Lisatud: 14. aprill 2011

Viimati muudetud: 23. jaanuar 2013

A A A
Prindi

Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2011

EESMÄRK
Ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi ESA) eesmärk on tagada jätkuv maakasutus ebasoodsamates piirkondades, parandades keskkonna seisundit.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusdokumente saab esitada 2. - 23. maini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 24. maist kuni 15. juunini 2011. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit 2011. a esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressilhttps://epria.pria.ee/epria/.

Täpsem info e-PRIA kohta on kättesaadav aadressil www.pria.ee/epria.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 14. mail kl 8.30-15.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Aastatel 2007-2008 võetud ESA kohustused jätkuvad 5-aastase kohustusperioodi lõpuni. Alates 2009. aastast saab ESA toetust taotleda ka 1-aastase toetusena e kohustus ei ole enam 5 aasta jooksul samal pinnal nõudeid täita. Kohustus on tegeleda põllumajandusega ebasoodsamas piirkonnas vähemalt 5 järjestikuse aasta jooksul alates esimesest toetuse väljamaksest (arvesse lähevad ka MAK 2004-2006 raames tehtud väljamaksed).

Kui taotleja, kes taotleb ESA 1-aastast toetust, võtab üle 5-aastase toetuse kohustuse, peab ta selle asendama ESA 1-aastase toetuse kohustusega.

Taotlejad, kelledel on kehtiv 5-aastane ESA kohustus, esitavad PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil kohustuse jätkamise kinnitamiseks ja toetuse taotlemiseks:

  • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), mille põldude lisal toetuse taotlemisega kohustusealustele põldudele kinnitatakse võetud kohustuse jätkuvat täitmist.
  • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
  • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt tootjalt üle võetud.

Taotlejad, kes 2011. aastal esmakordselt taotlevad ESA toetust, esitavad PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil toetuse taotlemiseks:

  • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), mille põldude lisal toetuse taotlemisega kohustusealustele põldudele kinnitatakse võetud kohustuse jätkuvat täitmist;
  • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
  • vormi MT61 (ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab ESA toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;
  • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud.

Taotlejad, kes soovivad asendada perioodil 2007-2008 võetud 5-aastast ESA kohustust 1-aastase ESA toetusega, esitavad PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

  • vormi MT61 (ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse võtmise kinnitus).

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik ettevõte ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku ettevõtte üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajan­dusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus üle­võtjale toetus(t)e maksmiseks". Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ESA 5-aastase kohustuse ülevõtja PRIA-le esitama ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013" lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta  Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

 

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

ESA taotlemisel põllu kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa ning mis asub kaitstaval loodusobjektil, tuleb esitada "Looduskaitseseaduse" § 14 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kaitstava loodusobjekti valitseja (Keskkonnaamet või kohalik omavalitsus) nõusolek.

Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha suuruse põllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta (vähim lubatud põllu pind on 0,30 ha). Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis jääb 100% ebasoodsamasse piirkonda ning, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Taotlusele tuleb märkida kogu taotleja valduses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, seda ka siis, kui toetust kõikide põldude kohta ei taotleta või taotleja kasutuses on põllumajandusmaad väljaspool PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit.

Ebasoodsamateks aladeks on 99 valda:
Harjumaa - Anija, Kernu, Kuusalu, Padise;
Hiiumaa - Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa;
Ida-Virumaa - Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, Vaivara, Alajõe, Aseri, Kohtla, Toila;
Jõgevamaa - Pala, Kasepää;
Järvamaa - endise Türi valla osa;
Läänemaa - Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, Noarootsi, Ridala;
Lääne-Virumaa - Vihula, Viru-Nigula;
Põlvamaa - Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, Räpina, Värska;
Pärnumaa - Are, Koonga, Vändra, Audru, Häädemeeste, Saarde, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, Tahkuranna;
Raplamaa - Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala;
Saaremaa - Kaarma, Laimjala, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Torgu, Valjala, Kihelkonna, Kärla, Salme;
Tartumaa - Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare;
Valgamaa - Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste;
Viljandimaa - ei ole;
Võrumaa - Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Meremäe, Misso, Vastseliina.

Toetuse saamiseks peab taotleja:

  • täitma kogu majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning juhul, kui toetust taotletakse põllumajandusliku keskkonnatoetuse mõne alameetme kohta, ka väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab PRIA 25. jaanuariks 2012. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks. 2012. a.

Toetuse määr ühe hektari kohta on 25 EUR (391 EEK) aastas.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab telefonilt 737 7679.

 

 

 

Juriidilised alused
Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner