Lisatud: 12. veebruar 2015

Viimati muudetud: 22. veebruar 2016

A A A
Prindi

Põllumajandusloomade aretustoetus 2015

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevusega seotud kulude osaline või täielik hüvitamine.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi saab esitada 15. veebruarist kuni 20. veebruarini aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009 (teenindusbüroo on avatud E-R kell 8.30 – 16.00).

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

turukorraldus@pria.ee

 

Taotlusele tuleb lisada Veterinaar- ja Toiduameti antud tegevusloa koopia ning vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandusloomade aretustoetust võib anda taotlejale, kellele on antud tegevusluba vähemalt üks aasta enne toetuse taotluste esitamise tähtaja algust ning kes taotlemise ajal tegutseb kehtiva tegevusloa alusel järgmistes põllumajandusloomade aretuse valdkondades:

 1. Tõuraamatu või aretusregistri pidamine
 2. Jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine

 

Toetust võivad taotleda aretusühingud ja jõudluskontrolli läbiviijad. Nimetatud isikute poolt teostatud aretustegevuse (tõuraamatu või aretusregistri pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine)  kulude hüvitamise kaudu on lõplikuks riigiabi saajaks loomapidajad, kelle loomad on tõuraamatus või aretusregistris või kelle loomadele tehakse jõudluskontrolli. Taotlejal on kohustus pidada arvestust iga riigiabi saaja üle, kellele teenust osutatakse ja temale osutatud teenuse kulu suuruse üle. Taotlejal ja riigiabi saajal ei või olla täitmata korraldus siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta ning taotleja ja riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja.

Tõuraamatu või aretusregistri pidamise eest makstakse toetust 1. detsembri 2014 seisuga tõuraamatus või aretusregistris olnud põllumajandusloomade arvu järgi, hobuste puhul 2014. aasta jooksul tõuraamatusse kantud varssade arvu järgi.

Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest (välja arvatud hobuste puhul) makstakse toetust 1. detsembri 2014 seisuga jõudluskontrolli all olnud põllumajandusloomade arvu järgi.

Hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimise eest makstakse toetust üksnes ühe jõudluskatse kohta 2014. aasta jooksul Eestis läbi viidud jõudluskatsel osalenud nende 2–6aastaste hobuslaste arvu järgi, kelle jõudluskatse andmed on kantud Veterinaar- ja Toiduameti poolt antud tegevusloaga aretusühingu peetavasse elektroonilisse tõuraamatusse.

PRIA kontrollib koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga taotleja poolt esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

Kui tegelik põllumajandusloomade arv on suurem taotluses esitatud arvust, määratakse toetus taotluses esitatud loomade arvu alusel.

Kui tegelik loomade arv on kuni 3% väiksem taotluses esitatud põllumajandusloomade arvust, määratakse toetus tegeliku loomade arvu alusel.

Kui taotluse kontrollimisel on selgunud, et tegelik põllumajandusloomade arv on toetuse saamiseks esitatud põllumajandusloomade arvust 3%-20% väiksem, määratakse toetus loomade arvu alusel, mis saadakse tegeliku põllumajandusloomade arvu vähendamisel tegeliku arvu ja taotluses esitatud arvu kahekordse vahe võrra.

Kui loomade arv on taotluses näidatud arvust üle 20% väiksem, jäetakse taotlus rahuldamata.

 

ABIKÕLBLIKUD KULUD

Põllumajandusloomade aretustoetuse raames antakse abi tõuraamatute loomiseks ja pidamiseks ning karja geneetilise kvaliteedi või tootluse kindlaksmääramiseks kolmandate isikute teostatud või nende nimel tehtud testideks, välja arvatud karja omaniku poolsed kontrollid ja regulaarsed piima kvaliteedi kontrollid.

 

Tõuraamatute loomise ja pidamisega seotud halduskuludest on rahastamiskõlblikud loomi käsitleva teabe (nt looma päritolu, sünniaeg, paaritamise kuupäev, looma surma kuupäev ja põhjused) kogumise ja haldamise kulud ning eksperdi hinnangu kulud, tõuraamatute loomiseks ja pidamiseks vajaliku teabe ajakohastamise ja töötlemise kulud, tõuraamatutes sisalduvate asjakohaste loomaandmete registreerimiseks haldustöö tegemise kulud ning tõuraamatus sisalduvate andmete haldamise tarkvara ajakohastamise ning tõuraamatuid käsitleva ja nendes sisalduva teabe veebis avaldamise kulud või muud asjakohased halduskulud.

Karja geneetilist kvaliteeti või tootlikkust määravate testide kuludest on rahastamiskõlblikud testide ja kontrollide kulud, loomatervise ja keskkonnakaitse taseme tõstmist käsitlevatest testidest ja kontrollidest saadud andmete kogumise ja hindamisega seotud kulud, uuenduslike tõuaretusmeetodite rakendamise eesmärgil loomade geneetilise kvaliteedi hindamist ja geneetilist mitmekesisust käsitlevatest testidest ja kontrollidest saadud andmete kogumise ja hindamisega seotud kulud või muud asjakohased kulud.

 

Riigiabina on komisjoni määruse (EÜ) nr 702/2014 artikli 27 kohaselt lubatud hüvitada kuni 100% tõuraamatute loomise ja pidamisega seotud halduskuludest ja kuni 70% karja geneetilist kvaliteeti või tootlikkust määravate kolmanda isiku või tema nimel tehtavate testide kuludest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 7. aprillil. Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:

 1. veiste, välja arvatud eesti maatõugu veiste, tõuraamatu pidamine – 11,40 eurot;
 2. eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine – 95 eurot;
 3. lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 8 eurot;
 4. piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 1 eurot;
 5. sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine – 13,50 eurot;
 6. sigade jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 22,80 eurot;
 7. lammaste tõuraamatu pidamine – 12,50 eurot;
 8. lammaste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 13,50 eurot;
 9. hobuslaste tõuraamatu pidamine – 190,40 eurot;
 10. hobuslaste v.a eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 101,50 eurot;
 11. eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 213,20 eurot;
 12. eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 155,10 eurot.

 

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA eelpool toodud aretustoetuse ühikumäärasid võrdeliselt, arvestades toetuse maksmiseks ettenähtud vahendeid.

2015. aastal on aretustoetuseks ettenähtud 1 900 000 eurot. Nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa on 2 078 308,70 eurot. Seega vähendas PRIA eelpool toodud aretustoetuse ühikumäärasid võrdeliselt.

Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks toetuse ühikumäärad ja põllumajandusloomade arv. Toetus makstakse välja hiljemalt 28. aprillil.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 7371 323 või e-posti teel: turukorraldus@pria.ee

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner