Lisatud: 11. aprill 2012

Viimati muudetud: 03. aprill 2013

A A A
Prindi

Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2012

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

EESMÄRK

Ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi ESA) eesmärk on tagada jätkuv maakasutus ebasoodsamates piirkondades, parandades keskkonna seisundit.

tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 12. mail kl 8.30–15.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

2008. a võetud ESA kohustused jätkuvad 5-aastase kohustuseperioodi lõpuni. Alates 2009. a saab ESA toetust taotleda 1-aastase toetusena, see tähendab, et kohustus ei ole enam 5 järjestikuse aasta jooksul samal pinnal nõudeid täita. Kohustus on tegeleda põllumajandusega ebasoodsamas piirkonnas vähemalt 5 järjestikuse aasta jooksul alates esimesest toetuse väljamaksmisest.

Kui taotleja, kes taotleb ESA 1-aastast toetust, võtab üle 5-aastase toetuse kohustuse, peab ta selle asendama ESA 1-aastase toetuse kohustusega.

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

 • Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõiguslikule maale.
 • Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal massiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad ESA toetuse nõuetele ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis jääb 100% ebasoodsamasse piirkonda.
 • Taotlusele tuleb märkida ka kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
 • Kui toetust taotletakse ka mõne põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetme (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, kohalikku sorti taimede („Sangaste rukis“) kasvatamise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus) kohta, tuleb majapidamise põllumajandusmaal täita ka väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.

Ebasoodsamate piirkondade loetelu (99 valda):
Harjumaa - Anija, Kernu, Kuusalu, Padise;
Hiiumaa - Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa;
Ida-Virumaa - Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, Vaivara, Alajõe, Aseri, Kohtla, Toila;
Jõgevamaa - Pala, Kasepää;
Järvamaa - endise Türi valla osa;
Läänemaa - Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, Noarootsi, Ridala;
Lääne-Virumaa - Vihula, Viru-Nigula;
Põlvamaa - Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, Räpina, Värska;
Pärnumaa - Are, Koonga, Vändra, Audru, Häädemeeste, Saarde, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, Tahkuranna;
Raplamaa - Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala;
Saaremaa - Kaarma, Laimjala, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Torgu, Valjala, Kihelkonna, Kärla, Salme;
Tartumaa - Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare;
Valgamaa - Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste;
Viljandimaa - ei ole;
Võrumaa - Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Meremäe, Misso, Vastseliina.

tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), mille põldude lisal tuleb märkida, millistele põldudele toetust taotleda soovitakse.
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud. NB! ESA 1-aastase toetuse kohustust ei saa üle anda ega üle võtta.

Kui toetust taotletakse põllu kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa ning mis asub kaitstaval loodusobjektil, peab taotleja koos taotlusega PRIA-le esitama „Looduskaitseseaduse“ § 14 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku.

Taotleja, kes soovib asendada 2008. a võetud ESA 5-aastase toetuse kohustuse ESA 1-aastase  toetuse kohustusega, esitab kohustuse asendamiseks PRIA- lisaks eelpool nimetatud dokumentidele ka vormi MT61 (ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse võtmise kinnitus).

Taotleja, kes võtab 2012. a esmakordselt ESA kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT61 (ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab ESA toetuse 5-aastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud;

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ülevõtja, kes võtab üle ESA 5-aastase toetuse kohustuse, esitama PRIA-le ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013“ lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2013. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2013. a.

Toetuse määr ühe hektari põllumajandusmaa kohta on 25 EUR aastas.

tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonilt 737 7679.

tagasi algusesse

Juriidilised alused
Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner