Lisatud: 07. mai 2015

Viimati muudetud: 04. aprill 2018

A A A
Prindi

Kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2015 (MAK 2007-2013 meede 2.3.4)

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames Eestis makstava kohalikku sorti taimede kasvatamise (’Sangaste’ rukis) toetuse eesmärgiks on säilitada kohaliku teraviljasordi geneetiline ressurss.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 • Eesmärk
 • Vastuvõtuaeg- ja koht
 • Toetuste tutvustus/tingimused
 • Toetuste määramine ja väljamaksmine
 • Lisainfo ja kontakt
 • Toetuste lisamaterjalid
  - Abiks taotlejale
  - Juriidilised alused
  - Vormid
  - e-PRIA

 


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

'Sangaste' rukki toetuse taotluste vastuvõtt kestab 7. maist kuni 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 19. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 19. juunini 2015. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 7. maist kuni 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Kuni 19. juunini pakuvad e-PRIAs kasutamiseks ja pindalatoetuste taotluse esitamiseks tasuta juhendamist ka põllu- ja maamajanduse konsulendid (vaata www.pikk.ee).

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

'Sangaste' rukki toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a. määrus nr 28 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (loe siit).

 • 2015. aastal saab 'Sangaste' rukki kasvatamise eest toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust ei ole 2015. aastal võimalik võtta;
 • Kehtiva kohustuse saab täielikult asendada arengukava 2014–2020 alusel antava kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.
 • 'Sangaste' talirukki kasvatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut;
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • taotleja võtab kohustuse kasvatada taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat talirukist 'Sangaste' igal kohustuseaastal vähemalt 5,00 hektaril;
 • taotleja külvab kohustuseperioodi jooksul üksnes talirukki 'Sangaste' sertifitseeritud seemet külvinormiga vähemalt 140 kg hektari kohta;
 • talirukist 'Sangaste' peab kasvatama igal kalendriaastal vähemalt taimede õitsemisfaasini;
 • taotleja esitab koos taotlusega või hiljemalt 30. juuniks PRIA-le külvatud seemne müügipakendi etiketid;

Tagasi algusse 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on 32,28 eurot hektari kohta. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 25. jaanuariks 2016. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juunil 2016.

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (’Sangaste’ rukis) on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teravilja-, õli- ja kiukultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljakultuurid ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale kokku (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus)

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse  

 

TOETUSTE LISAMATERJALID

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike