Lisatud: 20. juuni 2012

Viimati muudetud: 02. oktoober 2018

A A A
Prindi

Tagatised

Tagatiste esitamist, kasutamist ja vabastamist reguleeritakse järgmiste õigusaktidega:

 • Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) 907/2014, milles sätestatakse tagatiste süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad põllumajandustoodetele.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1306/2013 
 • Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika Rakendamise Seadus. (RT I, 04.12.2014, 3) 
 • Erinevaid turukorraldusmeetmeid reguleerivad üksikasjalikud regulatsioonid.

 

Tagatise esitamine

Tagatise esitamine koos taotluse ja/või pakkumisega on nõutav teatud turukorraldusmeetmete puhul. Tagatise esitamine on vajalik selleks, et tagada teatud kohustuste täitmine, mille klient võtab taotluse ja/või pakkumise esitamisega.

 • Tagatis vabastatakse, kui klient on täitnud kõik kohustused ettenähtud tähtajaks.
 • Kui klient ei täida kohustusi tähtaegselt, siis peetakse tagatis kinni ja PRIA esitab ettekirjutuse kinnipeetud tagatisele vastava summa tasumiseks 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamisest alates või ettekirjutuses näidatud tähtajaks.
 • Kui klient ei täida ettekirjutust tähtajaks, siis garantii puhul esitab PRIA ettekirjutuse garantii väljastanud pangale või kindlustusseltsile kinnipeetud tagatisele vastava summa tasumiseks. Deposiittagatise puhul vähendab PRIA ettekirjutuse täitmata jätmisel deposiittagatist kinnipeetud tagatisele vastavas summas.
 • PRIA aktsepteerib tagatistena deposiittagatisi ja garantiisid.

 

Deposiittagatised

 • Deposiittagatis tuleb kanda PRIA tagatiste pangakontole:
  • SEB Pank                   EE891010220034796011
  • Swedbank                  EE932200221023778606
  • Luminor Bank            EE701700017001577198

Maksekorraldusel märgib taotleja saajaks Rahandusministeeriumi, viitenumbriks 3100054982 ning selgituse lahtrisse sõnalise selgituse selle kohta, millise kohustuse täitmise tagamiseks tagatis esitati.

 • PRIA loeb deposiittagatise esitatuks, kui on veendunud selle laekumises tagatiste pangakontole. Igal tööpäeval pärast kella 12.00 on PRIAl võimalik veenduda eelmisel päeval laekunud deposiittagatiste olemasolus. Deposiittagatise esitamisel peab arvestama, et see loetakse esitatuks deposiittagatise PRIA kontole laekumisele järgneval pangapäeval.
 • Deposiittagatis tagastatakse kirjaliku avalduse alusel. Avalduse peab olema allkirjastanud selleks volitatud isik või ettevõtte juhatuse liige. Avaldusele tuleb märkida ka arveldusarve number. Deposiittagatisest on võimalik tagastada vaid see osa, millega ei ole seotud ühtegi kehtivat kohustust.

 

Garantiid

PRIA aktsepteerib Finantsinspektsiooni poolt väljaantud tegevusloa saanud pankade ja krediidiandjate garantiisid, kes on Finantsinspektsiooni kodulehel olevas avalikus nimekirjas ning kelle kohta ei ole avaldatud inspektsiooni kodulehel hoiatusteateid:

 • PRIA loeb garantii esitatuks, kui sellele on märgitud kogu vajaminev informatsioon (taotleja andmed, garantii suurus (summa), garantii kehtivusaeg (juhul kui on tegemist tähtajalise garantiiga), turukorraldusmeede, mille raames antud garantii kehtib) ning PRIA on veendunud selle autentsuses. Kui pangagarantii ei vasta nõuetele, teavitab PRIA teid sellest kirjalikult.
 • Garantiid esitades tuleb arvestada, et see peab kehtima pärast tagatava taotlusega seotud kõigi nõuete täitmise lõpptähtaega veel vähemalt ühe kuu jooksul.
 • Garantii tagastatakse garantii andjale vastava garantii andja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusele allakirjutanul peab olema õigus ka garantiikirjale allkirja andmiseks. Garantii tagastatakse vaid juhul, kui sellega ei ole seotud ühtegi kehtivat kohustust.

 

Täiendav informatsioon

Tagatise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida:

Kaja Pärtels                                       
PRIA finantsosakonna peaspetsialist
737 1260
kaja.partels@pria.ee

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike