Lisatud: 20. juuni 2012

Viimati muudetud: 11. oktoober 2017

A A A
Prindi

Tagatised

Tagatiste esitamist, kasutamist ja vabastamist reguleeritakse järgmiste õigusaktidega:

 • Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) 907/2014, milles sätestatakse tagatiste süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad põllumajandustoodetele.

 

 • Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika Rakendamise Seadus. (RT I, 04.12.2014, 3)

 

 • Erinevaid turukorraldusmeetmeid reguleerivad üksikasjalikud regulatsioonid.

 

Tagatise esitamine

 • Tagatise esitamine koos taotluse ja/või pakkumisega on nõutav teatud turukorraldusmeetmete puhul. Tagatise esitamine on vajalik selleks, et tagada teatud kohustuste täitmine, mille klient võtab taotluse ja/või pakkumise esitamisega. Tagatis vabastatakse, kui klient on täitnud kõik kohustused ettenähtud tähtajaks.

 

 • Kui klient ei täida kohustusi tähtaegselt, siis peetakse tagatis kinni ja PRIA esitab ettekirjutuse kinnipeetud tagatisele vastava summa tasumiseks 30 päeva jooksul ettekirjutamise kättesaamisest alates või ettekirjutuses näidatud tähtajaks.

 

 • Kui klient ei täida ettekirjutust tähtajaks, siis garantii puhul esitab PRIA ettekirjutuse garantii väljastanud pangale või kindlustusseltsile kinnipeetud tagatisele vastava summa tasumiseks. Deposiittagatise puhul vähendab PRIA ettekirjutuse täitmata jätmisel deposiittagatist kinnipeetud tagatisele vastavas summas.

 

 • PRIA aktsepteerib tagatistena garantiisid ja deposiittagatisi.

 

Garantiid

 • Garantii võib väljastada krediidiasutus (pank) või finantseerimisasutus (kindlustusselts), mis on sõlminud PRIAga koostöölepingu.

 

 • PRIAga on sõlminud koostöölepingu järgmised pangad:

o   Swedbank AS
o   SEB Pank AS 
o   Luminor Bank
o   Sampo Pank
o   Tallinna Äripanga AS
o   Coöperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A (Rabobank)

 • PRIAga on sõlminud koostöölepingu kindlustusseltsid:

o   Euler Hermes Kreditversicherungs-AG
o   Dansk Kaution
o   Atradius

 • PRIA loeb garantii esitatuks, kui sellele on märgitud kogu vajaminev informatsioon (taotleja andmed, garantii suurus (summa), garantii kehtivusaeg (juhul kui on tegemist tähtajalise garantiiga), turukorraldusmeede, mille raames antud garantii kehtib) ning PRIA on veendunud selle autentsuses. Kui pangagarantii ei vasta nõuetele, teavitab PRIA teid sellest kirjalikult.

 

 • Garantiid esitades tuleb arvestada, et see peab kehtima pärast tagatava taotlusega seotud kõigi nõuete täitmise lõpptähtaega veel vähemalt ühe kuu jooksul.

 

 • Garantii tagastatakse garantii andjale vastava garantii andja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusele allakirjutanul peab olema õigus ka garantiikirjale allkirja andmiseks. Garantii tagastatakse vaid juhul, kui sellega ei ole seotud ühtegi kehtivat kohustust.

 

Deposiittagatised

 • Deposiittagatis tuleb kanda PRIA tagatiste pangakontole: SEB EE891010220034796011 ,  Swedbank EE932200221023778606 , Luminor Bank EE701700017001577198 või Danske Bank  EE403300333416110002. Maksekorraldusel märgib taotleja saajaks Rahandusministeeriumi, viitenumbriks 3100054982 ning selgituse lahtrisse sõnalise selgituse selle kohta, millise kohustuse täitmise tagamiseks tagatis esitati

 • PRIA loeb deposiittagatise esitatuks, kui on veendunud selle laekumises tagatiste pangakontole. Igal tööpäeval pärast kella 12.00 on PRIAl võimalik veenduda eelmisel päeval laekunud deposiittagatiste olemasolus. Seega deposiittagatise esitamisel peab arvestama, et see loetakse esitatuks selle PRIA kontole laekumisele järgneval pangapäeval.

 • Deposiittagatis tagastatakse kirjaliku avalduse alusel. Avalduse peab olema allkirjastanud selleks volitatud isik või ettevõtte juhatuse liige. Avaldusele tuleb märkida ka arveldusarve number. Deposiittagatisest on võimalik tagastada vaid see osa, millega ei ole seotud ühtegi kehtivat kohustust.

 

Täiendav informatsioon

Tagatise esitamise kohta saad täiendavat informatsiooni küsida:

 

Maili Mägi                                       
PRIA maksete büroo peaspetsialist
737 1260
maili.magi@pria.ee

 

Saili Petti
PRIA maksete büroo juhataja kt
737 1371
Saili.Petti@pria.ee

Uudised

Tänavu sügisel on kätte jõudnud esimesed kaheaastased tähtajad, mil maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetmetest määratud investeeringutoetuste kättesaamiseks peavad toetusesaajatel olema investeeringud lõpetatud. Hiljuti jõustunud määrus võimaldab teatud tingimustel tähtaega pikendada.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner