Lisatud: 06. jaanuar 2017

Viimati muudetud: 06. jaanuar 2017

A A A
Prindi

Kalandusandmete kogumise toetus (EMKF meede 6.2) 2016

Kalandusandmete kogumise toetus on suunatud vajalike andmete kogumiseks koostatud riikliku programmi elluviimiseks.

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme „Kalandusandmete kogumise toetus“ eesmärgiks on riikliku andmekogumise programmi täitmine.

Toetust antakse kuni 100% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

 

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 7 035 510 eurot.

 tagasi algusesse

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG- JA KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt toimus kuni 30.12.16 Maaeluministeeriumis. Taotlejaid teavitati taotlemise võimalusest kirjalikult.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 13.11.2015 määruses nr 16.

Toetust võib taotleda Keskkonnainspektsioon ja Maaeluministeerium.

 

Eelkõige teostatakse järgmisi tegevusi:

-andmete kogumine, haldamine ja kasutamine teaduslikuks analüüsiks ja ÜKP        rakendamiseks;

- riiklikud, riikidevahelised ja piirkondlikud mitmeaastased proovivõtuprogrammid

- tööndus- ja harrastuspüügi mereseire

- mereuuringud;

- Eesti korrespondendi ja ekspertide osalemine piirkondlikel kooskõlastamisnõupidamistel, piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide nõupidamistel ja teaduslike nõuandeid andvate rahvusvaheliste asutuste nõupidamistel;

- andmete kogumise ja haldamise süsteemide parendamine ning prooviuuringute elluviimine, mille eesmärk on muuta olemasolevad andmete kogumise ja haldamise süsteemid tõhusamaks.

 tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Korraldusasutus kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ning teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

Toetuse saaja peab toetatava tegevused ellu viima 31. detsembriks 2017. aastal.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on kooskõlas heakskiidetud tegevuste ja eelarvega.

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Maaeluministeeriumist, tel 625 6179, e-post sirli.nellis@agri.ee

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike