Lisatud: 20. juuni 2012

Viimati muudetud: 09. mai 2018

A A A
Prindi

PRIA tagasinõuded

PRIA tagasinõuded/võlad

Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetusraha on taotlejale  makstud alusetult või taotleja ei ole seda sihipäraselt kasutanud, küsib PRIA toetuse tagasi ehk kliendile tekib tagasinõue, mille kohta koostatakse tagasinõude otsus. Otsuses on toodud välja võla põhisumma, tagasimaksmise tähtaeg ning info intressi ja/või viivise juurde arvutuste kohta.

Tagasinõude otsus saadetakse kliendile kas e-mailile või posti teel tähitud kirjana ning väljastusteatisega.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamise päevast arvates.

Vaide saab PRIAle esitada postiaadressil Tähe 4, 51010 Tartu või e-posti aadressil pria@pria.ee 


VÕLA TASUMISE VÕIMALUSED

 

 1. Taotleja saab maksta võlasumma panka:

Makse saaja:  Rahandusministeerium

Arveldusarved:           SEB Pank EE891010220034796011

                                     Swedbank EE932200221023778606

                                      Luminor Bank EE701700017001577198

                                      Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber (kehtib kõikide pankade puhul):   2500070538


Maksekorraldusele tuleb märkida PRIA tagasinõude otsuse/käskkirja number, kuupäev ja võlasumma kokku.

Infot intressi ja viiviste juurde arvestuste kohta saab enne maksekorralduse tegemist PRIA finantsosakonna telefonil 7371 361 või 7371 351.

NB! Kui maksja ei ole ise võlgnik, siis palume lisada selgitusse ka võlgniku ees- ja perekonnanimi/ärinimi, kelle eest makstakse.

 

 1. Tasaarveldamine

-          Kui taotlejal on võlg, siis võlg tasaarveldatakse uue määratud toetusega enne toetuse väljamaksmist;

-          Kui võlg on suurem kui uus määratud toetus, siis taotlejale väljamakset ei tehta,  võla jääk  jääb ülesse võlaregistrisse;

-          Võla jääki on võimalik tasuda alati ülekandega. Kui jääki ei ole tasutud enne uut määratud toetust, siis tehakse tasaarveldus järgmise väljamaksmisele kuuluva toetusega;

-          Peale teostatud tasaarveldust saadetakse 1 nädala jooksul taotlejale tasaarveldusteatis.

 

Tasaarveldusi tehakse järgmiselt:

 1. Otsetoetuste (EAGF) makseid (sh tagatiste tagastamisi), riiklike toetuste makseid (välja arvatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste makseid), maaelu arengukava toetuste (EAFRD 2014-2020 )  makseid (v.a. tehniline abi) tohib tasaarvestada omavahel nimetatud toetuste (v.a. EAFRD 2014-2020 tehnilise abi  ja EMKF tehnilise abi ), eelmise programmperioodi otsetoetuste (EAGGF) ja  2007- 2013 programmperioodi EAFRD võlgadega (sh. tagatiste kinnipidamistega) ning jälgimata finantseerimisallikate lahusust;
 2. Riiklike toetuste (s.t maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste) maksed ja tagasinõuded tasaarveldamisele ei kuulu;
 3. Kalandustoetused (EKF) võlgnevuste tasaarvestamine toimub ainult sama projekti raames;
 4. Kalandustoetuste (EMKF) makseid saab tasaarveldada EMKF võlgnevusega ainult sama meetme raames.

NB! Enda võlgnevuste ja arvelduste kohta PRIAga näeb klient infot vana e-PRIA teenuses „Maksete ja võlgnevuste andmed“. 


VÕLALE INTRESSI JA VIIVISE JUURDEARVESTUS

 1. Intressi/viivist arvutatakse vastavalt tagasinõude otsusele kuni võla täieliku tagasimaksmiseni või tasaarvelduseni.
 2. Erinevate fondide puhul kehtivad erinevad seadused, seetõttu osade võlgade puhul arvutatakse juurde viivist ning osade võlgade puhul nii intressi kui ka viivist.
 3. Iga kvartali lõpu järgse intressi/viivise juurdearvestuse kohta saadetakse kliendile meeldetuletusteatis.

NB! Enda võlgnevuste ja arvelduste kohta PRIAga näeb klient infot vana e-PRIA teenuses „Maksete ja võlgnevuste andmed“

 

VÕLA AJATAMINE (maksegraafik) AVALDUSE ALUSEL

 1. Kui taotlejal ei ole võimalik võlga tasuda tagasinõude otsusel ettenähtud aja jooksul, siis võib ta taotleda  kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt 1 aastaks (12 kuuks) maksegraafikut;
 2. Avaldus/taotlus peab olema esitatud enne, kui saabub tagasinõude otsusel olev võla tagasimakse tähtaeg;
 3. Avaldusele/taotlusele palume märkida tagasimaksete suurused  koos kuupäevalise täpsustusega;
 4. Maksegraafikus oleva kogu põhivõla jäägile arvestatakse jooksvalt juurde intress/viivis;
 5. Kui taotleja ei tasu  makseid maksegraafiku kohaselt, tühistatakse graafik ja võlg antakse edasi kohtutäiturile sissenõudmiseks täitemenetluse korras.

 

Võla infotelefonid PRIA finantsosakonnas:

Tiiu Klaos                   osakonna juhataja asetäitja                            7371 361

Agnes Turjakas           peaspetsialist                                                  7371 351

 

Uudised

18. oktoobrist peatatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kohapüük, sest koha lubatud aastasaak on piirkonnas ammendumas.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner