Lisatud: 12. märts 2014

Viimati muudetud: 20. aprill 2015

A A A
Prindi

Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) SEITSMES TAOTLUSVOOR 2014

Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotlusi võetakse vastu  7. aprillist kuni 13. aprillini 2014. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Kuna taotlusvooru viimane päev langeb pühapäevale, siis saab taotlust esitada ka esmaspäeval (14. aprillil 2014).

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk

Vastuvõtuaeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

Toetuse lisamaterjalid

  


EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi vastavate sektorite inimpotentsiaali arendamise. Toetus on suunatud põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikute täiend- ja ümberõppele ning teadmiste edasiandmisele, et tõsta nende konkurentsivõimet tööturul ning arendada nende ettevõtlikkust. Toetada teadmiste levikut läbi teadusinfo, teadussaavutuste ja uudsete tavade levitamise.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 7. aprillist kuni 14. aprillini 2014. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering), infotelefonil  737 7678 ja PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Taotlus tuleks võimalusel esitada kavandatava tegevuse asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Taotlus esitatakse kahes eksemplaris (originaaldokumendid ja nende ärakirjad), sest originaaldokumendid säilitatakse PRIA-s ja on aluseks taotluse menetlemisel ning taotluse ärakiri saadetakse taotlust hindavale komisjonile Põllumajandusministeeriumisse või asjakohasesse maakonda.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

  

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse taotlejaks võib olla täiskasvanute koolitusasutus „Täiskasvanute koolituse seaduse" §2 tähenduses, mille kohaselt loetakse täiskasvanute koolitusasutuseks riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust võib taotleda maaelu edendamise eesmärgil põllumajandusetoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega  tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale.

Toetatavad koolitus- ja teavitustegevused on:

• mitmepäevase koolitustegevuse, sh õppereisi korraldamine ja koolitusel osalemine;

• ühepäevase teavitustegevuse, sh. ekskursiooni korraldamine ja infopäeval osalemine;

• konverentsi korraldamine ja konverentsil osalemine;

• juhendaja teenuse ostmine;

• kutse andmine;

• väljaande, sh. käsikirja ettevalmistamine, koostamine, täiendamine, kujundamine, paljundamine, trükkimine ja ostmine;

• koolitusprogrammi ja õppekava väljatöötamine.

Toetust antakse kuni 100% abikõlblikest kuludest, kuid erinevate tegevuste puhul on etteantud piirmäärad.

Juhime tähelepanu, et kõik ühe taotluse tegevused peavad olema üks kahest - kas maakondlikud või üleriigilised, s.t. ühes taotluses ei saa olla nii maakondlikke kui üleriigilisi tegevusi.

Üleriigiliseks tegevuseks loetakse vähemalt kahe maakonna põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale suunatud või kogu Eesti maaelu edendamiseks suunatud tegevus. Seda ka juhul, kui tegevus toimub ühes maakonnas, kuid tegevusest võivad osa võtta isikud üle Eesti (nt. konverentsid). Samuti loetakse üleriigiliseks tegevuseks trükised, mis lähevad jaotamisele üle Eesti.

Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale suunatud tegevus.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Taotlusi hinnatakse  põllumajandusministri või maavanema poolt taotluste hindamiseks moodustatud komisjonides. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt. PRIA teeb rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 

 LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

NB! Taotluse esitamiseks on teil võimalik endale aeg ette registreerida! Selleks helistage palun PRIA maakondlikku büroosse, kus soovite taotlust esitada või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner