Lisatud: 17. juuni 2014

Viimati muudetud: 20. aprill 2015

A A A
Prindi

Põllumajanduskindlustustoetus 2014

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust. Põllumajanduskindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi võetakse vastu 1. juulist kuni 10. juulini PRIA keskuses aadressil:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

 

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

turukorraldus@pria.ee

 

Taotlusele tuleb lisada:

 1. kindlustuspoliisi koopia;
 2. kindlustusmaksete tasumist tõendavad maksekorraldused (panga kinnitusega);
 3. vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajanduskindlustustoetust võib taotleda väikese või keskmise suurusega põllumajandustootja, kes on sõlminud enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

 

Põllumajanduskindlustustoetuse periood on üks kalendrisaasta alates kindlustustoetuse maksmise aastale eelneva aasta 15. juunist kuni kindlustustoetuse maksmise aasta 14. juunini.

 

Kindlustuslepingu esemeks võivad olla:

 1. tera- ja kaunvili;
 2. heinaseeme;
 3. õlikultuurid;
 4. kartul;
 5. köögivili;
 6. puuvili;
 7. marjad;
 8. viljapuud;
 9. marjapõõsad;
 10. puukooliistandused;
 11. dekoratiivtaimed;
 12. veised;
 13. sead;
 14. lambad;
 15. kitsed;
 16. hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused);
 17. kodulinnud;
 18. mesilaspered.

 

Kindlustatavateks riskideks võivad olla:

 • loodusõnnetusega võrreldavad ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad rohkem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust (naturaalses väljenduses);
 • ebasoodsad ilmastikutingimused nagu näiteks rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 protsenti põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
 • looma- ja taimehaigused või kahjurite levik.

 

Aastatoodangu arvutamisel võetakse aluseks:

 • taimekasvatustoodangu puhul saagikuse näitajad;
 • viljapuude, marjapõõsaste, puukooliistikute ja dekoratiivtaimede puhul kas taimeistikute arv või kasvupind;
 • loomade ja mesilasperede puhul nende arv.

 

Taotleja keskmist aastatoodangut arvutatakse kas kolme eelneva aasta keskmisena või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 22. augustiks 2014. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast. Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase taotluse ning sellele lisatud poliisi koopia ja kindlustusmaksete tasumist tõendavate maksekorralduste alusel.

 

Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse kuni:

 • 80 % põllumajanduskindlustustoetuse perioodil tasutud kindlustusmaksetest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab ainult loodusõnnetusega võrreldavaid ebasoosaid ilmastikutingimusi, mis hävitavad rohkem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust. Kahju peab tekkima iga konkreetse ilmastikutingimuse tagajärjel rohkem kui 30 %, mitte mitme ilmastikutingimuse koostoime tagajärjel;
 • 50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab lisaks loodusõnnetusega võrreldavatele ebasoodsatele ilmastikutingimustele ka muid ilmastikutingimusi nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitavad vähem kui 30 % põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust;
 • 50 % kindlustusmaksest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskate hõlmab looma- ja taimehaigustest või kahjurite levikust tulenevaid kahjusid.

 

2014. aasta eelarves on põllumajanduskindlustustoetuseks eraldatud 10 000 eurot.

Toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsustamisest, seega hiljemalt 5. septembriks 2014.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1354, 737 1341 või e-posti teel: turukorraldus@pria.ee

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike