ARUANDEVORM TULEB TÄITA AINULT TRÜKITÄHTEDEGA

Aruandevorm peab olema täidetud korrektselt ja loetavalt. Ei tohi olla sodimisi, ülekirjutusi jms. Tehtud parandused peab taotleja kinnitama oma allkirjaga.

Aruannete vastuvõtmine toimub PRIA keskuses Tartus Narva mnt 3.

A osa. TAOTLEJA

1.       Füüsilisest isikust ettevõtja - märkida tuleb taotleja eesnimi, perekonnanimi ja isikukood ning olemasolu korral tuleb kirjutada ka ärinimi;

2.       Äriühing - märkida tuleb ärinimi, äriregistrikood, esindaja ees- ja perekonnanimi;

3.       Taotleja pangarekvisiidid – täidetakse juhul, kui taotleja on nõuandeteenuse osutajale maksnud nõuandeteenuse eest täies ulatuses ja soovib toetusraha kandmist enda arveldusarvele

o        Arveldusarve number - märgitakse taotleja arveldusarve number, millele PRIA saab kanda nõuandetoetuse.

o        Panga nimi – pank, milles arveldusarve on avatud.

 

B osa. ARUANNE NÕUANDETEENUSE KOHTA

1.       Konsulendi andmed - märgitakse kõigi nõuandeteenust osutanud konsulentide ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid;

2.       Nõuandeteenus saadi perioodil – lahtritesse “Alates” ja “Lõpetades” märgitakse nõuandeteenuse teostamise ajavahemik, millest nähtub, et nõuandeteenus on osutatud lepingus kokkulepitud perioodi jooksul. Nõuandeteenuse saamise periood märgitakse järjekorras: nõuandeteenuse saamise alguse kuupäev, kuu ja aasta ning lõpetamise kuupäev, kuu ja aasta. Nõuandeteenuse viimane osutamise päev ei või olla hilisem aruande esitamise kuupäevast;

3.       Aruandeperioodil saadud nõuandeteenuse osutamise aeg tundides kokku – nõustatud tundide arv kokku;

4.       Nõustamisvaldkonnad – märgitakse, millises nõustamisvaldkonnas nõuandeteenust saadi. Vastav valdkond märgitakse ristiga. Saadud loomakasvatus-, taimekasvatus või muu valdkonna nõuanne võib sisaldada ka vastavaid majandusarvestusi;

5.       Nõuandeteenuse lühikirjeldus – märgitakse lepingujärgselt teostatud tööd;

6.       Saadud kirjalik nõuanne – märgitakse ristiga juhul, kui nõuandeteenuse kohta saadi ka kirjalik nõuanne;

7.       Kirjaliku nõuande teema – täidetakse juhul, kui on saadud kirjalik nõuanne. Juhul, kui on saadud mitu erinevat kirjalikku nõuannet, märgitakse kõikide nõuannete teemad;

8.       Aruandeperioodil saadud nõuandeteenuse lepingujärgsest mahust – märgitakse aruande esitamise hetkeks teostatud tööde maht. Üle kolme kuu vältavate lepingute korral või kui taotleja poolt makstav osalus on 50% või rohkem võib taotleja nõuandeteenuse osutajale tasuda osade kaupa proportsionaalselt teostatud tööde mahuga ning esitada aruannet maksimaalselt kolm korda;

9.       Aruandeperioodil saadud nõuandeteenuse maksumus kokku – märgitakse aruande esitamise hetkeks teostatud tööde mahu maksumus vastavalt lepingule;

10.   Saadud nõuandeteenuse eest on makstud nõuandeteenuse osutajale – märgitakse summa, mille taotleja on nõuandeteenuse osutajale tasunud. Makstud summa ei tohi olla väiksem kui 25% teostatud tööde maksumusest.

C osa. AVALDUS TOETUSE KANDMISEKS

1.       Toetus palun kanda lepingujärgse nõuandeteenuse osutaja arveldusarvele – märgitakse “JAH”, kui taotleja soovib, et toetusraha kantakse nõuandeteenuse osutaja arveldusarvele;

2.       Lepingujärgse nõuandeteenuse osutaja nimi – märgitakse nõuandeteenuse osutaja nimi, kellele toetusraha kantakse;

3.       Lepingujärgse nõuandeteenuse osutaja pangarekvisiidid - märgitakse nõuandeteenuse osutaja  arveldusarve number ja panga nimi, millele PRIA saab kanda nõuandetoetuse.

Aruanne tuleb allkirjastada taotleja või tema esindaja poolt ning märkida allkirjastamise kuupäev. Allkirjastamise kuupäev ei tohi olla varasem tööde lõpetamise tähtajast.

D osa. KINNITUS NÕUANDETEENUSE OSUTAMISE KOHTA

Aruanne allkirjastatakse kõigi nõuandeteenust osutanud konsulentide poolt, samuti märgitakse allkirjastamise kuupäev. Allkirjastamise kuupäev ei tohi olla varasem tööde lõpetamise tähtajast.

Tagasi
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner