Lisatud: 20. juuni 2012

Viimati muudetud: 14. märts 2018

A A A
Prindi

PRIA tagasinõuded

1.      Üldiselt

Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetusraha on taotlejale  makstud alusetult ning taotleja ei ole seda sihipäraselt kasutanud, on PRIA kohustatud toetuse tagasi küsima.

Kui palju tagasi küsitakse, millistel tingimustel ja mis alustel, on ära toodud tagasinõudmise otsuse/käskkirja väljavõttel, mis saadetakse kliendile posti teel tähitud kirjana koos  väljastusteatisega.

Otsusega/käskkirjas on toodud välja võla põhisumma, tagasimaksmise tähtaeg ja info intressi või viivise juurdearvutuste kohta.

Kui taotleja/toetuse saaja ei nõustu tagasinõude otsusega, on tal õigus esitada PRIA-le vaie 30 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest.

 

2.      Võlga saab tasuda järgmiselt

2.1. Taotleja maksab ise võlasumma panka

Taotleja maksab võlasumma  esimesel võimalusel ning teeb selleks pangas maksekorralduse

Makse saaja:             Rahandusministeerium

Arveldusarved:           SEB Pank EE891010220034796011
                                      Swedbank EE932200221023778606
                                      Luminor Bank EE701700017001577198
                                      Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber (kehtib kõikide pankade puhul) :   2500070538

Võla summa:              Otsuse/käskkirja väljavõttel näidatud võlasumma

Lisanduvad intressid ja viivised tasumisele eelneva kuupäeva seisuga.

Maksekorralduse selgitusse märkige palun otsuse/käskkirja  number ja taotleja/toetuse saaja ees- ja perekonnanimi

Infot intressi ja viiviste juurdearvestuste kohta saab enne maksekorralduse tegemist PRIA finantsosakonna telefonidel 7371 351 .

 

2.2.   PRIA teeb enne määratud toetuse väljamaksmist tasaarveldamise

Kui taotleja ei ole veel võlasummat PRIAle tasunud ning talle on määratud uus toetus, teeb PRIA määratud toetusega tasaarvelduse vastavalt lubatud tasaarvelduse reeglistikule.  

Kui võlg on suurem kui uus määratud toetus, siis taotleja toetust ei saa ning talle jääb ülesse võla jääk registrisse. Võla jääki on võimalik tasuda läbi panga, tehes makskorralduse või PRIA teeb tasaarvelduse järgmise määratud ning väljamaksmisele kuuluva toetusega.

 

2.2.1 Tasaarvelduste reeglistik

- EAGGF toetuste (v.a EAGGF tehnilise abi) makseid, EAGF toetuste makseid (sh tagatiste tagastamisi), Riiklike toetuste makseid (välja arvatud Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste makseid), 2007- 2013 programmperioodi EAFRD ja 2014-2020 programmperioodi EAFRD toetuste (v.a EAFRD 2007-2013 tehnilise abi ja EAFRD 2014-2020 tehnilise abi) makseid   tohib tasaarvestada omavahel nimetatud toetuste (v.a. EAGGF tehnilise abi, EAFRD 2007-2013 tehnilise abi, EAFRD 2014-2020 tehnilise abi  ja EFF tehnilise abi) võlgadega (sh. tagatiste kinnipidamistega) jälgimata finantseerimisallikate lahusust;

- EAGGF ja EAFRD (programmperioodid 2007-2013 ja 2014-2020) tehnilise abi makseid ja võlgnevusi tohib tasaarvestada omavahel jälgides finantseerimisallikate lahusust;

- Enim puudustkannatavate isikute abistamise programme tohib tasaarvestada omavahel jälgides finantseerimisallikate lahusust;

- RAKi meetmete puhul teostatakse tasaarvestamine ainult ühe projekti raames;

- SAPARDi  tagasinõuded tasaarvestamisele ei kuulu;

- Riiklike toetuste (s.t. Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste) maksed ja tagasinõuded tasaarveldamisele ei kuulu.

- EFF toetuste puhul teostatakse tasaarvestamine ainult ühe projekti raames;

- EMKF toetuste tasaarvelduste reeglite kohta hetkel info puudub, infot täiendatakse jooksvalt;

 

3.      Intressi ja viivise arvutamine

Intressi/viivist arvutatakse vastavalt tagasinõude käskkirjale/otsusele/ettekirjutusele kuni võla täieliku tagasimaksmiseni või tasaarvelduseni. Infot, kas taotlejal tuleb tasuda lisaks põhivõlale ka viivist või intressi, saab ta tagasinõudeotsuselt.

Erinevate meetmete puhul kehtivad erinevad seadused, seetõttu osade otsuste puhul arvutatakse juurde intressi või viivist ning osade võlgade puhul nii intressi kui ka viivist.

 

4.      Teatis teostatud tasaarvelduste kohta

Teatise teostatud tasaarvelduste kohta saadab PRIA tasaarveldamise teostamisele järgneva nädala jooksul välja nendele taotlejatele, kelle väljamakseid (varasemate) võlgade võrra vähendati ehk tasaarveldati.

Teatiselt näeb taotleja:

-          määratud toetuse summat;

-          põhivõla summat;

-          tasaarveldatud võlasummale juurdearvestatud intressi  ning viivist; 

-          eraisikutest taotlejate puhul kinnipeetud tulumaksu summat;

-          väljamakstud summat;

-          infotelefonide numbreid

 

5.      Meeldetuletusteatis

Meeldetuletusteatis saadetakse kõikidele taotlejatele võlgade kohta iga kvartalilõpu viimase kuupäeva seisuga, millel on järgmine info:

- võla summa toetuste liikide kaupa;

- juurde arvutatud intresside/viiviste või intresside summad.

Taotleja tagasinõuetega seotud info on kliendile nähtav e-PRIA kasutajatele kliendiportaali maksete moodulis.

 

6.      Võla ajatamine

Taotleja kirjaliku avalduse alusel on võimalik võlgnevus ajatada enne otsuses/käskkirjas olevat  tagasimakse tähtaja möödumist. Võlgnevuse ajatamise kohta koostatakse  uus otsus/käskkiri koos maksegraafikuga. Maksimaalne maksegraafiku pikkus saab olla 12 kuud.

 

Uudised

2. mail alustab PRIA pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu. Tänavu toimub see ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus