Lisatud: 09. aprill 2012

Viimati muudetud: 03. aprill 2013

A A A
Prindi

Kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus 2012 (MAK meede 2.3.4)

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


EESMÄRK

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstava 'Sangaste' rukki kasvatamise toetuse eesmärgiks on säilitada kohaliku teraviljasordi geneetiline ressurss.

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse ('Sangaste' rukis) taotluste vastuvõtt algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

 

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 12. mail kl 8.30–15.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria 

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse menetlemise aluseks on Põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a. määrus nr 28 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord".

 

  • 'Sangaste' talirukki kasvatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut;
  • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
  • taotleja võtab kohustuse kasvatada taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat talirukist 'Sangaste' igal kohustuseaastal vähemalt 5,00 hektaril;
  • taotleja külvab kohustuseperioodi jooksul üksnes talirukki 'Sangaste' sertifitseeritud seemet külvinormiga vähemalt 140 kg hektari kohta;
  • talirukist 'Sangaste' peab kasvatama igal kalendriaastal vähemalt taimede õitsemisfaasini;
  • taotleja esitab koos taotlusega külvatud seemne müügipakendi etiketid.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2012 ehk viimase külvikuupäevani. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on 32,28 eurot hektari kohta. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor halduskontrollide tulemusi arvestades 25. jaanuariks 2013. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuni 2013.

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (“Sangaste rukis”) on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

  • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teravilja-, õli- ja kiukultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljakultuurid ja mustkesa);
  • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed ning viljapuu- ja marjaaiad);
  • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures märkida, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus)

Näide:

Taotleja esitas 2012. aastal pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetust ja 10 ha-le nisu-le MAH ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult tunnustatud mesilasperele.

5,00 ha*76,69 EUR = 383,45 EUR (MAH)

10,00 ha*119,20 EUR = 1 192,00 EUR (MAH)

10,00 ha * 35,15 EUR = 351,50 EUR (KSMP)

200 mesilasperet*31,96 = 6 392,00 EUR

 

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 EUR

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele nr 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

 

5,00 ha*450 EUR = 2 250,00 EUR

10,00 ha*600 EUR = 6 000,00 EUR

 

Kokku oleks taotleja õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 EUR

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EK määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse taotlejale toetust summas 8 250,00 EUR ja seda ületavas osas so 8318,95-8250,00 = 68,95 EUR taotlejale toetust ei maksta.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume pöörduda: tel 737 7679

Tagasi algusse

TOETUSTE LISAMATERJALID

Juriidilised alused
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner