Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 09. aprill 2009

A A A
Prindi

Kindlustustoetus 2008

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust. Kindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.


TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT
Kindlustustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt kindlustustoetuse taotlemise aasta 10. juuliks PRIA keskusesse aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:
toetustaotlused@pria.ee.


Taotlusele tuleb lisada:
1. kindlustuspoliisi koopia;
2. kindlustusmaksete tasumist tõendavad maksekorraldused (panga kinnitusega);
3. vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Kindlustustoetust võib taotleda väikese või keskmise suurusega põllumajandustootja (vt. VKE-de mõiste selgitust allpool), kes on sõlminud enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

Kindlustustoetuse periood on üks kalendrisaasta alates kindlustustoetuse maksmise aastale eelneva aasta 15. juunist kuni kindlustustoetuse maksmise aasta 14. juunini.

Kindlustuslepingu esemeks võivad olla:

1. tera- ja kaunvili;
2. heinaseeme;
3. õlikultuurid;
4. kartul;
5. köögivili;
6. puuvili;
7. marjad;
8. viljapuud;
9. marjapõõsad;
10. puukooliistandused;
11. dekoratiivtaimed;
12. veised;
13. sead;
14. lambad;
15. kitsed;
16. hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused);
17. kodulinnud;
18. mesilaspered.

Kindlustatavateks riskideks võivad olla:

loodusõnnetusega võrreldavad ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad rohkem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust (naturaalses väljenduses);
ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
looma- ja taimehaigused või kahjurite levik.

Aastatoodangu arvutamisel võetakse aluseks:

taimekasvatustoodangu puhul saagikuse näitajad;
viljapuude, marjapõõsaste, puukooliistikute ja dekoratiivtaimede puhul kas taimeistikute arv või kasvupind;
loomade ja mesilasperede puhul nende arv.

Taotleja keskmist aastatoodangut arvutatakse kas kolme eelneva aasta keskmisena või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 22. augustiks 2008. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast. Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase taotluse ning sellele lisatud poliisi koopia ja kindlustusmaksete tasumist tõendavate maksekorralduste alusel.

Kindlustustoetusega hüvitatakse kuni:

80 % kindlustustoetuse perioodil tasutud kindlustusmaksetest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab ainult loodusõnnetusega võrreldavaid ebasoosaid ilmastikutingimusi, mis hävitavad rohkem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust. Kahju peab tekkima iga konkreetse ilmastikutingimuse tagajärjel rohkem kui 30 %, mitte mitme ilmastikutingimuse koostoime tagajärjel;
50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab lisaks loodusõnnetusega võrreldavatele ebasoodsatele ilmastikutingimustele ka muid ilmastikutingimusi nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskate hõlmab looma- ja taimehaigustest või kahjurite levikust tulenevaid kahjusid.

Eelarves on eraldatud kindlustustoetuseks 1 miljon krooni.

Toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsustamisest, millal taotleja esitas PRIA-le vormikohase taotluse koos lisadega, seega hiljemalt 5.septembriks 2008.


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonidel 737 1324, 737 1353, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee.

 

Uudised

Taotluste vastuvõtt kestis 2. märtsist 21. märtsini ja PRIAle laekus sel ajal 3152 taotlust, mida on 153 võrra vähem kui möödunud aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus