Lisatud: 26. jaanuar 2011

Viimati muudetud: 12. märts 2012

A A A
Prindi

Põllumajandusloomade aretustoetus 2011

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi võetakse vastu 15. veebruarist kuni 21. veebruarini PRIA keskuses aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:
info@pria.ee

Taotlusele tuleb lisada Veterinaar- ja Toiduameti pool väljastatud tunnustamise otsuse koopia ning vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandusloomade aretustoetust võib taotleda Põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud aretusühing või jõudluskontrolli läbiviija, kui ta on tegutsenud vähemalt ühe aasta järgmistes põllumajandusloomade aretusvaldkondades:

1.    Tõuraamatu või aretusregistri pidamine
2.    Jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine


Tõuraamatu või aretusregistri pidamise eest makstakse toetust 1. detsembri 2010 seisuga tõuraamatus või aretusregistris olnud põllumajandusloomade arvu järgi, hobuste puhul 2010. aasta jooksul tõuraamatusse kantud varssade arvu järgi.


Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest (välja arvatud hobuste puhul) makstakse toetust 1. detsembri 2010 seisuga jõudluskontrolli all olnud põllumajandusloomade arvu järgi.

Hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimise eest makstakse toetust üksnes ühe jõudluskatse kohta 2010. aasta jooksul Eestis läbi viidud jõudluskatsel osalenud nende 2-6aastaste hobuslaste arvu järgi, kelle jõudluskatse andmed on kantud Veterinaar- ja Toiduameti tunnustatud aretusühingu peetavasse elektroonilisse tõuraamatusse.

PRIA kontrollib koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga taotleja poolt esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

Kui tegelik põllumajandusloomade arv on suurem taotluses esitatud arvust, määratakse toetus taotluses esitatud loomade arvu alusel.

Kui tegelik loomade arv on kuni 3% väiksem taotluses esitatud põllumajandusloomade arvust, määratakse toetus tegeliku loomade arvu alusel.

Kui taotluse kontrollimisel on selgunud, et tegelik põllumajandusloomade arv on toetuse saamiseks esitatud põllumajandusloomade arvust 3%-20% väiksem, määratakse toetus loomade arvu alusel, mis saadakse tegeliku põllumajandusloomade arvu vähendamisel tegeliku arvu ja taotluses esitatud arvu kahekordse vahe võrra.

Kui loomade arv on taotluses näidatud arvust üle 20% väiksem, jäetakse taotlus rahuldamata.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 4. aprillil. Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:

1.    veiste tõuraamatu pidamine - 11,40 eurot;
2.    veiste jõudluskontrolli läbiviimine - 8 eurot;
3.    eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine - 95 eurot;
4.    sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine - 10,30 eurot;
5.    sigade jõudluskontrolli läbiviimine - 13 eurot;
6.    lammaste tõuraamatu pidamine - 9,15 eurot;
7.    lammaste jõudluskontrolli läbiviimine - 9,15 eurot;
8.    hobuslaste tõuraamatu pidamine - 190,40 eurot;
9.    eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste tõuraamatu pidamine - 302,10 eurot;
10.  hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimine - 101,50 eurot;
11.  eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine - 155,10 eurot.

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA eelpool toodud aretustoetuse ühikumäärasid võrdeliselt, arvestades toetuse maksmiseks ettenähtud vahendeid. Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse paragrahvis 14 sätestatud juhtudel.

Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks toetuse ühikumäärad ja põllumajandusloomade arv. Toetus makstakse välja hiljemalt 26. aprillil.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonil 737 1323 või e-posti teel: info@pria.ee

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner