Korduma kippuvad küsimused

 

1. Määruse lisas 4 on viienda hindamise kriteeriumina toodud põlvkondade vahetuse soodustamine.
Kriteeriumi sõnastus: Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on omandanud oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte, mis on tegutsenud eelnevalt vähemalt kaks aastat ning vanemad või vanavanemad lõpetavad asjaomase valdkonnaga tegelemise.

Küsimus:  Mida siin mõista põllumajandusega tegeleva ettevõtte all? Ja mitme aasta jooksul peab ettevõtte müügitulu põllumajandusest olema 37 552 krooni (50% kogu müügitulust)?

Selle sätte alusel saab taotleja hindepunkte ainult siis, kui ta võtab üle oma vanemale või vanavanemale kuulunud vähemalt kaks aastat tegutsenud põllumajandusettevõtte. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärk on toetada ja läbi hindamiskriteeriumite eelistada põlvkondade vahetust põllumajanduses. Sellest tulenevalt eeldatakse, et ülevõetav ettevõte on eelnevatel aastatel sisuliselt põllumajandustootmisega tegelenud.

Määruses on määratletud, mida loetakse põllumajandusega tegelemise alustamiseks ning lähtudes samast mõistest eeldatakse, et ka ülevõetav põllumajandusettevõte vastas nendele nõuetele. Hindepunktide saamiseks peab ülevõetav põllumajandusettevõte vastama vähemalt kahel majandusaastal vahetult enne ülevõtmise aastat järgmistele nõuetele (nõuded on aasta kohta):

-          ettevõtte poolt toodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust;

-          ettevõtte poolt toodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi ületas 37 552 krooni;

-          ettevõtte kõik äritulud kokku ei ületanud seitset miljonit krooni.

Kuna toetuse üks eesmärk on aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses, siis tuleb arvestada, et vanem või vanavanem, kes annab oma ettevõtte üle, peab põllumajandusega tegelemise ka lõpetama.

Tulenevalt määruse lisas 4 toodud hindamise kriteeriumist nr 5 peavad vanemad või vanavanemad lõpetama asjaomase valdkonnaga tegelemise. Osaühingute puhul kontrollitakse näiteks, kas osakud on vahetanud omaniku. Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul kontrollitakse äriregistris toodud FIE põhitegevusala kajastava EMTAK koodi muutmist.

Alles siis, kui need tingimused on täidetud, on võimalik saada vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusettevõtte ülevõtmise eest hindepunkte.

 

2. Mis dokumendid tuleb esitada, kui soovitakse vanemalt või vanavanemalt põllumajandusettevõtte üle võtmise eest hindepunkte? Ülevõetav ettevõte on tegutsenud nt 10 aastat ning 6 aastat tagasi võeti üle.

Vastavalt määruse § 7 lõigetele 1 ja 2 tuleb esitada järgnevad dokumendid:

1) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;

2) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike kohta ja nende osaluse protsent osaühingus koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega;

3) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise tähtpäevale vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri osaühingu juhatuse liikmete kohta koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega, kui nimetatud andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist;

4) taotleja või tema osaniku ja juhatuse liikme erialast haridust tõendava dokumendi ja elulookirjelduse, töölepingu või tööraamatu ärakiri või selle väljavõte, millest nähtub tema põllumajandusalane töökogemus (või näidatakse ära äriplaanis kuidas on kavas erialane haridus ja töökogemus  omandada);

5) taotluse esitamise aasta ja taotlemisele järgneva majandusaasta maarendilepingute ärakirjad;

6) tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastate kohta majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirjad või kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakirjad.

Kui soovitakse saada hindepunkte oma vanemalt või vanavanemalt ülevõetava ettevõtte eest, siis tuleb esitada:

1) osaühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri (kui ülevõtmine toimus taotlemise aastal ja aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist). Kui ülevõtmine toimus varem, siis vähemalt nende kahe majandusaastate aruannete ärakirjad, mis eelnesid ülevõtmise aastale ja seda juhul kui majandusaasta aruanded ei ole kättesaadav äriregistrist,

või

- FIE puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri (kui ülevõtmine toimus taotlemise aastal). Kui ülevõtmine toimus varem, siis nende majandusaastate bilansi ja kasumiaruande ärakirjad, mis eelnesid ülevõtmise aastale ;

või

- "Raamatupidamise seaduse" kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud FIE ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri (kui ülevõtmine toimus taotlemise aastal). Kui ülevõtmine toimus varem, siis nende kahe aasta E vormi kinnitatud ärakirjad, mis eelnesid ülevõtmise aastale;

2) ärakiri enda või oma vanema sünnitunnistusest;

3) ettevõtte esmakordse äriregistris või Maksu- ja Tolliametis registreerimise aega või üleantud ettevõtte põllumajandustootmisega alustamise aega tõendavate muude dokumentide ärakirjad ja kinnituse, et vanemad või vanavanemad on asjakohasel tootmisalal tegevuse lõpetanud.

NB! Arvestama peab, et taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse.

Hindepunktide saamiseks tuleb taotlejal näidata ära, et vanemale või vanavanemale kuulunud ülevõetud põllumajandusettevõte on tegutsenud enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat ning vastas kahel aastal (enne ülevõtmist) määruse lisas 4 punktis 5 nimetatud tingimustele:

-          ettevõtte poolt toodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust;

-          ettevõtte poolt toodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi ületas 37 552 krooni;

-          ettevõtte kõik äritulud kokku ei ületanud seitset miljonit krooni.

Selleks tuleb esitada kas majandusaasta aruanne (kui see pole äriregistrist kättesaadav) või tuua MTA-st E-vormi kinnitatud ärakiri (ülevõtmisele eelneva vähemalt kahe kalendriaasta kohta).

Kui ettevõte on tegutsenud rohkem kui kaks majandusaastat ning soovitakse saada kuni 15 hindepunkti, tuleb esitada ettevõtte esmakordse äriregistris või Maksu- ja Tolliametis registreerimise aega või üleantud ettevõtte põllumajandustootmisega alustamise aega tõendavate muude dokumentide ärakiri ning järgmisi nõudeid tõendavad dokumendid (kas kinnitatud E-vormi ärakirjad või majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirjad, mis näitavad, mitme aasta jooksul ettevõte vastas sätestatud nõuetele):

-          ettevõtte poolt toodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust;

-          ettevõtte poolt toodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi ületas 37 552 krooni;

-          ettevõtte kõik äritulud kokku ei ületanud seitset miljonit krooni.

Lisaks tuleb tuua vanema või vanavanema kinnitus, et asjakohasel tootmisalal on tegevus lõpetatud. Kui vanem või vanavanem jätkab aga näiteks FIEna tegutsemist, tuleb jälgida, et põhitegevusalaks sellisel juhul ei oleks valdkond, mis anti üle, st äriregistris ei oleks põhitegevusalana märgitud EMTAK koodid 011-016.

 

3. Kas FIE, kes annab üle oma ettevõtte, peab lõpetama FIEna tegutsemise, st kuidas mõista määruse § 7 lõikes 2 nimetatud kogu põllumajandusettevõtet? Kas siin tähendab kogu põllumajandusettevõte kogu FIE tegevust või kui FIE tegeles nt nii põllumajandusega kui metsandusega, siis metsandusega võib jätkata?

Põllumajandusvaldkonnaga peab lõpetama (EMTAK A01-015 kaasa arvatud), metsandusega võib jätkata.

 

4. Kas on võimalik saada hindepunkte ka sellisel juhu, kui ettevõtte ülevõtmine toimus kuus aastat tagasi? Ja mis dokumente tuleb sellisel juhul esitada?

Hindepunkte saab ainult siis, kui ülevõetav ettevõtte vastas kõigile määruses ja määruse lisas 4 toodud nõuetele (vt vastus 1 ja 2).

 

5. Mis on "oluline mõju"?

vähemalt 20% osalus

 

6. Mis on "sama tegevuskoht"?

Arvestatakse valla piires

 

7. Mis on "sama põllumajanduslik tegevusala"?

Lähtuda tuleks EMTAK koodist.

 

8. Kas tuludeklaratsiooni E-vormi ärakiri peab olema kinnitatud Maksu- ja Tolliameti poolt?

Tuleb tuua Maksuameti poolt kinnitatud E-vormi ärakiri. See on ettevõtja enda huvides, kuna juhul, kui PRIAl tekib kahtlus esitatud andmete õigsuses, küsitakse järelpärimise käigus nagunii uuesti kinnitatud E-vormi ärakirja.

 

9. Kuidas saada põllumajanduslikku töökogemust? Kas toetuse saaja võib olla ainult põllumajandusettevõtte omanik või tuleb töökogemuse saamiseks olla ka vähemalt juhatuses või muul ametikohal oma ettevõttes?

Ei piisa ainult osakute omamisest, töökogemuse saamiseks on vajalik ka töötada oma ettevõttes (st olla nt kas juhatuses või muul ametikohal).

Töökogemuse saamiseks peab taotleja olema töötanud põllumajanduslikus ettevõttes ja esitama vastavad dokumendid. Metoodika näeb ette tööjõu arvestust aastatööjõuühikutes (ATÜ). Juhatuse liikme tööajakulu arvestus sõltub töölepingu kohustuslikest tingimustest ja kokkulepitud  tööaja normidest ning osalise tööaja puhul ka tööaja korraldusest, mis peavad vastama  Töölepingu seadusele (TLS).

NB! Kuni toetuse määramise otsuse tegemiseni võidakse kogu taotluse menetlemise perioodi jooksul kontrollida maksuvõla olemasolu ning kui vahetult enne määramist selgub, et taotlejal on maksuvõlg, siis toetust ei määrata.

 

 

Tagasi
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike