Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Koolitus- ja teavitustegevuse toetus (Meede 1.1) 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi vastavate sektorite inimpotentsiaali arendamise. Toetus on suunatud põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikute täiend- ja ümberõppele ning teadmiste edasiandmisele, et tõsta nende konkurentsivõimet tööturul ning arendada nende ettevõtlikkust. Toetada teadmiste levikut läbi teadusinfo, teadussaavutuste ja uudsete tavade levitamise.

 

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 4. augustist kuni 4. septembrini 2008. a  PRIA maakondlikes büroodes (avatud kell 8.00-16.30). Taotlus tuleks võimalusel esitada kavandatava tegevuse asukohajärgses PRIA maakondlikus büroos.

 

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse taotlejaks võib olla täiskasvanute koolitusasutus „Täiskasvanute koolituse seaduse" §2 tähenduses, mille kohaselt loetakse täiskasvanute koolitusasutuseks riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

 

Toetust võib taotleda maaelu edendamise eesmärgil põllumajanduse, toidu töötlemise või metsandusega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale.

 

Toetatavad koolitus- ja teavitustegevused on:

  • mitmepäevase koolitustegevuse, sh õppereisi korraldamine ja koolitusel osalemine;
  • ühepäevase teavitustegevuse, sh. ekskursiooni korraldamine ja infopäeval osalemine;
  • konverentsi korraldamine ja konverentsil osalemine;
  • juhendaja teenuse ostmine;
  • kutsekvalifikatsiooni omistamine;
  • väljaande, sh. käsikirja ettevalmistamine, koostamine, täiendamine, kujundamine, paljundamine, trükkimine ja ostmine;
  • koolitusprogrammi ja õppekava väljatöötamine;
  • esitlustehnika ja tarkvara ostmine.

 

 

Toetust antakse kuni 100% abikõlblikest kuludest, kuid erinevate tegevuste puhul on etteantud piirmäärad, mille kohta leiad täpsema info abiks taotlejale vihikust.

 

Juhime tähelepanu, et kõik ühe taotluse tegevused peavad olema üks kahest - kas maakondlikud või üleriigilised, s.t. ühes taotluses ei saa olla nii maakondlikke kui üleriigilisi tegevusi.

Iga tegevuse eelarveline maksumus tuleb taotluses eraldi välja tuua, s.t. kui taotluses on rohkem kui üks tegevus, tuleb iga tegevuse kohta täita eraldi taotlusvormi read 13.1-13.23. Selleks võite taotlusvormi täiendada või täita lisalehe.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust, mille järel hinnatakse taotlusi põllumajandusministri või maavanema poolt taotluste hindamiseks moodustatud komisjonides.  Hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel rahuldatakse parimad taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide arvust. PRIA teeb rahuldamise või rahuldamat jätmise otsuse hiljemlat 70 tööpäeva jooksul arvestatuna taotluse esitamise kuupäevast.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  tel 737 7678, 737 1200, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

 

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner