Eraladustamise meede abiks taotlejale kindlaks määratud abi korral.

Eraladustamise meede abiks taotlejale kindlaks määratud abi korral

 

Eraladustamise toetust antakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes on ühenduses käibemaksukohustuslasena registreeritud ning kes sõlmivad PRIA-ga eraladustamise lepingu. Toetust antakse juhul kui lepingupool eemaldab turult toote ning ladustab seda enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul, tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.

 

Eraladustamist reguleerivad õigusaktid

 • Komisjoni määrus (EL) nr 172/2011, millega määratakse eelnevalt kindlaks või eraladustamise toetuse summa 2011. aastaks.
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks.
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)
 • “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus”.
 • Põllumajandusministri määrus 08. Juuni 2010 nr 67 „Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise vorm ning eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid”.

 

Mõisted

Lepingulise ladustuse alguspäev – lepingulise koguse viimase partii lattu saabumise päevale järgnev päev; juba ladustatud toodete puhul taotluse esitamise päevale järgnev päev;

Eraladustatavad tooted: soolane ning mage või.

Tootmine - või peab olema toodetud 28 päeva jooksul enne taotluse esitamist;

Lattu paigutamine – algab vastavalt avamismäärusele, lõpeb päeval, mil lattu paigutatakse lepingulise koguse viimane üksikpartii;

Laost eemaldamine – vastavalt avamismäärusele, lepingupool peab teavitama PRIA-t kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette kui soovib partiid laost eemaldada;

Ladustusleping - eraladustuslepingu taotleja peab täitma eraladustuslepingu vormi iga lattu paigutatud partii kohta. Taotleja peab lepingu taotluse edastama PRIA-le hiljemalt 28 päeva jooksul alates või valmimisest;

Partii - ühest ja samast tehasest saadud ning ühel ja samal päeval ühte lattu hoiule võetud kogus, mis kaalub vähemalt üks tonn ning on ühesuguse koostise ja kvaliteediga, toodetud samas tehases ja võetud ühte lattu hoiule samal päeval;

 

Eraladustamistoetuse saamise tingimused

Ettevõtja, kes soovib taotleda abi, esitab PRIAle taotluse. Soolase ning mageda või eraladustusabi taotlused esitatakse tootekoguste kohta, mis on täielikult ladustatud.

Eestis toodetud või peab olema toodetud PRIA poolt heakskiidetud ettevõttes. Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes on ühenduses registeeritud käibemaksukohustuslasena ning kes on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumajandusmassiivide registrisse.

Registrisse kandmise jaoks on vaja täita vastav taotlus, mille vormi leiate PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/avalduse_vorm.rtf

NB! Registrisse kandmine võtab aega.

 

Toetust antakse

 • magevõile, mis on valmistatud ühenduse tunnustatud ettevõttes koorest või piimast, mille piimarasvasisaldus on  vähemalt 82% massist, rasvata piimakuivaine sisaldus kõige enam 2% massist ja veesisaldus kõige rohkem 16% massist;
 • soolavõile mis on valmistatud ühenduse tunnustatud ettevõttes koorest või piimast, mille piimarasvasisaldus on  vähemalt 80% massist, rasvata piimakuivaine sisaldus kõige enam 2% massist, veesisaldus kõige rohkem 16% massist ja soolasisaldus kõige rohkem 2% massist.

 

Eraladustamise skeemi all ladustatava üksikpartii peab kaaluma vähemalt 1 tonn, ning olema ühesuguse koostise ja kvaliteediga, peab olema toodetud ühes ja samas tehases ning võetud ühte lattu hoiule samal päeval. Minimaalne ladustatav kogus on 1 tonn. Avamismääruses võib olla sätestatud konkreetsed tingimused abi andmise kohta.

 

Esitatavad dokumendid

Põllumajandustoetuste ja põllumajandusmassiivide registrisse kandmise taotlus http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/avalduse_vorm.rtf

 1. Heakskiidutaotluse või tootmiseks eraladustamise eesmärgil;
 2. Taotlus/pakkumisvormi eraladustuslepingu koos VTA kvaliteeditunnistusega;
 3. Taotlusvormi eraladustamistoetuse ettemaksu taotlemiseks (kui soovitakse ettemaksu);
 4. Teavitusvormi eraladustatava  toote laost välja viimise kohta;
 5. Taotlusvormi eraladustamistoetuse taotlemiseks;
 6. Taotlusvormi või kvaliteedisertifikaadi taotlemiseks VTAle teises liikmesriigis ladustamise korral.

Esitatavad dokumendid asuvad lingi „vormide“ all.

 

Ettevõtte heakskiitmine

Eraladustamise meetme all ladustatav või peab olema toodetud PRIA poolt heakskiidetud ettevõttes. Selleks, et saada PRIA poolset heakskiitu peab ettevõte:

 • Olema tunnustatud VTA poolt;
 • Omama nõuetekohast tehnilist sisseseadet;
 • Pidama püsiregistrit, kuhu kantakse teave tooraine päritolu, toodetud või koguse ja pakendi ja toote märgistuse kohta;
 • Olema nõus andma oma toodangut ametlikuks erikontrolliks;
 • Heakskiitmise saamiseks tuleb esitada PRIA-le heakskiidutaotlus.

 

Või ei tohi olla toodetud varem kui 28 päeva enne lattu paigutamist ega ka enne taotluse esitamist.

Külmlaod  peavad olema "Toiduseaduse"  alusel tunnustatud.

 

Märgistus. Või kastidel peab olema järgmine info loetavas kirjas:

 • vajaduse korral laonumber tootjaettevõtte ja –liikmesriigi kindlakstegemiseks;
 • toodete päritolu;
 • valmistamiskuupäev;
 • lattu saabumise kuupäev;
 • tootepartii number;
 • heakskiitmise number;
 • märge "soolatud" soolavõi puhul;
 • netomass;
 • toote nimetus.

Partiide lattu sisenemise päeval registreerib laopidaja püsiregistrisse ülaltoodud andmed ning lattu saabumise kuupäeva.

Lepinguosaline või vajadusel laopidaja peab laoarvestust, mis on laos kättesaadav ja sisaldab lepingunumbrite kaupa järgmist teavet: eraladustatavate toodete märgistus partiide kaupa, lattu saabumise ja laost väljaviimise kuupäev, kogus iga ladustuskoha kohta partiides, toodete asukoht laos.

 

Kaubaalusel peab olema nähtaval kohal loetavas kirjas ladustuslepingu number.

 

Ladustamise periood määratakse kindlaks eraladustamise avamismääruses vt linki „Avamisteadaanne või eraladustamise kohta“.

Ladustamise periood algab juba ladustatud toodete puhul, järgeneval päeval, kui on PRIA-le esitatud teave lao nime, aadressi, laopartii numbritega. Lepinguline ladustus lõpeb laost väljaviimisele eelneval päeval või vastavalt avamismääruses sätestatule. Laost väljaviimist võib alustada lepingulisele viimasele ladustuspäevale järgnevast päevast.

 

Ladustatavad kogused. Ühte lattu paigutatava partii suurus peab olema vähemalt 1 tonn. Üks partii tuleb paigutada lattu ühe päeva jooksul. Võid saab laost eemaldada 1 tonniste või suuremate koguste kaupa, viimane laost eemaldatav või kogus võib olla väiksem kui 1 tonn.

 

Lepingu sõlmimise taotlus esitatakse koos VTA kvaliteeditunnistusega, kus on toodud tõendus selle kohta, et või on toodetud otse ja ainult pastöriseeritud ühenduse päritolu lehmapiimast, magevõi piimarasvasisaldus on vähemalt 82%, rasvata piimakuivaine sisaldus maksimaalselt 2%  ja veesisaldus maksimaalselt 16%;

Soolavõi on piimarasvasisaldusega vähemalt 80%; rasvata piimakuivaine sisaldus maksimaalselt 2%;  veesisaldusega maksimaalselt 16% ning soolasisaldusega maksimaalselt 2%.

 

Ette kindlaks määratud abi korral:

a)      Ladustatud toodete puhul sõlmitakse lepingud 30 päeva jooksul peale PRIA-le lepingu sõlmimise taotlus esitamist. Taotlus peab sisaldama teavet: lao nime, aadressi ja laopartii numbrite kohta. PRIA teostab kohapealse kontrolli alates taotluse saamisest 30 päeva jooksul.

b)      Toodete puhul, mis ei ole veel ladustatud, esitab taotleja PRIA-le lepingu sõlmimise taotluse. Viie tööpäeva jooksul teeb PRIA otsuse eraladustusabi andmise kohta. Leping loetakse sõlmituks otsuse teatise väljasaatmise päeval. Tooted tuleb lattu paigutada 28 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Lattu paigutamine lõpeb päeval, mil lattu paigutatakse viimane üksikpartii. PRIA teostab kohapealse kontrolli 30 päeva jooksul alates viimase partii lattu paigutamise kuupäevast.

 

Kohapealsed kontrollid

Juhul, kui tooted asuvad laos taotluse esitamise hetkel, siis teostab PRIA kontrolli 30 päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

PRIA teostab kontrolli lattu paigutamata toodete puhul 30 päeva jooksul alates kogu taotlusel näidatud koguse lattu saabumise kuupäevast.

 

Kontrollid

1)      Peale eraladustamise lepingu taotluse esitamist teostab PRIA laos kohapealse kontrolli, et kindlaks teha, kas tooted vastavad toetuse saamise nõuetele.

Kontrollitakse 5% lattu paigutatud kogusest. Kontrollitakse kas tooted vastavad kaalu, märgistuse, omaduste ja koostise poolest taotluses esitatud andmetele. 

2)      Ladustusperioodi jooksul teeb PRIA etteteatamata kontrolli lattu.

Kontrollitakse 10% laos olevast lepingulisest üldkogusest dokumentaalselt ja 5% füüsiliselt.

3)      Vahetult enne toodete laost välja viimist viiakse läbi viimane kohapealne kontroll.

Selleks peab lepingupool saatma PRIA-sse 5 tööpäeva enne toodete laost välja viimise toimingute algust või laost väljaviimise ja toetuse saamise taotluse. Kohapealse kontrolli käigus kontrollitakse toodete kaalu ja märgistust. Kontrollimise käigus peab lepingupool või laotöötaja pakkuma igakülgset abi PRIA peaspetsialistile. Kui kontrollimisel ilmnes ebaregulaarsusi vähemalt 5%-l kontrollitud kaubast, siis laiendatakse kontrolli suurema valimi peale.

 

Ligipääs

Kohapealseid kontrolle viivad läbi PRIA peaspetsialistid, kellel on vastav töötõend. Peaspetsialistid kontrollivad, kas külmlaos täidetakse toetuse saamiseks vajalikke tingimusi. Lepingupool peab peaspetsialistile võimaldama ligipääsu lattu, kontrolli läbiviimiseks, tööpäevadel 8:00 - 17:00. Laopidaja on kohustatud tagama, et järelevalve teostamiseks oleks laos eraladustatavate toodete massi määramiseks sobiv taadeldud kaal. Järelevalve teostamise ajal peab kohal viibima laopidaja või taotleja poolne pädev volitatud isik, kes annab vajalikku teavet ning osutab nõutavat abi.

 

Ettemaks

Ettemakse taotluse võib PRIA-sse saata 60 päeva peale lepingulise ladustamise algust. Ettemaksu taotlusega koos peab lepingupool esitama ka tagatise, mille suuruseks on 110% taotletava ettemaksu summast. Tagatise võib esitada pangagarantiina või sularaha deposiidina PRIA arveldusarvele, Põllumajandusministri määrusega "Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsem kord" sätestatud korras. Kui PRIAle pole tagatist esitatud, ettemaksu taotlust ei menetleta. Ettemakse ei ole suurem kui 90 päevasele ladustamisajale vastav abi. Tagatis vabastatakse kohe pärast abi jääksumma tasumist.

 

Toodete laost eemaldamine ja toetuse taotlemine

Väikseim laost eemaldatav kogus võib olla 1 tonn, välja arvatud viimane osa ladustatud toodangust, mis võib olla väiksem kui 1 tonn. Lepingupool peab teavitama PRIA 5 tööpäeva ette kuupäevast, millal ta kavatseb toodangu laost eemaldada. Kui PRIA-t ei teavitata toodangu laost eemaldamisest vähemalt 5 tööpäeva ette, siis toetust makstakse vaid tõestatud ladustusperioodi eest. Lõppmakse puhul arvestatakse summast maha trahvid ning ettemaksena juba makstud osa toetusest ning vabastatakse ettemaksutagatis. Kui trahvid ja ettemaksena makstud osa toetusest kokku moodustavad suurema summa kui lõppmakse, siis esitab PRIA lepingupoolele ettekirjutuse selle vahe tasumiseks. Juhul kui seda ettekirjutust ei täideta, peetakse kinni ettemaksutagatis ettekirjutuses näidatud summas. Kui tegemist on deposiittagatisega, vähendatakse tagatist ettekirjutuse summas. Pangagarantii puhul esitatakse nõue pangale ettekirjutuses näidatud summa tasumiseks. Toetus makstakse välja 120 päeva jooksul alates abitaotluse esitamisest tingimusel, et toetuse saamise õiguse tingimused on täidetud. Kui toetuse saamise õiguse ametlik läbivaatamine on pooleli, ei tehta väljamakset enne õiguse tunnustamist.

 

Toetuse kujunemine. Toetuse osade suuruse kinnitab Euroopa Komisjon eraladustamise avamise määrusega.

 

Lepingu katkestamine ja tagatise kinnipidamine

Kui lepingupool ei täida eraladustamise toetuse saamiseks vajalikke nõudeid, siis võib PRIA katkestada lepingu, küsida tagasi juba makstud toetust, pidada kinni tagatise (kui see oli vajalik). PRIA võib lepingu katkestada kui laos puuduvad ettenähtud kogused, või ei vasta ladustatud toodete kvaliteet nõutud kvaliteedile. Tagatis peetakse kinni kui PRIA peaspetsialistid leiavad laost ebakvaliteetsed või kogused, või kui ladustuslepingus ettenähtud koguseid ei ole laos.

 

Laoarvestus. Lepingupool või laopidaja peab pidama iga lepingu kohta laoarvestust, mis sisaldab:

Laopartii numbreid:

 • Lattu paigutamise ja laost väljavõtmise kuupäeva;
 • Või koguseid laopartiide kaupa;
 • Toodete asukohta laoruumis;
 • Lepingupool või laopidaja peab tegema PRIA inspektorile kättesaadavaks kõik dokumendid, mis võimaldavad kontrollida toote:
 • Heakskiidu numbrit;
 • Valmistamiskuupäeva;
 • Toote pärotolu;
 • Lattu saabumise kuupäeva;
 • Laopartiide numbreid;
 • Pakkeühikute mass ja arv, nende olemasolu laos ja lao aadressi;

Laost väljavõtmise eeldatavat ja tegelikku laost väljaviimise kuupäeva.

Ühe eraladustamislepinguga hõlmatud tooted peavad olema ladustatud ühes laos, ilma ladustatud tooteid asendamata ja teise ladustamiskohta üle viimata ning olema paigutatud eraldi eraladustamislepinguga mitte hõlmatud toodetest. Järelevalve teostamise võimaldamiseks peavad eraladustatavad tooted olema paigutatud selliselt, et nad oleksid kergesti ligipääsetavad ja eristatavad.Iga eraldi ladustatud kaubaühik peab olema märgistatud nii, et oleks näidatud lattu paigutamise kuupäev, lepingu number, toote nimetus ja mass. Lepingupool ja laopidaja peavad säilitama eraladustamislepinguga seotud laoarvestuse dokumente ja eraladustamislepingut seitse aastat.

Tagasi
avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike