Lisatud: 21. märts 2016

Viimati muudetud: 04. jaanuar 2017

A A A
Prindi

Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2016 esimene taotlusvoor

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eesmärgiks on kalanduspiirkondade jätkusuutlik arendamine. Kalanduse algatusrühmad koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Nii strateegiate väljatöötamine kui ka rakendamine toimub alt-üles põhimõttel. Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, mis moodustati 2007-2013 toetusperioodi ajal.

Algatusrühma toetust antakse kuni 100% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. Strateegia rakendamiseks antakse algatusrühmale toetust kuni 15%, Võrtsjärve piirkonnale kuni 25% strateegia rakendamise eelarvest. 

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 26 miljonit eurot, mis jaguneb:

   - Strateegiate rakendamise toetuseks  kuni 23,5 miljonit ja  koostööprojektideks kuni  2,5 miljonit eurot.

   - Sealhulgas on algatusrühma kui organisatsiooni toimimiseks ja piirkonna elavdamiseks ette nähtud kuni 15 (Võrtsjärve 25)% kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia raames riigi kantud kulude kogusummast ehk kokku 4 miljonit eurot.

Taotlusvoorus esitati 3 taotlust toetussummas 1 074 714 eurot ja kõik need taotlused taotletud summas kiideti ka heaks.ALGATUSRÜHMA TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Algatusrühma toetuse taotluste vastuvõtt toimub 19-26. aprillil 2016 PRIA keskuses – Tähe 4, Tartu 51010.  Taotluse saab esitada paberkandjal või e-postiga aadressil info@pria.ee

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 25.11.2015 määruses nr 19.

Algatusrühma toetust võib taotleda kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning kes täidab allpool loetletud ülesandeid.

1) võtab vastu projektitoetuse taotlused;
2)
kontrollib taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale;
3)
hindab taotlusi hindamiskriteeriumite alusel;
4)
teeb PRIA-le ettepaneku taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta;
5)teeb PRIA-le ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta ning edastab toetuse taotlused PRIA-le.

Algatusrühma toetust saab taotleda  kaks korda programmiperioodi jooksul, esimene kord strateegia rakendamiseks aastatel 2015–2019 ja teine kord strateegia rakendamiseks aastatel 2020–2022.

Algatusrühmal on õigus taotleda tegevuste rahastamist enne kulutuste tegemist. Selleks peab algatusrühm olema piisavalt usaldusväärne. Algatusrühm loetakse toetatava tegevuse elluviimise rahastamise jaoks piisavalt usaldusväärseks, kui:

 1) tal ei ole riikliku maksu võlga;
 2) tema või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 3) ta on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud;
 4) ta ei saa sama kulu hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

Maksimaalselt on võimalik toetust taotleda

perioodil 2015-2019  - 30 000 eurot

perioodil 2020-2022 - 30 000 eurot. 

 

 TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasustPRIA teeb algatusrühma toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates algatusrühma toetuse taotluse esitamise tähtpäevast ehk eeloleva taotlusvooru puhul  hiljemalt 07. juunil 2016.

Toetatava tegevusega seotud hangete tegemisel järgib kohalik algatusrühm riigihangete seaduses sätestatud nõudeid. Vaata ka väikest juhist riigihangete seaduse tõlgendamiseks PRIA toetuste kontekstis.

Algatusrühm peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid. hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Algatusrühma toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki määrusega ettenähtud nõudeid.

PRIA teeb kohaliku algatusrühma tegevuse rahastamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates sellekohase taotluse saamisest.

Kohalik algatusrühm peab tasuma kulude eest, mida rahastati enne kulude tegemist aastatel 2015–2019, ning esitama seda tõendavad dokumendid koos kuludeklaratsioonidega PRIA-le hiljemalt 31. detsembriks 2019.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates kuludeklaratsiooni ja kulusid tõendavate dokumentide saamisest.

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Algatusrühma toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post info@pria.ee

 

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner