Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 11. august 2009

A A A
Prindi

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (meede 1.5.3) 2008

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (meede 1.5.3).

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) erametsaomanikke (füüsilised isikud ja metsa majandamisega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud) ning metsaomanikest mittetulundusühinguid ja tulundusühistuid (metsaühistu), tõstes nende konkurentsivõimet. Spetsiifilisemad eesmärgid on:

·         loodusõnnetuste ja tulekahju poolt kahjustatud metsa tootmispotentsiaali taastamine;

·         metsatulekahjude ennetamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võtab vastu 29. septembrist kuni 24. oktoobrini 2008. a.  SA Erametsakeskus. Taotlusi võib tuua või saata postiga Erametsakeskusesse (Tallinn 10115, Tartu mnt 63) või esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil metsameede@eramets.ee. Erametsakeskuse töötajad võtavad taotlusi vastu ka maakondade keskkonnateenistuste kontorites. Graafik, mis kuupäeval, millises maakonnas ollakse, asub aadressil http://www.eramets.ee/?op=body&id=295 .

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks on toetatavad järgmised tegevused/investeeringud:

·         maapinna ettevalmistamine, metsapuutaimede soetamine ja istutamine ning rajatud metsakultuuri hooldamine, metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute ja taimekaitsevahendite soetamine ja kasutamine, looduslikule uuenemisele kaasaaitamine;

·         tuletõrje veevõtukohtade tähistamine ja nendele juurdepääsu korrashoidmine, mineraliseeritud tuletõkestusribade ja -vööndite rajamine ja korrashoidmine, tuleohumärkide ja -plakatite soetamine ja paigaldamine, kuni 60 m2 pindalaga suitsetamis- ja lõkketegemiskohtade (ilma vundamendi ja välisseinteta varjualune, tulekindel lõkke tegemise koht, liivaga varustatud suitsukonide kogumiskoht, prügikast, laud ja pingid) ning kuni 20m2 pindalaga transpordivahendite peatus- või parkimiskohtade rajamine ja tähistamine, transpordivahendite peatuskohtade korrashoidmine ning muude sarnaste tulekahju ennetavate tegevuste rakendamine.

Metsatulekahju ennetamist kohaldatakse suure ja keskmise metsade tuleohuga maakondades asuvate metsade puhul, kui erametsaomanik tagab tasuta juurdepääsu suitsetamis- ja lõkketegemiskohtadele ja transpordivahendite peatuskohtadele ning tuletõrjevee võtmiseks tuletõrje veevõtukohtadele.

Täpsema informatsiooni toetuse taotlemise tingimuste kohta leiate aadressil http://www.eramets.ee/?op=body&id=295 .

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Erametsakeskus kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 6 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. Erametsakeskus teeb taotluse rahuldamise otsuse 80 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja tegema investeeringu ja esitama Erametsakeskusele investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Täpsemat informatsiooni toetuse taotlemise kohta saab internetis aadressil http://www.eramets.ee/?op=body&id=295 , samuti Erametsakeskusest Tallinnas, Tartu mnt 63. Nõu saab küsida ka Erametsakeskuse telefonil 683 6059.

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus