Lisatud: 19. aprill 2018

Viimati muudetud: 22. märts 2019

A A A
Prindi

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

EESMÄRK

Talivilja kasvatajatele mõeldud erakorralise toetuse (edaspidi ERT) eesmärk on hüvitada 2018/2019. saagikoristusaastal tekkiv majanduslik kahju nendele põllumajanduslikele majapidamistele, kes kaotavad sissetulekud seetõttu, et 2017. aasta augustist oktoobrini üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu ei olnud põllumaa taliviljade külviks sobiv.

Meetme eelarve 2018. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 1 340 000 €.

 


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT
Toetuste taotlemisperiood kestab 2.-21. maini 2018
. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Täpsemat infot e-PRIA kohta saab aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA.

e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 15. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00, samuti teenindatakse kliente reedel, 18. mail ja 15. juunil kl 9.00-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

ERT toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 05.04.2018. a määrusega nr 20  „Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele“.

 

Toetusõiguslikkuse nõuded:

 • Toetust antakse põllumaa kohta, millele ei olnud võimalik 2017. aasta augustist oktoobrini üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu talivilja külvata või millele külvatud talivili hävines samal perioodil tugevate vihmade ja üleujutuste tõttu. Taliviljaks loetakse talinisu, talirukis, talitritikale, talioder, taliraps ja talirüps.

 • Põllumaa arvestusse lähevad kõik taotleja kasutuses olevad põllud, mis on taotlusele märgitud tähisega P (põllumajanduskultuurid ja lühiajaline rohumaa, v.a taliviljad) või M (mustkesa).

 • Toetust antakse taotlejale, kelle üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala moodustab vähemalt 30% tema 2017. a külvamata jäänud või ikaldunud ja 2018. aasta taotlusele märgitud talivilja pinnast kokku.

 • Toetust saavad taotleda isikud, kes 2017. aastal märkisid taotlusele kasvatatavaks põllumajanduskultuuriks talivilja ning kelle ühtse pindalatoetuse (edaspidi ÜPT) taotlus rahuldati.

 • Toetust võib taotleda vähemalt 1,00 hektari üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa kohta. Arvesse võetakse põllud pindalaga vähemalt 0,30 hektarit. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad ERT toetuse nõuetele ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.

 • Toetust ei anta maale, mille kohta taotleti 2017. aastal MULD toetust.

 • Toetust ei või taotleda taotleja, kes on saanud sama kahju eest muud hüvitist riigiabina või kindlustuse kaudu või Euroopa Liidu poolt rahastatavat hüvitist.

 

 

TOETUSE TAOTLEMINE

ERT toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada e-PRIAs pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga) ning põllumassiivi kaart või katastri kaart. Toetuse taotlemiseks tuleb pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse põldude loetelule (vorm PT50A) veergu 24 „ERT“ märkida põldudele toetuse taotlemise märked.

Taotleja peab taotlusele märkima kogu põllumajandusmaa, mida tal on õigus kasutada. Ta peab ära näitama ka põllumajandusmaa, mille kohta ta toetust ei taotle, sealhulgas ka vähemalt 0,01 ha põllud ja põllud, mis moodustavad kokku vähemalt 0,30 hektarilise maa-ala. Kohustuslik on ära näidata ka põllud, mille kohta toetusi ei maksta ehk mis ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 

NB! Oluline ERT taotlejale taotlusvormi täitmisel:

Vorm PT50

 • Tehke märge punktis 1.8., millega kinnitate, et ei ole saanud sama kahju eest muud hüvitist riigiabina või kindlustuse kaudu ega Euroopa Liidu poolt rahastatavat hüvitist.

Vorm PT50A

 • Veerus 24 tehke märge põldude kohta, millele soovite taotleda ERT toetust.

 • Veerus 25 tehke märge põldude kohta, millele ei olnud võimalik augustist oktoobrini 2017. aastal talivilja külvata või millel külvid hävisid samal ajavahemikul.

 

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks“. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5%) hõlmatud taotlejaid.

PRIA teeb ERT toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30. septembriks 2018.

PRIA arvutab toetuse ühikumäära lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/108 artiklis 2 sätestatust ning nõuetele vastavaks tunnistatud hektarite arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. Toetusõiguslike hektarite eest makstava toetuse summa ei tohi ületada 2017. aastal makstud otsetoetuste summat hektari kohta.

PRIA 06.09.2018. a käskkirjaga nr 1-12/18/124 on 2018. aastal talivilja kasvatajatele makstava erakorralise toetuse ühikumääraks kehtestatud 34,28 eurot abikõlbliku hektari kohta.

 

Toetuse arvutamise alused

Toetus määratakse 2017. aasta ÜPT taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipindala alusel, kui üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala on suurem kui 2017. aasta ÜPT taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind.

Toetus määratakse üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala alusel, kui üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala on väiksem kui 2017. aasta ÜPT taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind.

Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et toetuse saamise nõuete kohase maa pindala (edaspidi kindlaksmääratud maa pindala) on kuni kolm protsenti või kuni kaks hektarit väiksem kui võrdlusmaa pindala, arvutatakse toetuse summa kindlaksmääratud maa pindala alusel.

Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et kindlaksmääratud maa pindala on üle kolme protsendi või üle kahe hektari, kuid mitte üle 20 protsendi väiksem kui võrdlusmaa pindala, vähendatakse kindlaksmääratud maa pindala alusel arvutatud toetuse summat. Toetuse arvutamise aluseks võetakse see hektarite arv, mis saadakse, kui võrdlusmaa pindalast lahutatakse kahekordne kindlaksmääratud maa pindala ja võrdlusmaa pindala vahe.

Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et kindlaksmääratud maa pindala on üle 20 protsendi väiksem kui võrdlusmaa pindala, jäetakse taotlus rahuldamata.

Võrdlusmaa pindala on 2017. aastal ÜPT taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind või taotlusel märgitud üleujutuste ja tugevate vihmade poolt kahjustatud maa pindala, kui see on väiksem kui 2017. aasta ÜPT taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner