Lisatud: 10. september 2012

Viimati muudetud: 12. november 2015

A A A
Prindi

Isikuandmete töötlemine PRIAs


Valitsusasutusena on PRIA tegevus avalik. Meie tööd puudutavate materjalidega saate tutvuda veebilehel http://www.pria.ee/ või esitades teabenõude. Oma  tegevuse käigus kogume isikuandmeid.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja neile ligipääsu võimaldamine on reguleeritud avaliku teabe ja isikuandmete kaitse seadustega. Lisaks reguleerivad andmetega töötamist ja võivad piiranguid andmete avalikustamisel seada mitmesugused õigusaktid, millest peab PRIA lähtuma toetuste menetlemisel ja registreid pidades. Püüame PRIA-sisese töökorraldusega tagada, et klientide isikuandmeid võimalikult vähe avalikustaksime.

 

Isikuandmete töötlemine PRIAs

Meie ülesandeks on erinevate toetuste menetlemine ning kahe  riikliku registri (põllumajandusloomade registri ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri) pidamine.

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantakse kliendi avalduse alusel isiku-, kontakt- ja pangaandmed kõigi kohta, kes taotlevad PRIAlt toetusi; samuti tootmiskvoodi või riikliku koguse määramise, impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaadi taotlemisel. Registrisse kantakse ka kliendid, kes esitavad pakkumisi või taotlevad eelnevat heakskiitu turukorraldusabinõudes osalemiseks. Samuti kantakse registrisse isiku- ja kontaktandmed loomapidajate kohta ja andmed põllumassiivide kohta. Registri pidamise eesmärk on tagada toetuste kiire ja täpne maksmine ning sellekohane järelevalve.

Põllumajandusloomade registrisse kantakse andmed identifitseeritud põllumajandusloomade, loomapidamishoonete, tapamajade ning loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ja töötlemise ettevõtete kohta. Nende andmete kogumise eesmärgiks on ennetada ja likvideerida loomade nakkushaigusi ning kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Põllumajandusloomade registreerimine riiklikus registris on üheks eelduseks loomadega seotud toetuste maksmisel.

 

Dokumendiregistri pidamine

Meiega peetavat kirjavahetust ja loodud/saadud dokumente on võimalik vaadata kodulehel olevast dokumendiregistrist. Seal avaldame dokumentide pealkirja, kuupäeva, numbri ja liigi. Kirjavahetuse puhul  kirja saatja või saaja nime, dokumendi pealkirja, saatmise/saamise kuupäeva, saatmisviisi ja dokumendi liigi.

Toetuste menetlemisega seotud kirjavahetusele oleme kehtestatud juurdepääsupiirangud, s.t   dokumendiregistris avaldame kirjade metaandmed. Kui soovite mõne kirjaga tutvuda, tuleb selleks esitada teabenõue. Seejärel hindame, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda.

Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle sinna ning teavitame teid sellest.

Olukorras, kus tööülesannete täitmiseks on vaja täiendavaid andmeid mõnelt teiselt ametilt/asutuselt, teeme järelepärimisi, kus esitame oma klientide kohta andmeid ulatuses, mis on vajalik järelepärimise sisule vastamiseks.

Kui mõni teine asutus pöördub meie poole järelepärmisega, väljastame  kliendi andmeid nii vähe, kui on vajalik selle ülesande lahendamiseks.

Säilitame klientide kirju ja sellega seotud registriandmeid sõltuvalt sellest, missuguse toetuse menetlemisega on kiri seotud, aga mitte vähem kui 10 aastat.

 

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 senti lehekülje eest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

-   kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
-   takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
-   raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
-   ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

 

PRIAsse tööle kandideerimine

-   lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
-   eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
-   kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
-   kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
-   teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
-   mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
-   kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Uudised

25. mail tuleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuses Tartus kokku piimatööstuse suurprojekti toetustaotluste hindamiskomisjon, mille ülesanne on teha PRIAle ettepanek projektide paremusjärjestuse kohta.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus