Lisatud: 20. märts 2014

Viimati muudetud: 18. aprill 2018

A A A
Prindi

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2014

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

2014. a saab keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa. Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


                            

EESMÄRK

Keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) eest toetuse maksmise eesmärgid on järgmised:

 • soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning kaitsta mulla- ja veeseisundit;
 • laiendada keskkonnasõbralikku planeerimist põllumajanduses;
 • tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

2014. a saab keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa.

Kohustusi, mis lõpevad 20.05.2014, saab pikendada kuni 31.12.2014. Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60.

Kehtivat (k.a pikendatud) kohustust ei saa suurendada. Kohustuse pikendamise aastal ei ole kohustuse täielik üleandmine lubatud.

Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisse kasutusse ning kasutusvaldusesse andmine toimub vastavalt õigusaktides sätestatud korrale. Selliste maade osas peab olema kindlasti kirjalik leping. 

Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Toetust võib taotleda toetuse põhitegevuse või põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest.

 • Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõiguslikule maale.
 • Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad KSM toetuse nõuetele ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Taotlusele tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, ka need, mille kohta toetust ei taotleta ja need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.  
 • Toetust saab taotleda KSM toetusõigusliku maa kohta tingimusel, et kuni 4-aastased rohumaad moodustavad kogu ettevõtte põllumajandusmaast igal kohustuseaastal kuni 50%.
 • Kogu ettevõtte põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.
 • Toetuse saamiseks kehtestatud baas- ja täiendavaid nõudeid tuleb täita kogu KSM toetusõiguslikul maal, mitte ainult kohustusealusel maal või maal, millele taotletakse KSM toetust.

 

KSM toetusõiguslik maa:

- maa, millel kasvatatakse teravilja-, õli- ja kiukultuuri, muud tehnilist kultuuri, kaunvilja, rühvelkultuuri, köögiviljakultuuri, ravim- ja maitsetaimi ning aedmaasikat;

- maa, mida hoitakse mustkesas;

- kuni 4-aastane rohumaa;

- Põllumajandusametile põldtunnustamiseks esitatud heinaseemnepõllud;

- avaliku tee ääres asuva KSM toetusõigusliku maa ääres olev kuni 5 meetri laiune rohumaa riba.

 

NB! KSM toetuse taotleja peab järgima viljavahelduse nõuet, mille kohaselt ei tohi kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal kasvatada samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.

Taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes tegeleb keskkonnasõbraliku majandamisega, või füüsilisest isikust ettevõtja puhul tema perekonnaliige, peab viienda kohustuseaasta 15. juuniks olema osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi Põllumajandusuuringute Keskuse korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel.

Kui taotleja ettevõtte töötaja on osalenud KSM täienduskoolitusel enne taotleja ettevõttesse tööle asumist, esitab taotleja Põllumajandusuuringute Keskusele (edaspidi PMK) kirjalikult teabe koolitusel osalenud töötaja ettevõttesse tööle asumise kohta viienda kohustuseaasta 30. juuniks. Nimetatud teave tuleb ettevõttel esitada postiga PMK-le aadressil Teaduse 4/6, 75501 Saku või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kristi.tomson@pmk.agri.ee.

 

Tagasi algusse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vorm MT60, juhul kui soovitakse 20.05.2014 lõppevat kohustust pikendada;
 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga). Võetud kohustuse jätkuvat täitmist kinnitatakse toetuse taotlemisega kohustusealustele põldudele;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.

Teisel kohustuseaastal kannab toetuse saaja PRIA-le esitatavale kaardile ettevõtte põllumajandusmaal asuva pärandkultuuriobjekti ja väärtusliku maastikuelemendi;

 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused põllud on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud;
 • teave kohustuse asendamise kohta, kui KSM põhitegevuse kohustus asendatakse KSM põhi- ja lisategevuse kohustusega.

 

Lisaks peab KSM taotleja taotluse täitmisel meeles pidama, et:

 

 • veergu 18 tuleb märkida rohumaa (maakasutusega P või PR) esmase rajamise aasta, sh allakülvina rajamise aasta. Allakülvina rajatud rohumaa kohta tuleb lisaks teha märge veergu 19. Katteviljata rajatud rohumaa puhul jäetakse nimetatud lahter tühjaks. Rohumaa uuendamise korral peab märkima rohumaa esmase rajamise aasta.

Rohumaa vanuse arvestamisel loetakse allakülvina rajatud rohumaa ning pärast 15. juunit rajatud rohumaa külviaasta 0-aastaks;

 • kui eelmistel kohustuseaastatel on KSM toetust taotletud rohumaa ribale, peab igal aastal pindalatoetuste taotlusele tegema selle põllu kohta riba märke (veerg 20) sõltumata põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri või põllu pindala muutustest. Olemasolevat või rajatud rohumaa riba ei tohi kohustuseperioodi jooksul üles harida;
 • veergu 21 tuleb teha märge nende põldude kohta, millised planeeritakse jätta talvise taimkatte alla.

 

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik ettevõte ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku ettevõtte üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus üle­võtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 1. veebruariks 2015. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2015. a. 

KSM toetuse määr ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest on 35,15 EUR aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest 57,52 EUR aastas. 

KSM toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kõigi taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus).

 

Näide:

Taotleja esitas 2011. a pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetust ja 10,00 ha-le nisule MAH toetust ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (edaspidi KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult peetavale mesilasperele.

 

5,00 ha × 76,69 eurot = 383,45 eurot (MAH)

10,00 ha × 119,20 eurot= 1 192,00 eurot (MAH)

10,00 ha × 35,15 eurot = 351,50 eurot (KSMP)

200 mesilasperet × 31,96 = 6 392,00 eurot

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 eurot

 

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha × 450 eurot = 2 250,00 eurot

10,00 ha × 600 eurot = 6 000,00 eurot

Kokku oleks taotlejal õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 eurot.

 

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle toetust summas 8 250,00 eurot ja seda ületavas osas, so 8318,95-8250,00 = 68,95 eurot talle toetust ei maksta.

 Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

 Tagasi algusseVormid
Juriidilised alused
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile mesilaspere toetuse eelnõu. Mesilasperede pidajate toetamine aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner