Lisatud: 04. november 2010

Viimati muudetud: 06. veebruar 2012

A A A
Prindi

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6) 2010

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse üldine eesmärk on põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi töötlevate ettevõtjate üldise tulemuslikkuse parandamise ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise.

Taotluseid võetakse vastu perioodil 15.11.-29.11.2010. Taotlus tuleb esitada PRIA keskusesse Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 


 

 

TOETUSE EESMÄRK

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK 2007-2013) alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.MAK logo

Meetme üldine eesmärk on põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi töötlevate ettevõtjate üldise tulemuslikkuse parandamise ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise.

Meetme spetsiifilised eesmärgid on:

 • põllumajandus- ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise vastavusse viimine turu uuenevate nõudmistega;
 • keskkonna- ja energiasäästlikkuse tagamine;
 • uuenduslike investeeringute soodustamine;
 • Info- ja sidetehnoloogia rakendamise ja levitamise soodustamine;
 • biokütuste tootmise ja bioenergia kasutamise edendamine.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluseid võetakse vastu perioodil: 15.11.-29.11.2010. Taotlus tuleb esitada PRIA keskusesse Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 või  internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 27. juuli 2010 määrusega nr 85 ('Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord').

Toetust saavad taotleda Eestis tegutsevad ja äriregistrisse kantud mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad:

 • kes turustavad ja töötlevad Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas 1 nimetatud tooteid või mittepuidulisi metsasaadusi;
 • kelle nimetatud toodete ja saaduste töötlemisest ja turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust;
 • kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt ühe aasta. (Toetust taotlev ettevõtja peab olema taotluse esitamise ajaks vähemalt ühe aasta tegelenud eespool nimetatud toodete ja saaduste töötlemise kui turustamisega. Ainult turustamisega tegelev ettevõtja toetust taotleda ei saa).

Mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise korral võib toetust taotleda üksnes mikroettevõtja.

Toetust saavad taotleda ka mikro-, väikese või keskmise suurusega tulundusühistud, kes on tunnustatud tootjarühmana piimaveiste, lehmapiima ja selle töötlemisel saadud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisiga seoses (edaspidi tunnustatud tootjarühm). Tunnustus peab olema antud vastavalt põllumajandusministri 11. märtsi 2010. aasta määrusele nr 25 'Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord'.

Ettevõtja määratlemisel mikro- ja väikese või  keskmise suurusega ettevõtjaks on aluseks Euroopa Komisjoni määruse nr 800/2008 artikkel 2 punkt 7, mis viitab määruse lisale 1, mille artiklis 2 on toodud ettevõtte kategooriatele vastavad töötajate arvud ja rahalised piirmäärad.

Suurettevõtjaks loetakse vähem kui 750 töötajaga ja väiksema kui 3 129 320  tuhande kroonise (200 000 000 eurot) müügituluga ettevõtjat (taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta andmete alusel).

Mikro-, väikeste ka keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetaks mikroettevõteteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Lisaks eeltoodule sätestab meetme määrus veel nõudeid, millele taotleja peab vastama:

 • taotlejal ei tohi olla riikliku maksuvõlga või selle võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päevani täitnud turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõudeid;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi.

See loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis. 

 1. Toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine.
 2. Toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone rekonstrueerimine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras ning renoveerimine (põhjalik uuendamine). Hoonet uuendatakse põhjalikult, kui selle tegevuse kulud moodustavad vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest.
 3. Toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone ehitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras. Tootmishoone ehitamiseks toetuse taotlemise korral peavad toetatava tegevuse abikõlblike kulude maksumusest vähemalt 70% moodustama seadme ja tehnoloogia ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud.
 4. Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine.
 5. Puhastusseadme osaks oleva seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine ning puhastusseadme osaks oleva rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras.
 6. Toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine.

Suurettevõtja võib toetust taotleda üksnes toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmiseks, paigaldamiseks ja rakendamiseks. Kavandatava investeeringu tulemusena peab suurenema kõrgema töötlemisastmega ja lõpptarbijale suunatud toodete osakaal ettevõtja kogutoodangus ning eksporditavate toodete mahus.

Tulundusühistu puhul, kes on tunnustatud tootjarühmana ning kes on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, on lubatud tegevuseks ka toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone ostmine.

Toetust saab taotleda kasutatud seadmete ostmiseks. See on abikõlblik, kui taotleja on mikro-, väikese- või keskmise suurusega ettevõtja, selle seadme ostmiseks ei ole varem saadud EL-i, siseriiklikku või välisabi toetust või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, ning seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega samaväärse uue seadme hinda. Lisaks peab ostetav kasutatud seade olema toodetud vähem kui 3 aastat tagasi. Viimati nimetatud nõue ei kehti tulundusühistute puhul, kes on tunnustatud tootjarühmana.

Kõikide lubatud tegevuste kohta kehtestatud nõuetega palume tutvuda meetme määrusest.

Taotleja peab investeeringuobjekti kohta esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui selle käibemaksuta maksumus ületab 469 398 krooni (30 000 eurot). Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 469 398 krooni (30 000 eurot) või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda täiendavalt põhjendama. Hinnapakkumusel peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjale kuni 50% ja suurettevõtjale kuni 25% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta kogu MAK 2007-2013 programmiperioodil   (edaspidi 'programmperiood') kokku on 20 027 648 krooni (1 280 000 eurot).

Kui taotlejaks on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad, on toetuse maksimaalne summa ühe taotleja kohta ühe aasta jooksul 10 013 824 krooni (640 000 eurot). Kui taotleja on tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu, kes on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, siis on toetuse maksimaalne suurus sätestatud vaid kogu programmiperioodi kohta.

Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal. Hindepunktide põhjal moodustub taotlustest paremusjärjestus.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest. 

Tagasi algusse...

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonil  737 7678 või e-posti vahendusel aadressil  info@pria.ee.

 

 

Uudised

Kuni 26. juunini 2019 on võimalik taotleda põllumajanduskindlustustoetust, millega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike