Lisatud: 23. jaanuar 2013

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) KUUES TAOTLUSVOOR 2013

  

Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotlusi võetakse vastu  25. veebruarist kuni 4. märtsini 2013. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk

Vastuvõtuaeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

Toetuse lisamaterjalid

  


EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi vastavate sektorite inimpotentsiaali arendamise. Toetus on suunatud põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikute täiend- ja ümberõppele ning teadmiste edasiandmisele, et tõsta nende konkurentsivõimet tööturul ning arendada nende ettevõtlikkust. Toetada teadmiste levikut läbi teadusinfo, teadussaavutuste ja uudsete tavade levitamise.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 25. veebruarist kuni 4. märtsini 2013. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering), infotelefonil  737 7678 ja PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Taotlus tuleks võimalusel esitada kavandatava tegevuse asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Taotlus esitatakse kahes eksemplaris (originaaldokumendid ja nende ärakirjad), sest originaaldokumendid säilitatakse PRIA-s ja on aluseks taotluse menetlemisel ning taotluse ärakiri saadetakse taotlust hindavale komisjonile Põllumajandusministeeriumisse või asjakohasesse maakonda.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse

  

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse taotlejaks võib olla täiskasvanute koolitusasutus „Täiskasvanute koolituse seaduse" §2 tähenduses, mille kohaselt loetakse täiskasvanute koolitusasutuseks riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust võib taotleda maaelu edendamise eesmärgil põllumajandusetoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega  tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale.

Toetatavad koolitus- ja teavitustegevused on:

•mitmepäevase koolitustegevuse, sh õppereisi korraldamine ja koolitusel osalemine;

•ühepäevase teavitustegevuse, sh. ekskursiooni korraldamine ja infopäeval osalemine;

•konverentsi korraldamine ja konverentsil osalemine;

•juhendaja teenuse ostmine;

•kutse andmine;

•väljaande, sh. käsikirja ettevalmistamine, koostamine, täiendamine, kujundamine, paljundamine, trükkimine ja ostmine;

•koolitusprogrammi ja õppekava väljatöötamine.

Toetust antakse kuni 100% abikõlblikest kuludest, kuid erinevate tegevuste puhul on etteantud piirmäärad, mille kohta leiad täpsema info Abiks taotlejale vihikust.

Juhime tähelepanu, et kõik ühe taotluse tegevused peavad olema üks kahest - kas maakondlikud või üleriigilised, s.t. ühes taotluses ei saa olla nii maakondlikke kui üleriigilisi tegevusi.

Üleriigiliseks tegevuseks loetakse vähemalt kahe maakonna põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale suunatud või kogu Eesti maaelu edendamiseks suunatud tegevus. Seda ka juhul, kui tegevus toimub ühes maakonnas, kuid tegevusest võivad osa võtta isikud üle Eesti (nt. konverentsid). Samuti loetakse üleriigiliseks tegevuseks trükised, mis lähevad jaotamisele üle Eesti.

Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale suunatud tegevus.

Tagasi algusse 


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Taotlusi hinnatakse  põllumajandusministri või maavanema poolt taotluste hindamiseks moodustatud komisjonides. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt. PRIA teeb rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Tagasi algusse 

 

 LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

 

NB! Taotluse esitamiseks on teil võimalik endale aeg ette registreerida! Selleks helistage palun PRIA maakondlikku büroosse, kus soovite taotlust esitada või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

 

Tagasi algusse

TOETUSE LISAMATERJALID

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike