Lisatud: 09. aprill 2012

Viimati muudetud: 03. aprill 2013

A A A
Prindi

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2012

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK

 Keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) eest toetuse maksmise eesmärgid on järgmised:

 • soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning kaitsta mulla- ja veeseisundit;
 • laiendada keskkonnasõbralikku planeerimist põllumajanduses;
 • tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.

 

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 12. mail kl 8.30–15.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

2012. a saab KSM toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa.

Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Toetust võib taotleda toetuse põhitegevuse või põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest.

 • Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõiguslikule maale.
 • Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal massiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad KSM toetuse nõuetele ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Taotlusele tuleb märkida ka kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.  
 • Toetust saab taotleda KSM toetusõigusliku maa kohta tingimusel, et kuni 4-aastased rohumaad moodustavad kogu ettevõtte põllumajandusmaast igal kohustuseaastal kuni 50%.
 • Kogu ettevõtte põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.
 • Toetuse saamiseks kehtestatud baas- ja täiendavaid nõudeid tuleb täita kogu KSM toetusõiguslikul maal, mitte ainult kohustusealusel maal või maal, millele taotletakse KSM toetust.

KSM toetusõiguslik maa

- maa, millel kasvatatakse teravilja-, õli- ja kiukultuure, tehnilisi kultuure, kaunvilju, rühvelkultuure, köögiviljakultuure, ravim- ja maitsetaimi ning aedmaasikat;

- maa, mida hoitakse mustkesas;

- kuni 4-aastane rohumaa;

- Põllumajandusameti poolt põldtunnustamiseks esitatud heinaseemnepõllud

- avaliku tee ääres asuva KSM toetusõigusliku maa ääres olev kuni 5 meetri laiune rohumaa riba.

 

Taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes tegeleb keskkonnasõbraliku majandamisega, või füüsilisest isikust ettevõtja puhul tema perekonnaliige peab kohustuseperioodi teise kohustuseaasta 1. novembriks olema osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi Põllumajandusuuringute Keskuse korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel ja viienda kohustuseaasta 15. juuniks olema osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel. Koolitusel osalemist tõendav dokument või selle ärakiri peab olema ettevõttes kontrollimiseks kohapeal kättesaadav. 

Kui taotleja ettevõtte töötaja on osalenud KSM alg- või täienduskoolitusel enne taotleja ettevõttesse tööle asumist, esitab taotleja Põllumajandusuuringute Keskusele (edaspidi PMK) kirjalikult teabe koolitusel osalenud töötaja ettevõttesse tööle asumise kohta algkoolituse puhul teise kohustuseaasta 15. novembriks ja täienduskoolituse puhul viienda kohustuseaasta 30. juuniks. Nimetatud teave tuleb ettevõttel esitada postiga PMK-le aadressile Teaduse 4/6, 75501 Saku või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kristi.kuusk@pmk.agri.ee.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga). Võetud kohustuse jätkuvat täitmist kinnitatakse toetuse taotlemisega kohustusealustele põldudele;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.

Teisel kohustuseaastal kannab toetuse saaja PRIA-le esitatavale kaardile ettevõtte põllumajandusmaal asuva pärandkultuuriobjekti ja väärtusliku maastikuelemendi;

 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud;
 • teave kohustuse asendamise kohta koos põldude loeteluga, kui kohustus asendatakse teise lubatava kohustusega.

Lisaks peab KSM taotleja taotluse täitmisel meeles pidama, et:

 • veergu 19 tuleb märkida rohumaa (maakasutusega P või PR) esmase rajamise aasta, sh allakülvina rajamise aasta. Allakülvina rajatud rohumaa kohta, tuleb lisaks teha märge veergu 20. Katteviljata rajatud rohumaa puhul jäetakse nimetatud lahter tühjaks. Rohumaa uuendamise korral peab märkima rohumaa esmase rajamise aasta.

Rohumaa vanuse arvestamisel loetakse allakülvina rajatud rohumaa ning pärast 15. juunit rajatud rohumaa külviaasta 0-aastaks;

 • kui eelmistel kohustuseaastatel on KSM toetust taotletud rohumaa ribale, peab igal aastal pindalatoetuste taotlusel tegema selle põllu kohta riba märke (veerg 21) sõltumata põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri või põllu pindala muutustest. Olemasolevat või rajatud rohumaa riba ei tohi kohustuseperioodi jooksul üles harida;
 • veergu 22 tuleb teha märge nende põldude kohta, millised planeeritakse jätta talvise taimkatte alla.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik ettevõte ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku ettevõtte üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus üle­võtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013“ lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 1. veebruariks 2013. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2013. a. 

KSM toetuse määr ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest on 35,15 EUR aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest 57,52 EUR aastas. 

KSM toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures märkida, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus)

 Näide:

Taotleja esitas 2011. aastal pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetust ja 10,00 ha-le nisu-le MAH toetust ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (edaspidi KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult tunnustatud mesilasperele.

5,00 ha*76,69 EUR = 383,45 EUR (MAH)

10,00 ha*119,20 EUR = 1 192,00 EUR (MAH)

10,00 ha * 35,15 EUR = 351,50 EUR (KSMP)

200 mesilasperet*31,96 = 6 392,00 EUR

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 EUR

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha*450 EUR = 2 250,00 EUR

10,00 ha*600 EUR = 6 000,00 EUR

Kokku oleks taotleja õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 EUR

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EK määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse taotlejale toetust summas 8 250,00 EUR ja seda ületavas osas, so 8318,95-8250,00 = 68,95 EUR taotlejale toetust ei maksta.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonilt 737 7679.

 Tagasi algusse

 

 TOETUSE LISAMATERJALID

Juriidilised alused
Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner