Lisatud: 15. juuni 2016

Viimati muudetud: 04. jaanuar 2017

A A A
Prindi

Kalapüügitoodete ladustamisabi (EMKF meede 4.2) 2016

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ eesmärgiks on leevendada turutõrgete tagajärjel tekkivaid toodangu turustamisraskusi, kompenseerides tootjaorganisatsioonide tehtavaid kulutusi kala ajutisel ladustamisel, et toodang hiljem taas turule tagasi suunata.

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2018 on 1 054 076 eurot (100% Euroopa Liidu finantsvahendid). 2016. aasta taotlusvoorus taotlesid kalapüügivaldkonna tootjaorganisatsioonid toetust kogu meetme rakendamise perioodiks, st aastateks 2014-2018.

Esitati kokku 3 taotlust kogusummas 945 964,70 eurot.

KALAPÜÜGITOODETE LADUSTAMISABI TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt toimub 28. detsembrist 8. jaanuarini 2016 Maaeluministeeriumis – Lai39//Lai 41, 15056, Tallinn.  Taotluse saab esitada paberkandjal või e-postiga aadressil info@agri.ee.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 25.11.2015. a määruses nr 20.

  • Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügisektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmeks on vähemalt üks kalapüügisektori tootjaorganisatsioon.

  • Toetuse saaja peab laoarvestust ladustatud ja pärast seda inimtoiduna turustatud kalapüügitoodete kategooriate üle.
  • Kalapüügitoote ladustamisele järgneva kalendrikuu jooksul esitab toetuse saaja Maaeluministeeriumile teabe eelmisel kalendrikuul ladustatud kalapüügitoodete kohta.
  • Ladustatud kalapüügitoote tonni kohta antakse kalendriaastas toetust maksimaalselt maaeluministri poolt käskkirjaga määratud ulatuses, mis on välja arvutatud kalapüügitoodete töötlemisele ja ladustamisele tehtavate tehniliste kulutuste (energia, tööjõud, transport, pakendamine) baasil.

  • Tootjaorganisatsioonile antav toetus kalendriaasta kohta on piiratud turule lastud toodangu väärtusega (2%) ning kogusega (15%). Iga organisatsiooni puhul on välja arvutatud aastatel 2009-2011 turule lastud toodangu aastane väärtus ning sellest arvutatud 2%, mille ulatuses võib toetust anda. Samuti on kehtestatud, et toetust võib anda asjaomaste toodete aastasest turule lastud kogusest kuni 15% ulatuses. Täpsemalt on toetuse maksimaalse suuruse arvutamine kirjeldatud määruse seletuskirjas.

  • Toetust makstakse üksnes siis, kui kalapüügitoote ladustamine toimus kalendriaastal, mille kohta esitatud tootjaorganisatsiooni tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Maaeluministeerium kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele.Maaeluministeerium teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul toetuse taotluse saamisest arvates.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja Maaeluministeeriumile ühe kuu jooksul pärast tootmis- ja turustamiskava aruande heakskiitmist maksetaotluse.Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja dokumendid, mis tõendavad, et taotluses sisalduvaid kalapüügitooteid on üritatud müüa vähemalt käivitushinnaga.

Maaeluministeerium teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Maaeluministeeriumist: Kristi Ilves, kristi.ilves@agri.ee, tel 6256 297.

  

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike