Lisatud: 21. september 2012

Viimati muudetud: 02. september 2013

A A A
Prindi

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2012

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist ja konkurentsivõime parandamist.

Taotlusi võeti vastu 22. oktoobrist kuni 05. novembrini 2012  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Kokku esitati 73 taotlust summas 9,51 mln eurot. Meetme eelarve on 2,79 mln eurot. Toetuse saajate väljaselgitamiseks moodustatakse nõuetele vastavatest taotlustest määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal paremusjärjestus.

Toetuse määramise või mittemääramise otsused tehakse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast ehk  28. märtsiks 2013 a. Otsused saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalikult PRIA kliendiregistris oleval postiaadressil.
Palun veenduge, et kliendiregistris teie kohta käivad andmed on korrektsed! Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


EESMÄRK

Bioenergia tootmise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK 2007-2013) alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Biokütuse kasutamise edendamine annab panuse tõhusa energiaturu kujundamisse, suurendades taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsust. Potentsiaali taastuvenergia tootmiseks annab biomassitootmise suurendamine hetkel kasutusest väljas oleval maal.

Bioenergia tootmise investeeringutoetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

 • Uus turg põllumajandustootjatele;
 • Uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine;
 • Põllumajandustootjate konkurentsivõime (sh sissetulekute) suurenemine;
 • Keskkonnahoid;
 • Maastikuhooldus;
 • Energiatoorme tarnekindlus;
 • Energiakandjate mitmekesisus;
 • Energiatootmise hajutatus.

 Tagasi algusesse...

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 22. oktoobrist kuni 05. novembrini 2012. a  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Taotluse peab esitama investeeringuobjekti asukohajärgsesse  teenindusebüroosse. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis  (www.pria.ee/reg). Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse. Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee.


Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). Taotluses nõutavate dokumentide loetelu on toodud meetme määruses.

 Tagasi algusesse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust.

Meetme määrusega on taotlejale sätestatud järgmised nõuded:

 •  taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta;
 •  taotleja majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastale eelnenud majandusaastal kasumis;
 •  taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt.

Esitatud loetelu ei ole lõplik, täpsemalt palume nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks ning biomassist toodetud soojuse, elektri ja transpordikütuse (bioenergia) tootmiseks peamiselt oma ettevõttes kasutamiseks.

Bioenergia tootmise korral peab investeeringuobjektiga toodetav energiakogus olema tarbimiseks taotleja põllumajandusettevõttes ja isiklikus majapidamises. Biomassist transpordikütuse tootmise korral peab investeeringuobjektiga toodetav kütus olema tarbimiseks taotleja põllumajandusettevõttes.

Toetatavad on järgmised tegevused:

 • biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise (ehitis) ehitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimusel ja korras;
 • energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku masina ja seadme ostmine ja paigaldamine;
 • põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimisele.   

Toetatava tegevuse hulka loetakse ka ettevalmistavad tööd ja omanikujärelevalve tegemine ehitustöödele vastavalt “Ehitusseadusele” ja “Teeseadusele”.

Esitatud loetelu ei ole lõplik, täpsemalt palume lubatavate tegevustega tutvuda meetme määrusest.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest 40-60%, sõltuvalt investeeringu asukohast (ebasoodne piirkond) ja taotlejast (noor ettevõtja).

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ning kahe või enama taotleja kohta arengukava programmiperioodil kokku on 512 000 eurot.

Taotleja ei saa üksi, tulundusühistu liikmena ega teiste taotlejatega ühiselt meetme 1.4.3 ja 1.4.1 ning meetme 1.4.2 raames toetust programmperioodil kokku rohkem kui  600 000 eurot.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab meetme rahastamise eelarve, hindab PRIA neid taotlusi määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal. Moodustunud paremusjärjestuse alusel rahuldatakse parimad taotlused. Parimaks loetakse kõrgeima koondhinde saanud taotlusi.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast (taotlusvooru lõpust) arvates.

Toetuse saaja peab alustama investeeringu elluviimist kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25 protsenti. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest, kuid hiljemalt 2014. aasta lõpuks. Investeeringut tõendavad dokumente saab PRIA-le esitada kuni neljas osas ühe taotluse kohta.

Meetme 1.4.3 kõikide taotlusvoorude toetuse saajatel võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/otka/otka/)

Kuludokumente on võimalik esitada läbi e-PRIA. Täpsem info PRIA kodulehelt e-PRIA juhendid.

 Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post info@pria.ee

 Tagasi algusesse...

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike