Lisatud: 20. juuni 2012

Viimati muudetud: 09. jaanuar 2020

A A A
Prindi

PRIA tagasinõuded

PRIA tagasinõude otsused

Tagasinõude otsus saadetakse kliendile kas e-posti aadressil või posti teel tähitud kirjana ning väljastusteatisega. Tagasinõude otsuses on toodud välja võla põhisumma, tagasimaksmise tähtaeg ning info intressi ja/või viivise arvutamise kohta.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamise päevast arvates.

Vaide võib esitad PRIA-le posti teel aadressil Tähe 4, 51010 Tartu või e-posti aadressil pria@pria.ee 

Võla tasumise võimalused:

  1. 1.      Võlgnik tasub peale võlaotsuse kättesaamist võla panka

Võlgnik saab maksta kohe peale tagasinõude otsuse saamist võlasumma panka:

MAKSE SAAJA:  Rahandusministeerium

ARVELDUSARVED SEB Pank EE891010220034796011

                                    Swedbank EE932200221023778606

                                    Luminor Bank EE701700017001577198

VIITENUMBER (kehtib kõikide pankade puhul):   2500070538

Maksekorraldusele tuleb märkida PRIA tagasinõude otsuse number ja kuupäev

Enne maksmist palun võtta ühendust PRIA finantsosakonnaga telefonidel 7371 361 või 7371 351 intressi ja/või viivise juurdearvestuse kohta.

Kui makse teostaja ei ole ise võlgnik, palume lisada maksekorralduse selgitusse võlgniku ees- ja perekonnanimi/ärinimi ning tagasinõude otsuse number ja kuupäev.

  1. 2.      Tasaarveldamine

Kui toetuse taotlejal on võlg, tasaarveldatakse võlg alati uue määratud toetuse maksega ning klienti teavitatakse sellest posti või e-kirja teel. 

Kui võlg on suurem kui uus määratud toetuse makse, siis taotlejale väljamakset ei tehta ning teda teavitatakse tasaarveldatud toetusest posti või e-kirja teel.  Võla jääk  jääb ülesse võlaregistrisse, mida on võimalik ka kliendil tasuda panka. Vaata punkt 1.

  1. 3.      Tasaarvelduste teostamine

Otsetoetuste (EAGF) makseid (sh tagatiste tagastamisi), riiklike toetuste makseid (välja arvatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste makseid), maaelu arengukava toetuste (EAFRD 2014-2020) makseid (v.a. tehniline abi) tohib tasaarvestada omavahel nimetatud toetuste (v.a. EAFRD 2014-2020 tehnilise abi  ja EMKF tehnilise abi), eelmise programmperioodi otsetoetuste (EAGGF) ja  2007-2013 programmperioodi EAFRD võlgadega (sh. tagatiste kinnipidamistega) ning jälgimata finantseerimisallikate lahusust.

Riiklike toetuste (s.t maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste) maksed ja tagasinõuded tasaarveldamisele ei kuulu.

Kalandustoetuste (EMKF) makseid saab tasaarveldada EMKF võlgnevusega ainult sama meetme raames.

NB! Enda võlgnevuste ja arvelduste kohta näeb klient infot vana e-PRIA teenuses „Maksete ja võlgnevuste andmed“. 

  1. 4.      Võlale intressi ja/või viivise juurdearvestus

-          Intressi/viivist arvutatakse vastavalt tagasinõude otsusele kuni võla täieliku tagasimaksmiseni või tasaarvelduseni.

-          Erinevate fondide puhul kehtivad erinevad seadused, seetõttu osade võlgade puhul arvutatakse juurde viivist ning osade võlgade puhul nii intressi kui ka viivist.

-          Iga kvartali lõpu järgse intressi/viivise juurde arvestuse kohta saadetakse kliendile teatis posti või e-kirja  teel.

NB! Enda võlgnevuste ja arvelduste kohta PRIA-ga näeb klient infot vana e-PRIA teenuses „Maksete ja võlgnevuste andmed“

  1. 5.      Võla ajatamine ehk maksegraafiku koostamine kliendi avalduse alusel

Kui kliendil ei ole võimalik võlga tasuda tagasinõude otsusel ettenähtud aja jooksul (tähtaega vt tagasinõude otsuselt), võib ta taotleda enne tagasimakse tähtaega kirjaliku avalduse alusel maksegraafiku tegemist, mille maksimaalne pikkus on 12 kuud. Avalduse vormi leiate allpool olevalt lingilt.

1. Avaldus blankett  asub siin.

2. Täidetud avaldus tuleb saata e-posti teel aadressile pria@pria.ee;

3. Enne võlgnevuse ajatamist kontrollitakse kliendi eelnevat maksekäitumist, et hinnata tema võimekust täita maksegraafikut;

4. Avalduse alusel koostatakse kliendile toetusraha tagasimaksmise ajatamise otsus, mis saadetakse välja kliendile;

5. Maksegraafikus oleva kogu põhivõla jäägile arvestatakse jooksvalt juurde intress ja /või viivis;

6. Kui taotleja ei tasu  makseid maksegraafiku kohaselt, tühistatakse ajatamise otsus ning PRIA annab võla edasi kohtutäiturile sissenõudmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Lisainfo:

Tiiu Klaos                     osakonna juhataja asetäitja                         7371 361

Agnes Turjakas           peaspetsialist                                                 7371 351

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner