Lisatud: 09. veebruar 2010

Viimati muudetud: 03. veebruar 2011

A A A
Prindi

Põllumajandusloomade aretustoetus 2010

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi võetakse vastu 15. veebruarist kuni 20. veebruarini PRIA keskuses aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

info@pria.ee

 

Taotlusele tuleb lisada Veterinaar- ja Toiduameti pool väljastatud tunnustamise otsuse koopia ning vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandusloomade aretustoetust võib taotleda Põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud aretusühing või jõudluskontrolli läbiviija, kui ta on tegutsenud vähemalt ühe aasta järgmistes põllumajandusloomade aretusvaldkondades:

 

1.    Tõuraamatu või aretusregistri pidamine

2.    Jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine

 

Tõuraamatu või aretusregistri pidamise eest makstakse toetust 1. detsembri 2009 seisuga tõuraamatus või aretusregistris olnud põllumajandusloomade arvu järgi, hobuste puhul 2009. aasta jooksul tõuraamatusse kantud varssade arvu järgi.

 

Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest (välja arvatud hobuste puhul) makstakse toetust 1. detsembri 2009 seisuga jõudluskontrolli all olnud põllumajandusloomade arvu järgi.

 

Hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimise eest makstakse toetust üksnes ühe jõudluskatse kohta 2009. aasta jooksul Eestis läbi viidud jõudluskatsel osalenud nende 2-6aastaste hobuslaste arvu järgi, kelle jõudluskatse andmed on kantud Veterinaar- ja Toiduameti tunnustatud aretusühingu peetavasse elektroonilisse tõuraamatusse.

 

PRIA kontrollib koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga taotleja poolt esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

 

Kui tegelik põllumajandusloomade arv on suurem taotluses esitatud arvust, määratakse toetus taotluses esitatud loomade arvu alusel.

Kui tegelik loomade arv on kuni 3% väiksem taotluses esitatud põllumajandusloomade arvust, määratakse toetus tegeliku loomade arvu alusel.

Kui taotluse kontrollimisel on selgunud, et tegelik põllumajandusloomade arv on toetuse saamiseks esitatud põllumajandusloomade arvust 3%-20% väiksem, määratakse toetus loomade arvu alusel, mis saadakse tegeliku põllumajandusloomade arvu vähendamisel tegeliku arvu ja taotluses esitatud arvu kahekordse vahe võrra.

 

Kui loomade arv on taotluses näidatud arvust üle 20% väiksem, jäetakse taotlus rahuldamata.

 


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 6. aprillil. Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:

1.    veiste tõuraamatu pidamine - 162 krooni;

2.    veiste jõudluskontrolli läbiviimine - 107 krooni;

3.    eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine - 1300 krooni;

4.    sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine - 135 krooni;

5.    sigade jõudluskontrolli läbiviimine - 170 krooni;

6.    lammaste tõuraamatu pidamine - 130 krooni;

7.    lammaste jõudluskontrolli läbiviimine - 125 krooni;

8.    hobuslaste tõuraamatu pidamine - 2620 krooni;

9.    eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste tõuraamatu pidamine - 4150 krooni;

10.  hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimine - 1400;

11.  eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine - 2130 krooni.

 

 

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA eelpool toodud aretustoetuse ühikumäärasid võrdeliselt, arvestades toetuse maksmiseks ettenähtud vahendeid. Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse paragrahvis 14 sätestatud juhtudel.

Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks toetuse ühikumäärad ja põllumajandusloomade arv. Toetus makstakse välja hiljemalt 27. aprillil.

 


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonil 737 1323 või e-posti teel: info@pria.ee

 

Uudised

Alates 14. novembrist on keskmise suurusega ja suurettevõtjatel ning tunnustatud tootjarühmadel, kes soovivad saada investeeringutoetust põllumajandussaaduste töötlemise tarbeks, võimalik PRIA iseteenindusportaalis e-PRIA taotlusi eeltäita ning 21.-28. novembrini taotlusi esitada.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner