Lisatud: 04. mai 2015

Viimati muudetud: 22. veebruar 2016

A A A
Prindi

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.1) 2015

2015. a saab perioodi 2007-2013 keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa. 

 

EESMÄRK

Keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) eest toetuse maksmise eesmärgid on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta mulda ja vett ning parandada nende seisundit, samuti suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida  saab ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

2015. a saab KSM toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Eelmise perioodi KSM meetme uut kohustust alustada ei saa. Kehtivat  kohustust ei saa suurendada.

Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Toetust võib taotleda toetuse põhitegevuse või põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest.

 • Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõiguslikule maale.
 • Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad KSM toetuse nõuetele ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Taotlusele tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, ka need, mille kohta toetust ei taotleta ja need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.  
 • Toetust saab taotleda KSM toetusõigusliku maa kohta tingimusel, et kuni 4-aastased rohumaad moodustavad kogu ettevõtte põllumajandusmaast igal kohustuseaastal kuni 50%.
 • Kogu ettevõtte põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
 • Toetuse saamiseks kehtestatud baas- ja täiendavaid nõudeid tuleb täita kogu KSM toetusõiguslikul maal, mitte ainult kohustusealusel maal või maal, millele taotletakse KSM toetust.

 

KSM toetusõiguslik on:

- maa, millel kasvatatakse teravilja-, õli- ja kiukultuuri, muud tehnilist kultuuri, kaunvilja, rühvelkultuuri, köögiviljakultuuri, ravim- ja maitsetaimi või aedmaasikat;

- maa, mida hoitakse mustkesas;

- kuni 4-aastane rohumaa;

- Põllumajandusameti põldtunnustatud heinaseemnepõllud;

- avaliku tee ääres asuva KSM toetusõigusliku maa ääres olev kuni 5 meetri laiune rohumaa riba.

 

NB! KSM toetuse taotleja peab järgima viljavahelduse nõuet, mille kohaselt ei tohi kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal kasvatada samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A,  (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga). Võetud kohustuse jätkuvat täitmist kinnitatakse toetuse taotlemisega kohustusealustele põldudele. Vormi PT50A veergu 20 tuleb teha märge nende põldude kohta, millised planeeritakse jätta talvise taimkatte alla.
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.
 • ökoalade loetelu;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused põllud on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud.

 

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik ettevõte ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku ettevõtte üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus üle­võtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 26. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 1. veebruariks 2016. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a. 

KSM toetuse määr ühe hektari toetusõigusliku maa kohta on

 • põhitegevuse nõuete järgimise eest on 35,15 eurot  aastas
 • põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest 57,52 eurot  aastas. 

 

KSM toetus on üks neljast MAK 2007-2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on siinjuures, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kõigi taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale kokku  (KSM toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus).

 

Näide:

Taotleja esitab 2015. a pindalatoetuste taotluse, millel taotleb 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetust ja 10,00 ha-le nisule MAH toetust ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (edaspidi KSMP). Lisaks taotleb taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult peetavale mesilasperele.

 

5,00 ha × 76,69 eurot = 383,45 eurot (MAH)

10,00 ha × 119,20 eurot= 1 192,00 eurot (MAH)

10,00 ha × 35,15 eurot = 351,50 eurot (KSMP)

200 mesilasperet × 31,96 eurot = 6 392,00 eurot

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 eurot

 

Vastavalt EN määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha × 450 eurot = 2 250,00 eurot

10,00 ha × 600 eurot = 6 000,00 eurot

Kokku oleks taotlejal õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 eurot.

 

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle toetust summas 8 250,00 eurot ja seda ületavas osas, so 8318,95-8250,00 = 68,95 eurot talle toetust ei maksta.

 Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusseJuriidilised alused
Uudised

Eelmisel nädalal lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse kolmas taotlusvoor. 286 ettevõtjat soovivad PRIA vahendusel toetusteks saada kokku 22 965 447 eurot.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike