Lisatud: 04. veebruar 2014

Viimati muudetud: 20. aprill 2015

A A A
Prindi

Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus (MAK meede 3.2.2) 2014

 

Taotlusi võetakse vastu 17.veebruarist  kuni 25.veebruarini  2014. a PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Täiendav taotlusvoor toimub ajavahemikul 28. aprillist kuni 30. aprillini 2014. a.

Taotluse esitamise aeg on soovitav eelnevalt  kokku leppida infotelefonil  737 7678. 

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le määruse lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 3.2.2 on suunatud mittetulundusühingutele või sihtasutustele, kelle põhikirjaline eesmärk või tegevus on suunatud lairibaühendust võimaldava elektroonilise side võrgu loomisele ja arendamisele.

Toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Meetme eesmärk:

Lairibainfrastruktuuride kasutuselevõtt maapiirkondades, et tagada nendes interneti ühendus, luua uusi töökohti ja aidata arendada äritegevust. Maaelu arenguks mõeldud EAFRD finantsvahendeid kasutades kavandatakse lairibavõrgud viia just hajaasustuspiirkondades paiknevate asulateni.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 17.veebruarist  kuni 25.veebruarini  2014. a PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Täiendav taotlusvoor toimub ajavahemikul 28. aprillist kuni 30. aprillini 2014. a.

Taotluse esitamise aeg on soovitav eelnevalt  kokku leppida infotelefonil  737 7678. 

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le määruse lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 03. märtsi 2011 määrusega nr 21 (Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord").

Taotlejaks võib olla:

mittetulundusühing (MTÜ) ja sihtasutus (SA), mille põhikirjaline eesmärk on suunatud lairibaühendust võimaldava elektroonilise side võrgu loomisele ja arendamisele.

Taotlejale esitatavad nõuded:

  • kui taotleja on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui seitse aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti ja investeeringuobjektiga kaasneva tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  • kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

 Toodud nõuete loetelu ei ole lõplik ja täpsemalt palume nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda valguskaablitel põhineva elektroonilise side baasvõrgu (lairibavõrk) koos vajalike liinirajatistega (investeeringuobjekt) projekteerimiseks ja ehitamiseks, kui investeeringuobjektist vähemalt 2/3 asub sellise valla või kuni 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil (maapiirkond), mille asustustihedus on väiksem, kui 20 elanikku ühe ruutkilomeetri kohta, välja arvatud püsiasustusega saared, mille asustustihedus võib olla suurem kui 20 elanikku ühe ruutkilomeetri kohta:

Toetatava tegevuse osaks võib olla ka investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, projektijuhtimine, kavandatavale ehitustööle „Ehitusseaduse" alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (omanikujärelevalve) tegemine ja elektrivõrguga ja kolmandale isikule kuuluva lairibavõrguga ühendamine.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud Tallinnaga piirnevas vallas, kus toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast. Vajaduse korral võib PRIA teha taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 110 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest, teatades taotlejale otsuse tegemise tähtaja pikendamisest.

Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIAle kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

 

Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.eeUudised

Maaeluministeerium andis Riigikogu maaelukomisjoni istungil ülevaate põua mõjudest ning erinevatest lahendustest, mida nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidu liikmesriikides on põllumeeste olukorra leevendamiseks kasutatud.

Kõik uudised »

Liitu meie postiloendiga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner