Lisatud: 26. mai 2016

Viimati muudetud: 03. aprill 2017

A A A
Prindi

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1) 2016

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.

Toetust antakse kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Meetme eelarve on 6 miljonit eurot (sealhulgas Euroopa Liidu osalus 4,5 miljonit eurot). Esitati 1 taotlus ja rahuldati 1 taotlus summas 6 000 000 eurot.

 

TÖÖTLEMISE ÜHISINVESTEERINGUTE TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 4-8 juuli 2016 PRIA keskuses – Tähe 4, Tartu 51010.  Taotluse saab esitada paberkandjal või e-postiga aadressil info@pria.ee.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmed esindavad vähemalt 80 protsenti Eesti kilu ja räime püügivõimalusest taotlemisele eelnenud aasta andmetel.

 

Toetust võib taotleda

 

  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamiseks või rekonstrueerimiseks;

  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise või käitlemise jaoks vajaliku seadme ja tehnoloogilise liini ostmiseks ja paigaldamiseks;

  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmiseks ja paigaldamiseks.

 

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 10.05.2016 määruses nr 31.


 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamises, ehk hiljemalt 9. septembril 2016.

 

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIAle kõik tehtava investeeringuga seotud kuludokumendid kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase kuludeklaratsiooni ja kulusid tõendavate dokumentide saamisest.


 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

 

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.


 

LISAINFO JA KONTAKT

 

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post info@pria.ee 

  

Uudised

Maaeluministeerium andis Riigikogu maaelukomisjoni istungil ülevaate põua mõjudest ning erinevatest lahendustest, mida nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidu liikmesriikides on põllumeeste olukorra leevendamiseks kasutatud.

Kõik uudised »

Liitu meie postiloendiga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike