Lisatud: 19. juuni 2012

Viimati muudetud: 10. november 2016

A A A
Prindi

MAK raames toetatavate objektide tähistamine perioodil 2014–2020

Tähistatavad objektid ja tegevused

Maaelu arengukava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus tuleb sellest teavitava infoga tähistada. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada nõuetekohast Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleemi.

Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleem paigaldatakse üldsusele hõlpsasti nähtavale kohale (võimalusel hoone sissepääsu juurde).

NB! Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse raames toetatava objekti või tegevuse puhul kasutatakse nende tähistamiseks Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemiga ning Euroopa Liidu LEADERi logo.  Infosilt peab sisaldama ka asjakohase kohaliku tegevusgrupi nime.

LEADERi logo on sama perioodi  2007 -2013 logoga. LEADERi logo kasutamise korral ei pea kasutama arengukava logo. LEADERi logo on kättesaadav veebilehel www.agri.ee/mak.

Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tuleb tähistada muuhulgas:

1) ehitis;

2) masin, seade;

3) meene;

4) info- ja reklaammaterjal;

5) üritus;

6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;

7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;

8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt. netireklaam).

 

Teave veebilehel

Kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht (eraldi kodulehte looma ei pea), siis:

 1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

 2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

NB! Veebilehel tuleb kajastada vastav info ka juhul, kui tegemist on pindala-või loomapõhiste  toetustega.

Digitaalne logo on kättesaadav veebilehel http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020/sumboolika.

 

Infosildid

  • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.

  • Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat (vähemalt suuruses A3). Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks (nt infopäev), hoitakse plakat nähtaval kohal tegevuse toimumise ajal.

  • Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga. Kui tahvlit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada taotleja esindusruumi või rajatisele. Tahvlile paigutatakse logo ja embleem, mis katavad kokku vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast. Kui tahvlit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

Selgitav tahvel paigaldatakse ka LEADER kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse saajast kohaliku tegevusrühma alalisse asukohta.

  • Kui  ehitustööde või taristu investeeringu korral ületab toetus 500 000 eurot, püstitatakse selle asukohta alaline stend. Stendile paigutatakse logo ja embleem, mis katavad kokku vähemalt 25 protsenti stendi pindalast. Stendile kirjutatakse ka tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti stendi kõrgusest.

Täpsemad nõuded infosiltide suuruse, värvi ja paigutuse kohta on sätestatud määruse § 4-13 ja määruse lisas.

 

Tähistamise algus ja kestus

Toetuse saaja tähistab toetatava objekti logo ja embleemiga selle soetamisest või valmimisest arvates või objekti tootmise käigus, kui tema taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

Tegevuse puhul tähistab toetuse saaja logo ja embleemiga tegevuse toimumise koha selle toimumise ajavahemikuks ja tegevuse kohta käiva teavitusmaterjali vastavalt selle valmimisele.

Kui nt üritus viiakse läbi enne selle kohta esitatud toetustaotluse rahuldamise otsust, peab ürituse logoga  tähistama.

Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

 

Eritingimused

Kui ese, dokument või muu teabekandja on mõeldud avalikkusele või toetusega seotud sihtrühmale või kui toetatavat tegevust või objekti kajastatakse veebilehel, tähistatakse need logo ja embleemiga.

Iga eset ja dokumenti ei tule märgistada logoga, kui see on kasutusel vaid organisatsioonisiseselt – sellisel juhul piisab plakati või stendi kasutamisest organisatsiooni avalikus ruumis.

Kui toetuse abil rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, tuleb toetuse saajal oma esindusruumi paigaldada nõuetekohane infosilt. Meenele, sealhulgas väiksemale töövahendile, paigutatakse nimetatud juhul üksnes nõuetekohane Euroopa Liidu embleem.

 

Täpsemalt objektide tähistamisest räägib Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 Lisa III.

Uudised

Täna, 16. oktoobril tähistatakse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvedamisel rahvusvahelist toidupäeva, mis juhib eelkõige tähelepanu sellele, et igapäevane kõhutäis pole kõigile iseenesestmõistetav. Samuti rõhutatakse, et lisaks toidupuudusele on maailmas suur probleem ka ülesöömine ja valesti toitumine.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner