Lisatud: 18. juuli 2016

Viimati muudetud: 19. juuli 2016

A A A
Prindi

Kalandusandmete kogumise toetus (EMKF meede 6.2) 2015

EESMÄRK

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme „Kalandusandmete kogumise toetus“ eesmärgiks on riikliku andmekogumisprogrammi täitmine.

Toetust antakse kuni 100% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 7 035 510 eurot.

 Kiideti heaks 1 taotlus summas 1 550 000 eurot.

TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG- JA KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt toimus 14.-18. detsembril 2015. a Maaeluministeeriumis.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 13.11.2015 määruses nr 16.

Toetust võib taotleda Keskkonnainspektsioon ja Maaeluministeerium.

Eelkõige teostatakse järgmisi tegevusi:

-andmete kogumine, haldamine ja kasutamine teaduslikuks analüüsiks ja ÜKP        rakendamiseks;

- riiklikud, riikidevahelised ja piirkondlikud mitmeaastased proovivõtuprogrammid

- tööndus- ja harrastuspüügi mereseire

- mereuuringud;

- Eesti korrespondendi ja ekspertide osalemine piirkondlikel kooskõlastamisnõupidamistel, piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide nõupidamistel ja teaduslike nõuandeid andvate rahvusvaheliste asutuste nõupidamistel;

- andmete kogumise ja haldamise süsteemide parendamine ning prooviuuringute elluviimine, mille eesmärk on muuta olemasolevad andmete kogumise ja haldamise süsteemid tõhusamaks.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Korraldusasutus kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ning teeb taotluse                                   rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

Toetuse saaja peab toetatava tegevused ellu viima 31. detsembriks 2016. aastal.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on kooskõlas heakskiidetud tegevuste ja eelarvega.

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Maaeluministeeriumist, tel 625 6179, e-post sirli.nellis@agri.ee
Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner