Lisatud: 11. detsember 2015

Viimati muudetud: 06. jaanuar 2017

A A A
Prindi

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meetme 3.2 raames algatusrühmade strateegia esitamine)

 

 

 

EESMÄRK

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing saab esitada strateegia ja muud nõutud dokumendid ajavahemikul 15.12.2015 kuni 31.03.2016 posti teel PRIA keskuse aadressil:

PRIA

Tähe 4

51010 TARTU

 

või e-posti aadressil info@pria.ee.

Kõik 8 algatusrühma on oma strateegiad PRIAle esitanud ja PRIA on need ka Maaeluministeeriumile hindamiseks edastanud. Seisuga 06.06.16 on järgmiste algatusrühma starteegiad heaks kiidetud:

 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts

MTÜ Saarte Kalandus

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

MTÜ Virumaa Rannakalurite ÜhingTEGEVUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing esitab strateegia PRIA-le.

PRIA kontrollib kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotleva mittetulundusühingu nõuetekohasust ning edastab kohaliku arengu strateegia ja teabe selle esitanud mittetulundusühingu nõuetekohasuse kohta Maaeluministeeriumile 30 tööpäeva jooksul arvates dokumentide esitamise tähtaja möödumisest.

Maaeluministeerium kontrollib kohaliku arengu strateegia nõuetele vastavust ja hindab nõuetele vastavat kohaliku arengu strateegiat hindamiskriteeriumite alusel.

Kohaliku arengu strateegia vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui kohaliku arengu strateegiale on hindamisel antud vähemalt 14 hindepunkti ja iga hindamiskriteeriumi puhul on saadud vähemalt üks hindepunkt.

Maaeluministeerium teeb kohaliku arengu strateegia heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates strateegia saamisest.

Pärast strateegia heakskiitmist on algatusrühmal õigus taotleda algatusrühma toetust ning toetuse saamisel  lisatakse algatusrühma nimi avaldatavasse toetusesaajate nimekirja.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1378 või 737 1377.

 avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner