Lisatud: 08. märts 2016

Viimati muudetud: 08. märts 2016

A A A
Prindi

Loomadega seotud sündmused tuleb PRIA-s õigeaegselt registreerida

Juba 2009. aasta 1. jaanuarist rakendus Eestis nõuetele vastavuse reeglistiku see osa, mis hõlmab loomapidajate kohustust teatada 7 päeva jooksul PRIA-le veiste, lammaste ja kitsedega seotud sündmustest.  Selle nõude täitmata jätmine võib kaasa tuua toetuste vähendamise.


Nõuete rikkumine toob kaasa toetuste vähendamise

PRIA kontrollib nõuete täitmist administratiivselt ning kontrolli tulemused võetakse arvesse toetuste määramisel.

Põllumajandusloomadega seotud sündmustest teatamise PRIA põllumajandusloomade registrile teeb loomapidajatele kohustuslikuks vabariigi valitsuse määrus põllumajandusloomade registri kohta. Registrisse kantud andmed on väga olulised siis, kui on vaja ennetada ja likvideerida loomade nakkushaigusi. 2009. a sätestati nõue loomadega seotud sündmustest teatamise kohta ka nõuetele vastavuse nõudena.

Nõuetele vastavuse (NV) nõuded on avaldatud PRIA ja Maaeluministeeriumi kodulehel.  NV kehtib paljude pindalapõhiste ja ka loomatoetuste kohta.  Loomapidamisega seotud nõuete rikkumised mõjutavad taotlejale makstavate pindalapõhiste toetuste summat.  Kui ühel aastal tuvastatud NV reegli rikkumine ka järgmisel aastal kordub, on sanktsioon (toetuse vähendamine) juba suurem.


Millest teatada ja kuidas?

Infot loomade registriga seotud vajalike toimingute kohta ning teatiste vorme saab PRIA kodulehelt www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid - vt “Taotlus märgistamise registreerimiseks” ja “Taotlus liikumise registreerimiseks”.

Kodulehel on ka juhendid nende vormide täitmise kohta.

Loomade kohta teatiste esitamisel tuleb järgida tähtaegu. Pärast looma sündi tuleb hankida Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli Aktsiaseltsist kõrvamärgid ning märgistada veised 20 päeva jooksul ja lambad ning kitsed 6 kuu jooksul sünnist. Pärast looma märgistamist tuleb 7 päeva jooksul saata märgistamise teatis PRIA-sse.

Looma sisseveo kohta Eestisse kas Euroopa Liidu riikidest või väljastpoolt esitatakse samuti PRIA-le teatis märgistamise taotluse vormil.

7-päevase tähtaja jooksul tuleb registreerida ka järgmised loomade sündmused: esmakordne poegimine, kui järglast ei registreerita; karjast välja viimine, karja toomine; liikumine loomapidaja tegevuskohtade vahel; looma hukkumine; lihaks tapmine kohapeal või tapamajas; hädatapmine kohapeal või tapamajas; kontrolltapmine kohapeal või tapamajas; loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine kohapeal või tapamajas; kadumine; riigist väljavedu; riiki sissevedu.

Loomi saab registrisse kanda ning loomadega toimunud sündmustest teatada ka kliendiportaalis e-PRIA (https://epria.pria.ee/epria/). e-PRIA kasutamiseks on kõigis PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kliendiarvutid ning klienditeenindajatelt võib küsida abi e-PRIA tundmaõppimiseks.

PRIA registrite osakond ja otsetoetuste osakonna kontrollibüroo juhivad tähelepanu, et nõuetele vastavuse nõuded, mis puudutavad loomade registri toiminguid, kehtivad aastaringselt ning  nõuete rikkumised võivad kaasa tuua toetuste vähendamise.   

Kas Teil on kõik vajalikud teatised  loomade kohta registrile aegsasti ära saadetud? Kui mitte, palun tehke seda kohe ja olge ka edaspidi hoolas!

*

PRIA loomade registri infotelefon on 7312311, e-post loomade.register@pria.ee

Nõuetele vastavusest vt http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/

 

 Tagasi
avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus