Lisatud: 17. detsember 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Põllumajandustootja asendamise toetus 2013 ESIMENE TAOTLUSVOOR

EESMÄRK

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetusega hüvitatakse majandusaastal kuni 100 protsenti põllumajandustootja asendamisega seotud kuludest tema puhkuse ajal kokku kuni 28 päeva jooksul, haiguse ajal kokku kuni 21 päeva jooksul ning kuni seitsmeaastase lapse põetamise ajal kokku kuni viie päeva jooksul.

 

Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele, mis korraldab põllumajandustootja asendamist kõigis Eesti maakondades ning korraldab ka asendajate koolitust. Varasemate taotlusvoorude puhul on nõuetele vastavaks taotlejaks ja toetuse saajaks olnud Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) ning seega peaks põllumajandustootja, kes soovib kasutada toetatavat asendusteenust, pöörduma oma sooviga ETKL-i poole. Täpsemat infot ETKL-i poolt korraldatava ja pakutava asendusteenuse kohta saab lugeda kodulehelt aadressil http://teenistus.taluliit.ee/

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlusi võetakse vastu 02. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2013 PRIA keskuses aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

 

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1)    vormikohane taotlus

2)    Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuur, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades;

3)    «Täiskasvanute koolituse seaduse» kohase koolitusasutusega sõlmitud põllumajandustootja asendaja koolituse korraldamise lepingu koopia, kui taotleja ei korralda asendaja koolitust ise;

4)    taotleja ja põllumajandustootja vahel sõlmitud asendusteenuse osutamise lepingu koopia;

5)    vormikohane kinnitus selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja.

 

Eelarveaastal toetust esmakordselt taotledes tuleb esitada kõik eelpool toodud dokumendid. Järgmises taotlusvoorus toetust taotledes esitab taotleja üksnes punktides 1, 4 ja 5 nimetatud dokumendid.

Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb toetuse taotlemisel esitada ka avaldus oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes:
1) on välja töötanud Eestit hõlmava põllumajandustootja asendusteenuse arengukava ja struktuuri;
2) korraldab põllumajandustootja asendaja koolitust;
3) on sõlminud asendajana tegutseda võiva isikuga asjakohase lepingu;
4) osutab asendusteenust nõuetekohase põllumajandustootjaga sõlmitud lepingu alusel.

Asendaja võib olla isik, kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või kellele on antud «Kutseseaduse» alusel ja korras «Kutseseaduse» lisas 1 toodud kvalifikatsiooniraamistikus sätestatud vähemalt I kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või kes on läbinud taotleja korraldatud või tellitud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

 

Põllumajandustootjal, kellele toetatavat asendusteenust osutatakse, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aastal olla rohkem kui kuus töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta netokäive ei või ületada 958 675 eurot ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

 

Veiste, lammaste ja kitsede loomühikute arvutamise aluseks võetakse veiste, lammaste või kitsede arv asendusteenuse osutamise aasta 1. jaanuari seisuga ning sigade loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate sigade arv asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta 1. mai seisuga.

 

Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

1) üle 24 kuu vanune veis

1 lü;

2) 6–24 kuu vanune veis

0,6 lü;

3) kuni 6 kuu vanune veis

0,2 lü;

4) emis (sh põrsastega) või kult

0,33 lü;

5) nuumsiga

0,1 lü;

6) üle 1 aasta vanune kits või lammas, utt talledega

 

0,5 lü.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, seega hiljemalt 23. mail 2013.

 

PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades ettenähtud toetuse tunnitasu määra ja riigieelarvest eraldatud vahendite suurust ning lepingute alusel taotluses esitatud asendustundide arvu. Asendustoetuse tunnitasu määr on 13 eurot.

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse tunnitasu määrast. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole viie tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemise päevast, seega hiljemalt 30. mail 2013.

 

Taotleja peab võimaldama PRIAl kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1323 või e-posti teel: turukorraldus@pria.ee

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus