Lisatud: 01. juuli 2013

Viimati muudetud: 29. august 2014

A A A
Prindi

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 II taotlusvoor

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.

 

PROJEKTITOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Projektitoetuste taotluste vastuvõtuajad annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusgrupp. PRIAsse edastab taotlused tegevusgrupi esindaja.

Taotlusi võeti vastu PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 27. juuni - 9. juuli 2013.

Esitati 43 taotlust toetusesummas 582 813,2 eurot.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast - reedeni kl 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus teenindusbüroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegias toodud tegevuse elluviimiseks.  Saaremaa, Võrtsjärve ja Peipsi, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnu, Soome lahe ida- ja läänepiirkonna ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing ja kohalik omavalitsusüksus võib projektitoetuse taotluse esitada oma piirkonna tegevusgrupile. Iga tegevusgrupp võtab taotlusi vastu enda poolt määratud tähtajal. Teavet on võimalik saada tegevusgrupi kodulehelt.

MTÜ Saarte Kalandus koduleht www.saartekalandus.ee

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond www.vortskalandus.ee

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu www.pkak.ee

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu www.kalanduskogu.ee

MTÜ Hiiukala www.hiiukala.org

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts www.lrs.ee

MTÜ Harju Kalandusühing www.harjukalandus.ee

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing www.vrky.ee

Erinevatele tegevustele on ette nähtud erinevad toetuse määrad, see sõltub ka sellest, kas toetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus. Täpsemalt saab toetuse määra kohta lugeda meede 4.1 määrusest.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 223 691 eurot  kalendriaastas ning 447  381,55 eurot  kogu programmperioodi kohta.  

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 23.10.2013.a. Otsustest teavitatakse toetuse saajat kirja teel kliendiregistrisse kantud postiaadressil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA http://epria.pria.ee/pria/. e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid projektitoetuse korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta.

Projekti elluviimisega tuleb alustada kaheteistkümne kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015. a.

Kuludokumente saab esitada pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist posti teel PRIA keskuse aadressil, elektrooniliselt aadressil pria@pria.ee või e-PRIA kaudu.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Narva mnt 3, tel 737 1378, faks 737 1201, e-posti aadress angela.annilo@pria.ee.

  

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus