Lisatud: 20. juuni 2012

Viimati muudetud: 12. veebruar 2015

A A A
Prindi

Tegevuse elluviimise rahastamine enne kulutuste tegemist (OTKA)

Tegevuse elluviimise rahastamine enne kulutuste tegemist Maaelu arengukava 2007-2013 I ja III telje investeeringutoetuste saamisel (OTKA)

 

Tegevuse elluviimise rahastamist enne kulutuste tegemist reguleerib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §621, mille kohaselt võib pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist taotlejale rahastada tema toetatava tegevuse elluviimist riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist. Sellise rahastamisviisi kasutamise võimalus peab olema ette nähtud toetuse andmise tingimustes (vastava meetme määruses).

Antud  rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

Tegevuse elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

1)      toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne;

2)      tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud; hankijatele ettemaksed enne tegevuse elluviimist ei ole rahastatavad;

3)      toetuse saaja on tehtud töö või osutatud teenuse või ostetud kauba eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

 

Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:

  • tal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või  tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud; maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
  • tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  • ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või  toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  • ta on varem tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt.

 

Omafinantseeringuga võrdse rahasumma hulka loetakse selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal kajastatud kõik abikõlblikud kulud, millest on maha arvatud tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstav summa (nn määratud toetuse summa) ning juurde arvatud kõik mitteabikõlblikud kulud.

Mitteabikõlblike kulude hulka kuuluvad toetatava tegevuse käibemaks, kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane, ning muud mitteabikõlblikud kulud, mis on mingil põhjusel kuludokumentides kajastatud. Kuludokumentidel kajastatud mitteabikõlblikud kulud  peavad olema tasutud täies mahus, nende kohta antud rahastamisviis ei laiene.

Toetuse saaja saab ise valida, kas ta tasub igast kuludeklaratsiooniga esitatud kuludokumendist vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa või tasub kuludeklaratsiooniga esitatud kõikide kuludokumentide summast kokku vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa. Oluline selle juures on, et tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud.

 

Näide 1.

Kuludeklaratsioon esitatakse investeeringuobjektiks oleva traktori kohta, mille kogumaksumus on 66 000 eurot, selles sisalduv käibemaks 11 000 eurot ei ole toetatav. Toetuse määr on 45%. Traktori abikõlblik maksumus on 55 000 eurot ja toetuse summa on 24 750 eurot (45%  55 000 eurost).

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja tasuma hankijale vähemalt 41 250 eurot:  55 000 (abikõlblik maksumus) – 24 750 (määratud toetuse summa) + 11 000 (käibemaks kui mitteabikõlblik kulu). Traktor peab taotlejale olema hankija poolt üle antud.

 

Näide 2.

Investeeringuobjektideks on :

  1. Ruloonpress-kiletaja kogumaksumusega 33600 eurot, selles sisalduv käibemaks 5600 eurot ei ole toetatav. Toetuse määr on 50%. Ruloonpress-kiletaja abikõlblik maksumus on 28 000 eurot ja toetuse summa 14 000 eurot (50% 28 000 eurost);
  2. Pöördader  kogumaksumusega 26 100 eurot, selles sisalduv käibemaks 4350 eurot ei ole toetatav. Toetuse määr on 50%. Pöördadra abikõlblik maksumus on 21 750 eurot ja toetuse summa 10 875 eurot (50% 21 750 eurost).

Variant A

Kuludeklaratsiooniga esitatakse dokumendid ainult ruloonpress-kiletaja kohta

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja antud juhul tasuma hankijale vähemalt 19 600 eurot:

28 000 (abikõlblik maksumus) – 14 000 (toetuse summa) + 5600 (käibemaks kui mitteabikõlblik kulu). Ruloonpress-kiletaja peab taotlejale olema hankija poolt üle antud.

 

Variant B

Kuludeklaratsiooniga esitatakse dokumendid ainult pöördadra kohta

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja antud juhul tasuma hankijale vähemalt 15 225  eurot:

21750 (abikõlblik maksumus) – 10 875 (toetuse summa) + 4350 (käibemaks kui mitteabikõlblik kulu).

 

Variant C

Kuludeklaratsiooniga esitatakse dokumendid nii ruloonpress-kiletaja kui ka pöördadra kohta

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja antud juhul  tasuma hankijale vähemalt 34 825  eurot:

49 750 (investeeringuobjektide abikõlblikud maksumused kokku) – 24 875 (investeeringuobjektide toetuste summad kokku) + 9 950 (investeeringuobjektide käibemaksud kokku).

 

Näide 3.

Investeeringuobjektiks on spordiväljakute parendamine. Kuludokumentide kogusumma on 15 000 eurot. Selles sisalduv käibemaksu summa on toetatav, kuid kuludokumentidel (arvetel) on mittetoetatavaid töid kogusummas 1000 eurot. Toetuse määr on 90%. Abikõlblikuks maksumuseks on seega  14 000 eurot (15 000-1000) ja toetuse summa 12 600 eurot (90% 14 000 eurost).

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja tasuma hankijale vähemalt 2 400 eurot:   abikõlblik maksumus 14 000 – 12 600 (määratud toetuse summa) + 1 000 (kuludokumendil sisalduv mitteabikõlblik kulu).

 

Tegevuse elluviimise rahastamist enne kulutuste tegemist sooviv toetuse saaja esitab PRIAle vormi kohase kuludeklaratsiooni koos kulu- ja omafinantseeringuga võrdse rahasumma tasumist tõendavate dokumentidega. PRIA teeb vastava tegevuse elluviimise rahastamise otsuse pärast kulutuste abikõlblikkuse kontrollimist, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust, ning kannab selle alusel määratud raha toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saaja tasub saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitab PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole kuludeklaratsiooni koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte).

NB! Raha laekumist peab toetuse saaja ise jälgima ning saadud raha võib kasutada ainult eelnevalt kuludeklaratsiooniga esitatud kuludokumentide abikõlbliku summa tasumiseks!

 

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase kuludeklaratsiooni (koos maksedokumentidega) saamisest. Väljamakstavast toetusrahast arvestatakse tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstud raha. Toetuse maksmisest keeldumise korral peab toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi maksma.

 

PRIA võib toetuse maksmisest keelduda näiteks siis, kui tuvastatakse, et toetuse saaja ei ole kas kavandatud tegevusi ettenähtud tähtajaks elluviinud või toetuse saaja ei ole tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt.

 

Küsimuste korral saate pöörduda PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ja e-posti aadressil info@pria.ee.

Uudised

2017. aastal oli Eesti piimasektori ekspordikäive 176 miljonit eurot, mida on võrreldes eelneva aastaga ligi 34% enam, selgub Maaeluministeeriumis koostatud 2017. aasta piimasektori kaubavahetuse ülevaatest.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus