Lisatud: 19. jaanuar 2017

Viimati muudetud: 11. aprill 2018

A A A
Prindi

Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele

EESMÄRK

Toetus on mõeldud majanduslikku jätkusuutlikkust ja turu stabiliseerumist edendavate toimingutega tegelevate piimatootjate ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjate jaoks. 

Toetatakse väikesemahulist põllumajandustootmist ja tootmise mittesuurendamist. Toetuse maksmine väikesemahulise tootmise kriteeriumi alusel põhineb asjaolul, et väiketootjad on piimaturul kriisiolukorras tegutsedes majanduslikult eriti haavatavas seisus. Sealihatootjate tegevus on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katkust ja turuhäiretest.

Tootmise mittesuurendamine kriisi tingimustes aitab piirata piima ja sealiha pakkumist ja mõjub seega turgu stabiliseerivalt.

Meetme eelarve 2017. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 16 160 000 €, sellest 8,08 miljonit eurot pärineb Euroopa Komisjonilt ja sama palju Eesti riigieelarvest. Eelarvest 21% kasutatakse sealihatootjatele ja 79% piimatootjatele toetuse maksmiseks.

 


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 30. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2017
.


Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/epria/

e-PRIA teenuste kasutamiseks sobib iga internetiühendusega arvuti. e-PRIAt saab kasutada ööpäevaringselt. Kui Te pole veel e-PRIA kasutaja, siis tuleb kõigepealt sõlmida e-PRIA kasutajaleping. e-PRIAsse sisenemiseks on tarvis ID-kaarti ja selle PIN-koode või internetipanga kasutajatunnuseid. e-PRIA kasutusjuhendid on e-PRIA teenuste juures.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid, kus samuti saab e-PRIAs taotluse esitada. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. e-PRIA arvuti kasutamise aega saab kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Erakorralist kohandamistoetust (edaspidi toetus) antakse piima- ja sealihatootjale.

Piimatootjale antakse toetust piimatõugu lehma kohta, keda ta:

 • põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 01.12.2016. a seisuga pidas, või
 • põllumajandusloomade registri andmete kohaselt taotluse esitamise kuupäeva seisuga peab, kui ta võtab kohustuse mitte suurendada tema peetavate piimatõugu lehmade arvu kuni kohustuseperioodi lõpuni ehk 1. maini 2017.

 

Sealihatootjale antakse toetust sea kohta, keda ta:

 • pidas põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 01.05.2016. a seisuga ning kelle pidamisest ta teavitas PRIA-t hiljemalt 31.07.2016. a, või
 • keda ta peab põllumajandusloomade arvestuse pidamise andmete kohaselt taotluse esitamise kuupäeva seisuga, kui ta võtab kohustuse mitte suurendada tema peetavate sigade või emiste arvu kohustuseperioodi lõpuni ehk 1. maini 2017.

 

Piimatootjale esitatavad nõuded

Üldine nõue:

Toetust antakse piimatootjale, kes pidas 01.12.2016. a seisuga põllumajandusloomade registri andmete kohaselt vähemalt ühte piimatõugu lehma ning kes 01.12.2016. a seisuga omas põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” alusel väljastatud kehtivat toorpiima turustamise veterinaartõendit, omas toiduseaduse alusel antud tegevusluba piima käitlemiseks või oli sõlminud põllumajandusloomade aretuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud lepingu piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks.

Valikulised nõuded

1. Piimatootja, kes täidab üldist nõuet, peab vastama vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

 • piimatootja pidas põllumajandusloomade registri andmetel 01.12.2016. a seisuga 200 või vähem piimatõugu lehma;
 • piimatootja ei pidanud põllumajandusloomade registri andmetel 01.12.2016. a seisuga rohkem piimatõugu lehmi kui 01.12.2015. a seisuga;
 • piimatootja on saanud 2015. aasta eest vähemalt ühte järgmistest toetustest:

-  Eesti maaelu arengukava (edaspidi MAK) 2007-2013 või MAK 2014-2020 alusel antavat keskkonnasõbraliku majandamise toetust;

-  MAK 2014-2020 alusel antavat Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust;

-  MAK 2007-2013 või MAK 2014-2020 alusel antavat mahepõllumajandusliku tootmise toetust;

-  MAK 2007-2013 alusel antavat loomade karjatamise toetust või MAK 2014-2020 alusel antavat loomade heaolu toetust

või

2. Piimatootja, kes täidab üldist nõuet, võtab kohustuse mitte suurendada alates taotluse esitamise kuupäevast kuni 2017. aasta 1. maini. tema peetavate piimatõugu lehmade arvu

Taotleja saab taotlusel valida ainult ühe lisanõude, mille alusel ta toetust taotleb. Pärast taotlusperioodi lõppu valikut enam muuta ei saa. Juhul kui taotleja ei vasta toetuse saamise üldisele nõudele, valitud lisanõudele või ei täida võetud kohustust, ei ole taotleja õigustatud toetust saama.

 

Sealihatootjale esitatavad nõuded

Üdine nõue:

Toetust antakse sealihatootjale, kui Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) andmete kohaselt pidas sealihatootja ajavahemikus 04.07.-31.07.2016 vähemalt ühte siga.

Valikulised nõuded:

1. Sealihatootja, kes täidab üldist nõuet, peab vastama vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

 • sealihatootja pidas põllumajandusloomade registri andmetel 01.05.2016. a seisuga 2000 või vähem siga;
 • sealihatootja ei pidanud põllumajandusloomade registri andmetel 01.05.2016. a seisuga rohkem sigu või emiseid kui 01.05.2015. a seisuga;
 • sealihatootja on saanud 2015. aasta eest vähemalt ühte järgmistest toetustest:

-  Eesti maaelu arengukava (edaspidi MAK) 2007-2013 või MAK 2014-2020 alusel antavat keskkonnasõbraliku majandamise toetust;

-  MAK 2014-2020 alusel antavat Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust;

-  MAK 2007-2013 või MAK 2014-2020 alusel antavat mahepõllumajandusliku tootmise toetust;

-  MAK 2007-2013 alusel antavat loomade karjatamise toetust või MAK 2014-2020 alusel antavat loomade heaolu toetust

või

2. Sealihatootja, kes täidab üldist nõuet, võtab kohustuse mitte suurendada alates taotluse esitamise kuupäevast kuni 2017. aasta 1. maini tema peetavate sigade arvu

või

3. Sealihatootja, kes täidab üldist nõuet, võtab kohustuse mitte suurendada alates taotluse esitamise kuupäevast kuni 2017. aasta 1. maini tema peetavate emiste arvu.

Taotleja saab taotlusel valida ainult ühe lisanõude, mille alusel ta toetust taotleb. Pärast taotlusperioodi lõppu valikut enam muuta ei saa.

Toetust ei anta sealihatootjale:

1. selle sea kohta, kes on loomataudi leviku tõkestamiseks tapetud, hukatud või loomataudi tõttu hukkunud ning kelle kohta on VTA 2016. a teinud loomatauditõrje seaduse § 55 alusel otsuse hüvitada loomapidajale loomataudi leviku tõkestamiseks tapetud, hukatud või loomataudi tõttu hukkunud looma väärtus;

2. kes on saanud Maaelu Edendamise Sihtasutuse käest seakasvatuse likvideerimiseks toetust;

3. kellele määratav toetuse summa on väiksem kui 100 €;

4. kes ei vasta toetuse saamise üldisele nõudele või valitud lisanõudele või ei täida võetud kohustust loomade arvu mittesuurendamise kohta kohustuseperioodi jooksul.

 

tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada e-PRIAs erakorralise kohandamistoetuse taotlus (vorm PT54).

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Piima- ja sealihatootjatele, kes võtavad kohustuse mitte suurendada oma loomade arvu, makstakse toetus välja pärast kohustuse perioodi lõppu. Kohustuse periood lõpeb 01.05.2017. Teistele taotlejatele makstakse toetus välja hiljemalt 2017. aasta märtsi lõpuks.

Sealihatootjale antava toetuse ühikumäär sea kohta on järgmine:

 • sea kohta, keda peeti 01.05.2016. a seisuga tegevuskohas, mis asub Kuusalu valla osas lõuna pool maanteest 1 (E20), Aegviidu, Anija, Kadrina, Tapa, Kasepää, Pala, Saare, Laimjala, Pihtla, Valjala vallas, või Palamuse ja Tabivere valla osas (2016. a esimest korda seakatku leviku tõttu III tsooni jäänud piirkonnad) 27,24 €;
 • sea kohta, keda peeti 01.05.2016. a seisuga tegevuskohas, mis asub seakatku leviku tõttu III tsooni jäänud ülejäänud piirkonnas (v.a eelmises lõigus toodud piirkonnad) 22,52 €;
 • emise kohta, keda peeti 01.05.2016. a seisuga tegevuskohas, mis asub ülejäänud piirkonnas, mida pole nimetatud lõikudes 1 ja 2 13,62 €;
 • sea, v.a emise kohta, keda peeti 01.05.2016. a seisuga tegevuskohas, mis asub ülejäänud piirkonnas, mida pole nimetatud lõikudes 1 ja 2 8,00 €.

 

Kui sealihatootjate esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab 21% toetuse andmiseks ettenähtud rahalistest vahenditest, vähendatakse toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

Tulenevalt sealihatootjatele toetuseks ettenähtud eelarve vahendite ületamisest, vähendas PRIA sea kohta ette nähtud toetuse ühikumäärasid. Vastavalt PRIA 21.03.2017. a käskkirjale nr 1-12/17/50 on sealihatootjatele makstavad erakorralise kohandamistoetuse ühikumäärad järgmised:

1) sea kohta, keda peeti tegevuskohas, mis asub Kuusalu valla osas, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20), Aegviidu, Anija, Kadrina, Tapa, Kasepää, Pala, Saare, Laimjala, Pihtla, Valjala vallas, või Palamuse ja Tabivere valla osas, 23,04 €;

2) sea kohta, keda peeti tegevuskohas, mis asub komisjoni rakendusotsuse (EL) 2014/709, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL, lisa III osa punktis 1 sätestatud piirkonnas, välja arvatud määruse nr 6 § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud piirkonnas, 19,05 €;

3) emise kohta, keda peeti tegevuskohas, mis asub väljaspool komisjoni rakendusotsuse (EL) 2014/709 lisa III osa punktis 1 sätestatud piirkonda, 11,52 €;

4) sea kohta, keda peeti tegevuskohas, mis asub väljaspool komisjoni rakendusotsuse (EL) 2014/709 lisa III osa punktis 1 sätestatud piirkonda, 6,76 €.

PRIA 21.03.2017. a käskkirjaga nr 1-12/17/49 on piimatootjatele makstava toetuse ühikumääraks 2017. aastal kehtestatud 153,63 € abikõlbliku piimatõugu lehma kohta.tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike