Lisatud: 15. juuni 2010

Viimati muudetud: 30. jaanuar 2012

A A A
Prindi

Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 2.5.1) TEINE TAOTLUSVOOR 2010

 

Taotlusi võetakse vastu 2.augustist kuni 16.augustini 2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 


 

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa MAK logoPõllumajandusfondist (EAFRD) kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste kiviaedade taastamist. Aastatel 2007-2013 on kiviaedade taastamist võimalik toetada kokku 54 miljoni krooni suuruses summas, mis on 80% ulatuses finantseeritud Euroopa Liidu poolt ning 20% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT
Taotlusi võetakse vastu 2.augustist kuni 16.augustini 2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Taotluse saab esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos, samuti digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.


Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul – taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Toetuse ja taotlemise kohta saate täpsemalt lugeda käesoleva lehekülje all olevatest toetuse juriidilistest alustest ja materjalist Abiks taotlejale.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED
Selles voorus saab toetust taotleda ainul kiviaedade taastamiseks. Kiviaedade taastamise toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik või seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.
Toetatavad tegevused:
Toetust saab kiviaedadele, mis asuvad või piirnevad vähemalt 80% ulatuses kasutuses oleva põllumajandusmaaga ja on looduses visuaalselt jälgitavad, st säilinud peab olema vähemalt alumine kivirida. Kiviaiad, millele toetust taotletakse, peavad asuma piirkonnas, kus need on ajalooliselt levinud ning need peavad olema piirkonnale omase kujundusega. Vana kiviaed võetakse lahti ja lapitakse uuesti nõuetekohaselt kokku. Samuti võib toetust taotleda olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamise eest, mille käigus suurendatakse olemasoleva kiviaia mahtu poole võrra tema esialgsest mahust. Sellisel juhul jäetakse vana ja originaalne kiviaia osa üldjuhul puutumata ning vanast kiviaiast allesjäänud osale lisatakse kive juurde. Taastamise käigus puhastatakse vana kiviaed ka võsast, kuid üksikud puud on soovitatav jätta siiski kiviaeda alles. Täpsemaid suuniseid võib küsida muinsuskaitseinspektori käest.  Kui kiviaed on mõne aasta eest rajatud, kuid on ehitusvigade jms tõttu lagunenud, siis sellise aia kohta toetust ei maksta.
Nõuded toetatavatele tegevustele:
Kiviaed tuleb taastada kuivlaona, kasutades piirkonnale omaseid kive ja asjaomast ladumisviisi. Siin tuleb taotlejale appi Muinsuskaitseameti inspektor, kes kohapealse kontrolli käigus annab taotlejale suunised, kuidas ja millise kujundusega kiviaeda taastada. Kiviaed tuleb taastada Muinsuskaitseameti suunistest lähtuvalt, vastasel juhul võib määratud toetusraha jääda välja maksmata. Minimaalne toetatav kiviaia pikkus on viis meetrit.
Kiviaia taastamiseks on keelatud kasutada kinnismälestise, veekogu, ranna ja kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi, väärtusliku ajaloolise asustusstruktuuri elemendi, sealhulgas kivi- ja puitehitise varemete ja taluaseme ning väärtusliku maastikuelemendi, sealhulgas kiviaia, kivikülvi, kivimurru ja tehisliku kivikangru kive. Kivikuhjatisest, mis on vanemad kui viis aastat, võib kive võtta üksnes kuni 1/3 ulatuses.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest on 250 krooni ja ühe meetri üle 90 cm kiviaia taastamise eest 391 krooni. Käesoleva taotlusvooru eelarveks on planeeritud 20 miljonit krooni.
Kui käesolevas taotlusvoorus esitatud taotluste rahastamise summa ületab meetme eelarvet, siis kõigepealt hindab PRIA taotlusi vastavalt määruse § 9 toodud hindamiskriteeriumidele, mille alusel moodustatakse paremusjärjestus. Nõuetele vastavust kontrollitakse nende taotluste puhul, millele jätkub eelarvevahendeid vastavalt moodustunud pingereale. PRIA teeb taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.
Toetusraha kättesaamiseks peab toetuse saaja kahe aasta jooksul, alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisele järgnevast päevast, investeeringu ellu viima ja esitama PRIA-le kiviaia taastamise aruande, mis sisaldab tööde teostamise kirjeldust. Toetuse saaja võib ühe kalendriaasta jooksul esitada ühe tööde teostamise aruande.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee
NB! Taotluse esitamiseks on teil võimalik endale aeg ette registreerida! Selleks helistage palun PRIA maakondlikku büroosse, kus soovite taotlust esitada või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

Tagasi algusse...

Uudised

Veterinaar- ja Toiduamet võttis 30. oktoobril kalatootja M.V.Wooli Harku tehasest ning 30. novembril M.V.Wooli Vihterpalu tehasest proovid ning tuvastas tehastes listeeriabakteri. Proovid võeti pärast ettevõtte poolt teostatud täiendavat puhastust. Sekveneerimise tulemusel selgus eile õhtuks, et mõlemil juhul on tegemist rahvusvahelise listeeriapuhangu põhjustanud bakteritüvega ST1247.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike