Lisatud: 11. detsember 2015

Viimati muudetud: 06. jaanuar 2017

A A A
Prindi

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meetme 3.2 raames algatusrühmade strateegia esitamine)

 

 

 

EESMÄRK

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing saab esitada strateegia ja muud nõutud dokumendid ajavahemikul 15.12.2015 kuni 31.03.2016 posti teel PRIA keskuse aadressil:

PRIA

Tähe 4

51010 TARTU

 

või e-posti aadressil info@pria.ee.

Kõik 8 algatusrühma on oma strateegiad PRIAle esitanud ja PRIA on need ka Maaeluministeeriumile hindamiseks edastanud. Seisuga 06.06.16 on järgmiste algatusrühma starteegiad heaks kiidetud:

 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts

MTÜ Saarte Kalandus

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

MTÜ Virumaa Rannakalurite ÜhingTEGEVUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing esitab strateegia PRIA-le.

PRIA kontrollib kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotleva mittetulundusühingu nõuetekohasust ning edastab kohaliku arengu strateegia ja teabe selle esitanud mittetulundusühingu nõuetekohasuse kohta Maaeluministeeriumile 30 tööpäeva jooksul arvates dokumentide esitamise tähtaja möödumisest.

Maaeluministeerium kontrollib kohaliku arengu strateegia nõuetele vastavust ja hindab nõuetele vastavat kohaliku arengu strateegiat hindamiskriteeriumite alusel.

Kohaliku arengu strateegia vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui kohaliku arengu strateegiale on hindamisel antud vähemalt 14 hindepunkti ja iga hindamiskriteeriumi puhul on saadud vähemalt üks hindepunkt.

Maaeluministeerium teeb kohaliku arengu strateegia heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates strateegia saamisest.

Pärast strateegia heakskiitmist on algatusrühmal õigus taotleda algatusrühma toetust ning toetuse saamisel  lisatakse algatusrühma nimi avaldatavasse toetusesaajate nimekirja.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1378 või 737 1377.

 Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus