Lisatud: 10. september 2012

Viimati muudetud: 16. oktoober 2018

A A A
Prindi

Isikuandmete töötlemine PRIAs

Valitsusasutusena on PRIA tegevus avalik. Meie tööd puudutavate materjalidega saate tutvuda veebilehel http://www.pria.ee/ või esitades teabenõude. Oma  tegevuse käigus kogume isikuandmeid.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja neile ligipääsu võimaldamine on reguleeritud avaliku teabe ja isikuandmete kaitse seadustega. Lisaks reguleerivad andmetega töötamist ja võivad seada piiranguid andmete avalikustamisel mitmesugused õigusaktid, millest peab PRIA lähtuma toetuste menetlemisel ja registreid pidades. Püüame PRIA-sisese töökorraldusega tagada, et klientide isikuandmeid võimalikult vähe avalikustaksime.

 Isikuandmete töötlemine PRIAs

Meie ülesandeks on erinevate toetuste menetlemine ning kahe  riikliku registri (Põllumajandusloomade register ning Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register) pidamine.

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantakse kliendi avalduse alusel isiku-, kontakt- ja pangaandmed kõigi kohta, kes taotlevad PRIAlt toetusi; samuti tootmiskvoodi või riikliku koguse määramise, impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaadi taotlemisel.

Registrisse kantakse kliendid, kes esitavad pakkumisi või taotlevad eelnevat heakskiitu turukorraldusabinõudes osalemiseks. Samuti kantakse registrisse isiku- ja kontaktandmed loomapidajate kohta ja andmed põllumassiivide kohta. Registri pidamise eesmärk on tagada toetuste kiire ja täpne maksmine ning sellekohane järelevalve.

Põllumajandusloomade registrisse kantakse andmed identifitseeritud põllumajandusloomade ja nende pidajate, loomapidamise tegevuskohtade ja seal loomi pidavate ning vastutavate isikute, tapamajade ning loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ja töötlemise ettevõtete kohta. Nende andmete kogumise eesmärgiks on ennetada ja likvideerida loomade nakkushaigusi ning kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Põllumajandusloomade registreerimine riiklikus registris on üheks eelduseks loomadega seotud toetuste maksmisel.

Registritesse kantavate ja kantud isikute toimingute õiguspärasuse tagamiseks töötleb PRIA registritesse kantud isikute esindusõiguslike isikute andmeid.

 Dokumendiregistri pidamine

Meiega peetavat kirjavahetust ja loodud/saadud dokumente on võimalik vaadata kodulehel olevast dokumendiregistrist. Seal avaldame dokumentide pealkirja, kuupäeva, numbri ja liigi. Kirjavahetuse puhul  kirja saatja või saaja nime, dokumendi pealkirja, saatmise/saamise kuupäeva, saatmisviisi ja dokumendi liigi.

Toetuste menetlemisega seotud kirjavahetusele oleme kehtestatud juurdepääsupiirangud, s.t   dokumendiregistris avaldame kirjade metaandmed. Kui soovite mõne kirjaga tutvuda, tuleb selleks esitada teabenõue. Seejärel hindame, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda.

Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle sinna ning teavitame teid sellest.

Olukorras, kus tööülesannete täitmiseks on vaja täiendavaid andmeid mõnelt teiselt ametilt/asutuselt, teeme järelepärimisi, kus esitame oma klientide kohta andmeid ulatuses, mis on vajalik järelepärimise sisule vastamiseks.

Kui mõni teine asutus pöördub meie poole järelepärimisega, väljastame  kliendi andmeid nii vähe, kui on vajalik ülesande lahendamiseks.

Säilitame klientide kirju ja sellega seotud registriandmeid sõltuvalt sellest, missuguse toetuse menetlemisega on kiri seotud, aga mitte vähem kui 10 aastat.

 Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

-   kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
-   takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
-   raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
-   ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Enda kohta käivaid isikuandmeid on võimalik vaadata ja muuta PRIA iseteeninduskeskkonnas aadressil: https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega e-posti aadressil pria@pria.ee või aadressile Tähe 4, Tartu 51010.

 PRIAsse tööle kandideerimine

-   lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
-   eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
-   kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
-   kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
-   teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
-   mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
-   kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 


Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner