Lisatud: 01. juuni 2016

Viimati muudetud: 28. mai 2019

A A A
Prindi

Meetmete kirjeldused (muud meetmed)

Muud meetmed

Meede Meetme lühikirjeldus
Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus on mõeldud täiendava meetmena isikutele, kes kasvatavad nõuetele vastavaid ammlehmi. Ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.

EKF 1.1 Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.

EKF 1.3 Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.

EKF 1.4 Väikesemahuline rannapüük Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.

EKF 2.2 Sisevete kalanduse toetus Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse, kalalaevastikku ja seadmetesse, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.

EKF 2.3 Investeeringud töötlemisse ja turustamisse Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

EKF 3.1 Ühistegevused Toetuse peamiseks eesmärgiks on säästlikum kalavarude kasutamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on selektiivsemate kalapüügivahendite arendamine, kalurite sissetulekute stabiilsemaks muutmine ning koostöö soodustamine kalandussektori erinevate huvigruppide vahel.

EKF 3.2 Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine Toetuse peamiseks eesmärgiks on kalavarude loodusliku taastootmisvõime parandamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on kudealade ja kalakoelmute taastamine, hooldamine, laiendamine ja parendamine ning kunstkoelmute rajamine ja paigaldamine.

EKF 3.3 Kalasadamad, lossimiskohad ja varjualused Toetuse eesmärk on parendada kalasadamates kalalaevade teenindamisega seotud töötingimusi ja ohutust, kalalaevade hooldus- ja remonditingimusi, jäätmete käitlemise tingimusi ja kütuse, jää, vee ja elektriga varustamise tingimusi kalasadamates.

EKF 3.4 Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

Kalanduse turukorraldus Turukorralduslike meetmete eesmärk on toetada kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevust, parandada toojaorganisatsioonide liikmete toodangu turustustingimusi ning aidata edendada jätkusuutlikku püüki ja vesiviljelust.

Kalandustoodete tootja koolitustoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.

Kalandustoodete tootja praktikatoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Keskkonnasõbraliku tootmise toetus (MAK 2004-2006) Keskkonnasõbraliku tootmise toetuse eesmärgiks on tõsta põllumajandustootjate teadlikkust oma ettevõtte keskkonnaväärtustest ja -mõjudest, soodustada keskkonnaplaneerimise kasutamist põllumajanduses ning vähendada taimetoitainetest põhjustatud veereostuse riski, säilitada mullaviljakust ning parandada põllumajandusmaastike esteetilist väärtust.

Piimalehma kasvatamise täiendav otsetoetus Piimalehma kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.

Praktikatoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.

Puu- ja köögiviljatagatis Eksportöörid ja importöörid kannavad PRIA-le tagatise deposiidi või pangagarantii kujul kohustuste katteks. Tagatise määr tuleneb EK seadusandlusest.  
Põllumajanduskindlustustoetus Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust. Põllumajanduskindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstavate pindalapõhiste otsetoetuste eesmärkideks on:
*hüvitada täiendavaid kulutusi, mis on põhjustatud põllumajandusliku tootmise eripärast, kuna suurt osa põhivarast kasutatakse perioodiliselt (keskmiselt 2-3 kuud aastas) ja mis halvendab oluliselt konkurentsivõimet ning majanduslikke võimalusi;
*maade hooldamise kulude hüvitamine, kuna tuleviku vajadusi ja toiduainete nõudluse kasvu arvestades on vaja säilitada põllumaade viljakus.
Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse saamiseks, peab taotleja olema põllumajandusega tegelev isik, st kasvatama põllumajanduslooma või põllumajanduskultuuri või hoidma tema kasutuses olevat põllumajandusmaad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.

Põllumajanduslik keskkonnatoetus, kiviaiad (MAK 2004-2006) Eesti Maaelu arengukava alusel makstavate pindalapõhiste toetuste eesmärgiks on parandada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust, aidata säilitada poollooduslikke kooslusi, avatud maastikke ja väärtuslikke maastikuelemente, säilitada maakasutus ning hüvitada tehtud kulutused ebasoodsamates ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkondades ning aidata kaasa mahepõllumajanduse levikule.

Põllumajandusloomade aretustoetus Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.

Põllumajandustootjate asendamise toetus Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine.

Teraviljatagatis Eksportöörid ja importöörid kannavad PRIA-le tagatise deposiidi või pangagarantii kujul kohustuste katteks. Tagatise määr tuleneb EK seadusandlusest.

Turuarendustoetus Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille eesmärgiks on suurendada põllumajandustoodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandustoodete töötlemisse ning parandada põllumajandustoodete tootmist või töötlemist.

Ute kasvatamise täiendav otsetoetus   Ute kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.

Veise kasvatamise täiendav otsetoetus   Veise kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.

Erakorralised meetmed Erakorraliste toetuste eesmärk on tõhusalt ja tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, mis on tingitud märkimisväärsest hinnatõusust või -langusest sise- või välisturul või muudest sündmustest või tingimustest, mis põhjustavad turuhäireid või turuhäirete ohtu, ja kui kõnealune olukord või selle mõju turule tõenäoliselt jätkub või halveneb.

Piimakvoot Piima tootmiskvoot oli EL ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille eesmärk oli piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile kinnitati igal kvoodiaastal (ajavahemik 1.aprillist kuni 31. märtsini) tootmiskvoot, mille määramisel võeti aluseks ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotasid selle omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks.
Elatustalude kohanemise toetus (MAK 2004-2006) Elatustalude kohanemise toetuse eesmärgiks on edendada majanduslikku planeerimist ja aidata kaasa väiksemate põllumajandusega tegelevate ettevõtjate säilimisele ja elujõulisemaks muutumisele.
EMKF 1.1 - Kalapüügi innovatsioonitoetus  Kalapüügi innovatsioonitoetuse eesmärk on kalavarude hea seisundi säilitamine, säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja uute kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine
 EMKF 1.15 - Püügivahendi parendamise toetus  Meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärgiks on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.
 EMKF 1.21 - Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus  Meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ eesmärgiks on vähendada kalalaevade tegevuse käigus mõju kliimamuutusele ja investeeringud kalalaevade energiatõhususe parandamiseks. 
EMKF 1.3 - Teadlaste ja kalurite koostöötoetus Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise ning kalandussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamisega.
EMKF 2.1 - Vesiviljeluse innovatsioonitoetus  Vesiviljeluse innovatsioonitoetuse eesmärk on ressursisäästlike lahenduste väljatöötamine; uute ja perspektiivsete liikide kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamine; uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja vesiviljeluse koostoime võimaluste suurendamine teiste majandusvaldkondadega.
EMKF 2.2 - Tootlikud investeeringud vesiviljelusse  (investeerimislaen)  Toetuse eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 2.6 - Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse eesmärk on soodustada teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd, läbi vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise, elukestva õppe ning vesiviljelussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate uuringute ja katseprojektide korraldamise.
EMKF 3.2 - Strateegiate rakendamine (algatusrühmad)  Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. 

EMKF 3.3 - Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)  Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. 
 EMKF 3.4 - Algatusrühma koostöötegevused  Meetme „Algatusrühma koostöötegevused“ meetmega toetatakse vähemalt ühte allpool nimetatud eesmärki: 1)Suurendada kalanduse ja vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua töökohti, kaasta noori ja edendada innovatsiooni; 2) Toetada tööndus- ja harrastuspüügi mitmekesistamist, elukestvat õpet ja töökohtada loomist kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades; 3)Tõhustada ja kasutada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade keskkonnaressursse, sealhulgas kliimamuutuste leevendamisele suunatud meetmed; 4) Edendada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades sotsiaalset heaolu ja kultuuripärandit, sealhulgas kalanduse, vesiviljeluse ja merendusega seotud kultuuripärandit; 5) Tugevdada kalanduskogukondade rolli kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimist.
 EMKF 4.1 - Tootmis- ja turustamiskavade toetus  Meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist. 
EMKF 4.2 - Ladustamistoetus „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ eesmärgiks on leevendada turutõrgete tagajärjel tekkivaid toodangu turustamisraskusi, kompenseerides tootjaorganisatsioonide tehtavaid kulutusi kala ajutisel ladustamisel, et toodang hiljem taas turule tagasi suunata.

EMKF 4.3 - Turustamismeetmed Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetust antakse toetuse kasutamise kavas nimetatud messidel osalemiseks.

EMKF 4.3.1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus  Toetuse eesmärk on leida uusi turge, parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule pääsemise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.
 EMKF 4.4.1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus  Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
 EMKF 4.4.2 - Tootlikud investeeringud kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemisse (investeerimislaen)  Toetuse eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 4.4.3 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus   Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ eesmärgiks on toetada: 1) kalakäitlemisehitisele energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punktis 4 nimetatud energiaauditi tegemine; 2) kalakäitlemisehitisele energiaauditi tegemine ja ettevõtte ressursikasutamise süstemaatiline menetlemine, mille raames analüüsitakse kasutusel olevaid tootmisvahendeid ja -tagavarasid, kaupade ja teenuste tootmistegureid ning tootmisprotsessis tekkivate jäätmete hulka.
 EMKF 4.4.4 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus  Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ eesmärk on suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures käitlemisettevõtete mõju keskkonnale. Ressursitootlikkus on materjalide kasutuse efektiivsust väljendav näitaja, mis näitab, kui palju lisandväärtust luuakse mingi ühiku materjali kasutamisel. Seega on toetuse eesmärk nii energiasäästu suurendamine kui ka ettevõttes kasutatavate ressursside ehk materjalide (vesi, tooraine, küte, jäätmed jm) efektiivsem kasutamine.
 EMKF 6.1 - Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus  Meetme „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ eesmärgiks on kalanduse kontrolli, inspekteerimise ja õigusnormide täitmise tagamise tõhustamine ja tugevdamine. Meetme sihtgrupiks on kalanduse kontrolli ja järelevalvega tegelevad asutused.
EMKF 6.2 - Andmete kogumine Kalandusandmete kogumise toetus on suunatud vajalike andmete kogumiseks koostatud riikliku programmi elluviimiseks.
EMKF 7.1 - Tehniline abi Eesmärgiks on EMKF rakenduskava efektiivse siseriikliku rakendamise tagamine läbi administratsiooni ülesehitamise ja tugevdamise. Tehnilist abi kasutatakse muuhulgas rakenduskava juhtimise ja rakendamise parendamiseks, rakendamisega seotud uuringute ja auditite läbi viimiseks, administratiivse tegevusvõimekuse arendamiseks ja tõstmiseks, rakendamisega seotud teavitamiseks ja avalikustamiseks. Tehnilise abi sihtgrupiks on auditeerimisasutus, sertifitseerimisasutus, korraldusasutus ja vahendusasutus.
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2004-2006) Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse eesmärgiks on toetada mahepõllumajanduse kui loodusega kooskõlas oleva tootmisviisi arengut ning rahuldada tarbijate kasvavat nõudlust mahetoodangu järele, toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 
Ohustatud tõugu looma kasvatamine (MAK 2004-2006) Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine. 
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus (MAK 2004-2006)  Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse eesmärgiks oli Eesti maaelu arengukava 2004-2006 alusel loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla (edaspidi sõnnikuhoidla) veekaitsenõuetega vastavusse viimine.
Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus  Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Piima üleminekutoetus  Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Ute kasvatamise üleminekutoetus  Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Ute üleminekutoetus  Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Veise üleminekutoetus  Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus  Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus on tootmisest lahti seotud täiendav otsetoetus määratud toetusõiguste alusel. Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

 Riisitagatis  Eksportöörid ja importöörid kannavad PRIA-le tagatise deposiidi või pangagarantii kujul kohustuste katteks. Tagatise määr tuleneb EK seadusandlusest.  

 

EK meetmete kirjeldused

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus