Lisatud: 08. veebruar 2010

Viimati muudetud: 07. märts 2017

A A A
Prindi

PRIA projekte toetab Euroopa Liit

 

Euroopa Regionaalarengu fond

 


 

Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega

 

PRIA projekti "Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega" toetab 85% ulatuses EL regionaalarengu fond ja 15% ulatuses riiklik kaasfinantseering. Projekti maksumus on 440 385,6 eurot.

PRIA vahendab põllumajanduse otsetoetusi ja maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi, mille üldistes nõuetes on sätestatud ka maade heas põllumajanduslikus seisundis hoidmine. Põldudel tehtud tööd on eelduseks toetuse maksmisel. PRIA-l on kohustus kontrollida, kas toetuse taotlejatel on tingimused toetuse saamiseks täidetud. Kontrolli tõhustamiseks kutsuti ellu projekt "Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega".

Projekti eesmärgiks on:

Projekti eesmärgiks on satelliitseirel baseeruva algoritmi abil töötada välja rakendus, mis võimaldab tuvastada kas ja millal toetusaluseid põlde niideti. Eesmärgi saavutamiseks võetakse kasutusele Euroopa Liidu Copernicus programmi satelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised andmed. Projekti tulemusena laieneb kontrolli ulatus ja  tekib võimalus monitoorida peaaegu kõiki rohumaid üle Eesti.

Projekti tegevused on:

  • Rohumaade niitmist tuvastada võimaldava satelliitkaugseirel baseeruva algoritmi väljatöötamine.
  • Sellele algoritmile tugineva niitmise infosüsteemi SATIKAS loomine.

SATIKAST saadud rohumaade niitmise info liigub edasi PRIA olemasolevatesse infosüsteemidesse ning tehakse avalikkusele nähtavaks ka veebikaardil ja PRIA klientidele e- PRIA-s. Niitmise tuvastamine toimub pideva protsessina ja seda on võimalik tagantjärele kindlaks teha, sest andmed säilitatakse. See muudab PRIA kontrollsüsteemi jaoks avatumaks ja läbipaistvamaks.

Projekt algas 2016.aasta juunis ja kestab 20 kuud. Projekti realiseerimiseks  viidi läbi riigihange ja  vastavalt tulemustele  valiti teostajateks  Tartu Observatoorium ja CGI Eesti. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

Tagasi algusesse


 

MATS infosüsteemi arendus - meetmete 6.4 ja 6.1 üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormile


Projekti  toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti  teostamiseks määrati PRIAle programmi „ Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „ Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 310 899,6 eurot.

Projekti eesmärgiks oli luua Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) klientidele projektitaotluses kirjeldatud Eesti Maaelu Arengukavast tulenevatest toetusmeetmetest  6.1 ja 6.4  toetuse taotlemisel  100%-li PRIA-ga suhtlemine läbi e-PRIA ning tõsta e-teenuste kaudu esitatavate dokumentide osakaal 100%-ni. Lisaks olid eesmärgid seotud menetluskulude kokkuhoiuga sellises mahus, mis võimaldaks klientidele kiiremini otsuseid teha.

Projekti tulemina viidi kahe olulise investeeringumeetme menetlus uuele menetlussüsteemi platvormile ning klientidele pakuti taotlusdokumentide edastamiseks täisfunktsionaalseid e-teenuseid e-PRIA2-s. Vastavateks meetmeteks olid meede 6.4 (Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunal) ja meede 6.1 (Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine).

Projekti tulemusena esitati kõik taotlusdokumendid läbi e-PRIA2 keskkonna, st taotluste vastuvõtmine toimus 100% paberivabalt. Mõlema meetme määramise tähtajad lühenesid võrreldes varasemate voorudega, seega ka menetlusaja lühendamise eesmärgid said täidetud.

Tagasi algusesse
PRIA efektiivne ja läbipaistev dokumendihaldus


PRIA sai Euroopa regionaalarengu fondi taotlusvoorus „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele" projektile „PRIA efektiivne ja läbipaistev dokumendihaldus", toetust summas 3 508 000 krooni.
Projekti eesmärgiks on:

luua kodanikule võimalus saada terviklik ülevaade ning ligipääs tema esitatud  dokumentidele,  sh muuta menetlemise protsessid läbipaistvaks ja jälgitavaks, analüüsida ja teha kindlaks dokumentide digitaalse menetlemise põhiprotsessid - loomine, registreerimine, edastamine, digitaliseerimine ja/või sisestamine menetlussüsteemidesse, samuti kirjavahetus, kooskõlastamine ja arhiveerimine.


Selleks analüüsitakse PRIA dokumentide menetlemise protsesse.

Analüüsi tulemusena ühtlustatakse protsessid ning luuakse võimalused dokumentide digitaalseks menetlemiseks.

 

Projekti lõpptulemuseks on:

-     dokumentide digitaalsed menetlusprotsessid ja -loogikad on analüüsitud, parendatud ja ühtlustatud;

-     valmib digitaalne dokumendihaldussüsteem, mis on liidestatud PRIA infosüsteemidega, riikliku dokumendivahetus keskusega, avaliku kodulehe ja e-teenuste keskkonnaga;

-     valmib digitaalsete dokumentide arhiveerimise protseduur;

-     võetakse kasutusele ühtne digitaalne dokumendihaldussüsteem;

-     koolitatakse välja dokumendihalduse eest vastutavad isikud, kes oskavad koolitada kõiki dokumendihaldussüsteemi kasutajaid.

 

Teisisõnu - paberil asjaajamine ja põhiliste dokumentide menetlemine muudetakse arvutipõhiseks. Muudetakse PRIA siseseid dokumendihaldusprotsesse nii, et võimalusel toimuks dokumentide menetlemine elektrooniliselt. Selle tulemusena muutuvad tööprotsessid efektiivsemaks ja läbipaistvamaks nii PRIAle kui ka kodanikule.

Projekt kestab 15.07.2009 kuni 14.01.2011 ja projekti raames loodava tarkvara arendajaks on riigihankel edukaks tunnistatud AS Fujitsu Services.

Tagasi algusse


 PRIA infoturbesüsteemi ISKE v4.0 vastavuse saavutamine


PRIA sai Euroopa regionaalarengu fondi taotlusvoorus „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega"  projektile „PRIA infoturbesüsteemi ISKE v4.0 vastavuse saavutamine", toetust summas 2 024 371 krooni  ja 60 senti.

Projekti eesmärgiks oli:

1.       Parandada PRIA serverite ja rakenduste konfiguratsiooni auditeerimist ja monitoorimist

2.       Logimise ja muudatuste jälgimise protseduuri loomine

3.       Krüptokontseptsiooni väljatöötamine

 

Projekti käigus teostasid järgmised firmad nimetatud tööd:

1.       Santa Monica Networks AS paigaldas ja juurutas serverite ja rakenduste konfiguratsiooni tarkvara Tripwire

2.       FocusIT OÜ analüüsis logimiste ja muudatuste korraldust ning koostas vajalike juhendite mustandid

3.       Cybernetica AS koostas krüptokontseptsiooni

 

Projekt kestis 18.09.2009 kuni 18.01.2010.

Tagasi algusse 


 

 Projekt "PRIA infosüsteemide üleminek eurole"

Projekti "PRIA infosüsteemide üleminek eurole" teostamiseks eraldati PRIAle majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine" toetuse taotlusvooru „Eurole üleminekuks infosüsteemide korrastamine" raames 425 670 krooni.

Projekti teostamise tulemusel muutuvad PRIAs rahaühikutega seotud tööprotsessid hiljemalt 01.01.2011 kahe valuuta krooni (EEK) ja euro (EUR) põhiseks. Eurole ülemineku kuupäeval on võimalik infosüsteemide menetlusloogikates võtta baasvaluutaks EUR senise EEK asemel. Seega muutub eurole ülemineku päeval PRIA infosüsteemide põhivaluutaks EUR ja EEK saab arvestuslikuks valuutaks.

Projekti kestvuseks on planeeritud 6 kuud alates projekti põhitaotluse heakskiitmisest, kuupäeval 02.06.2010.

Projekti tulemusel saavad PRIA kliendid vähemalt pool aastat enne euroga liitumist (s.o alates 01.07.2010) ning pool aastat pärast (s.o 31.06.2011) euroga liitumist näha kõiki toetussummadega seotud dokumente kahes valuutas, mis aitab inimestel paremini kohaneda uue valuutaga ning vähendab hirme euroga liitumise ees.

Muudatuste elluviimisest saavad kasu ligi 50 000 PRIA klienti, kes saavad ühisrahaga liitumise perioodil  PRIAst kogu rahaliste tehingute kohta käiva info nii kroonides kui eurodes. Projekti tulemusel loodavaid lahendusi kasutavad PRIA ligi 400 teenistujat, aga ka PRIA koostööpartnerid teistest asutustes.

 

Tagasi algusse 


 

Projekt "e-PRIA teenuste ja raamistiku arendamine"

 

PRIA esitas 2010. aastal Euroopa Liidu struktuurivahendite rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine" jooksvasse taotlusvooru projektitaotluse "e-PRIA teenuste ja raamistiku arendamine", mis 2010. aasta lõpul ka rahuldada otsustati.
Projakti rahastatakse Euroopa Liidu poolt ligikaudu 480 000 euro ulatuses.

PRIA kliendiportaali e-PRIA kaudu on juba mitu aastat olnud võimalik loomapidajatel ja pindalatoetuste taotlejatel teha erinevaid toiminguid - esitada dokumente, taotleda toetust. Samuti on kõigil e-PRIA klientidel võimalik portaali kaudu jälgida enda finantsseisu PRIAga.
e-PRIA teenused on siiani väga hästi vastu võetud ja läbi viidud uuringud näitavad, et klientide soov e-teenuseid kasutada on suurenenud iga aastaga. Eelmisel aastal läbi viidud uuringu tulemustest selgub, et 53% klientidest soovivad lähitulevikus kasutada e-PRIA teenuseid.

Probleemiks on siiani see, et kogu oma taotlusega seonduvat  ei ole veel võimalik e-PRIA kaudu korda ajada ning mõned PRIA kliendirühmad ei saa kahjuks kliendiportaali kaudu veel sisuliselt midagi teha.

e-PRIA edasiarendamise projekt on ellu kutsutud eesmärgil, et igal PRIA kliendil oleks soovi korral võimalik edaspidi suhelda PRIAga paberivabalt - selleks kaasajastatakse portaali, ühtlustatakse olemasolevaid teenuseid ning luuakse vajalikud uued e-teenused.

Täisfunktsionaalsete ning klientide ootustele paremini vastavate teenuste loomiseks on projekti käigus kavas luua täiendavaid digitaalsete dokumentide esitamise võimalusi ning kujundada e-PRIA kahesuunaliseks suhtluskeskkonnaks PRIA ja klientide vahel. Selleks luuakse klientidele võimalus loobuda paberkandjal andmevahetusest ning teha kõik vajalikud toimingud portaalis ning saada portaali vahendusel kogu oluline kliendi andmeid puudutav info.

Projekti tegevused on planeeritud kestma kuni 1. juulini 2012. Suuremate klientidele nähtavate muudatustena peaksid selleks ajaks valmima:

-  võimalus digitaalselt esitada ja vajadusel ka muuta kõiki PRIA teenustega seotud dokumente. Samuti  neid dokumente, nende staatusi ja menetluse hetkeseisu vaadata.

- PRIAl on võimalus portaali kaudu klientidele saata erinevaid teateid ja dokumente - käskkirjade väljavõtted, trükised, makseteatised, meeldetuletused, järelpärimised. Kui klient on nõustunud paberivaba asjaajamisega, saadetakse need kliendile digitaalselt e-PRIA keskkonda, kus kliendil on võimalus ka neile vastata või esitada vajadusel täiendavaid andmeid ja dokumente.

- PRIA saab klientidele näidata erinevaid eelnevatel perioodidel esitatud ja skaneeritud paberdokumente PDF kujul ning nendega seotud andmeid.

- Iga klient saab e-PRIA portaalis näha enda n-ö klienditoimikut, kuhu on koondatud kõik kliendiga seotud toimingud- otsused, kirjavahetus, maksed jms.

- Lisaks ID- kaardile saab klient tulevikus portaali autentimiseks ja seal allkirjade andmiseks kasutada ka mobiil-ID-d.

-  Projekti käigus luuakse järgmised täisfunktsionaalsed e-teenused:
o Põllumajandusloomade registriga seotud e-teenused
o põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registriga seotud e-teenused;
o otsetoetustega seotud e-teenused;
o investeeringutoetustega seotud e-teenused.

Projekti lõpptulemusena on klientidel võimalik kasutada PRIA teenuseid paberivabalt.

Tagasi algusse 

Uudised

2017. a saab pärast kolmeaastast vaheaega uuesti taotleda põllumajanduskultuuri üleminekutoetust ja heinaseemne üleminekutoetust. Mõlema toetuse saamise aluseks on vastavad täiendava otsetoetuse toetusõigused.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud
Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus