Lisatud: 23. september 2011

Viimati muudetud: 11. aprill 2012

A A A
Prindi

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2011

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist ja konkurentsivõime parandamist.

 

Taotlusi võetakse vastu 24.oktoobrist kuni 07.novembrini 2011 PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

 

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist ja konkurentsivõime parandamist. Biokütuse kasutamise edendamine annab panuse ka tõhusa energiaturu kujundamisse, suurendades taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsust. Potentsiaali taastuvenergia tootmiseks annab biomassitootmise suurendamine hetkel kasutusest väljas oleval maal.

Bioenergia tootmise investeeringutoetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

  • Uus turg põllumajandustootjatele;
  • Uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine;
  • Põllumajandustootjate konkurentsivõime (sh sissetulekute) suurenemine;
  • Keskkonnahoid;
  • Maastikuhooldus;
  • Energiatoorme tarnekindlus;
  • Energiakandjate mitmekesisus;
  • Energiatootmise hajutatus.

 Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 24.oktoobrist kuni 07.novembrini 2011. a  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Taotluse peab esitama investeeringuobjekti asukohajärgsesse teenindusbürosse. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis  (www.pria.ee/reg). Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse. Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee.


Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 Tagasi algusse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda  maapiirkonnas tegutsev põllumajandusettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust. Sama investeeringuobjekti kohta ühiskasutamise eesmärgil võivad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt. Investeeringuobjekt peab asuma küla, alevi või aleviku territooriumil. Toetust võib taotleda energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks ning biomassist toodetud soojuse, elektri ja transpordikütuse tootmiseks. Kui investeering tehakse bioenergia tootmiseks, toetatakse ainult sellist investeeringut, kui investeeringuobjektiga toodetav energiakogus tarbitakse taotleja põllumajandusettevõttes ja isiklikus majapidamises. Biomassist transpordikütuse tootmise korral toetatakse ainult sellist investeeringut, kui investeeringuobjektiga toodetav kütus tarbitakse taotleja põllumajandusettevõttes. Toetatava tegevuse hulka loetakse ka ettevalmistavad tööd ja omanikujärelevalve tegemine ehitustöödele vastavalt “Ehitusseadusele” ja “Teeseadusele”. Asendusinvesteeringud ei ole toetatavad, st  investeeringu tulemusena peab ettevõtja laiendama tegevust või laiendama toodangu valikut või muutma põhjalikult tootmisprotsessi.

Toetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest arvestatuna 40 kuni 60%. Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta programmperioodil on 512 000 eurot. Taotleja ei saa üksi, tulundusühistu liikmena ega teiste taotlejatega ühiselt meetme 1.4.3 ja 1.4.1 ning meetme 1.4.2 raames toetust rohkem kui  600 000 eurot programmperioodil kokku.

 Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 4 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. Parimaks loetakse kõrgeima koondhinde saanud taotlusi. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust). Otsused tehakse korraga kõigile taotlustele.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramise otsusest arvatuna.

Alates 13.08.2011 on meetme 1.4.3 kõikide taotlusvoorude toetuse saajatel võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

Kuludokumente on võimalik esitada läbi e-PRIA. Täpsem info PRIA kodulehelt e-PRIA juhendid.

 Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post info@pria.ee

 Tagasi algusse...

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike