Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Kalanduspiirkondade säästev areng (meede 4.1 tegevusgrupi toetus) 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduspiirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega. Toetust saab esimeses etapis taotleda mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks, kohaliku piirkonna arengu strateegia väljatöötamiseks ning koostöö arendamiseks.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võeti vastu ajavahemikul 24. juulist - 29. augustini 2008. Tegevusgrupp esitab  PRIA-le aastatel 2010–2013 strateegia elluviimiseks 31. jaanuariks strateegia rakenduskava, mille alusel saab tegevusgrupile igal aastal toetust juurde määrata.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab esimeses etapis taotleda mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks, kohaliku piirkonna arengu strateegia väljatöötamiseks ning koostöö arendamiseks. Pärast strateegia valmimist, strateegia elluviimise ajal saab tegevusgrupp toetust selleks, et läbi viia projektikonkursse. Tegevusgrupp võtab vastu projektitaotlusi, kontrollib nõutavate dokumentide olemasolu. Tagab, et hindamine toimuks vastavalt määruses toodud nõuetele ning edastab taotlused PRIA-sse

Iga tegevusgrupp võtab taotlusi vastu enda poolt määratud tähtajal. Teavet on võimalik saada tegevusgrupi kodulehelt.

MTÜ Saarte Kalandus koduleht www.saartekalandus.ee

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond www.vortskalandus.ee

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu www.pkak.ee

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu www.kalanduskogu.ee

MTÜ Hiiukala www.hiiukala.org

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts www.lrs.ee

MTÜ Harju Kalandusühing www.harjukalandus.ee

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing www.vrky.ee

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1378 või 737 1388.

Uudised

Uuest aastast muutus otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist. Kokku muutus toetuste taotlemise ja menetlemise kord viies maaeluministri määruses.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus