Lisatud: 23. aprill 2018

Viimati muudetud: 28. mai 2019

A A A
Prindi

Meetmete kirjeldused (EK lisa)

 IV/A. Määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise 1. peatükiga ettenähtud meetmed

Meede Meetme lühikirjeldus
1. Teadmussiire ja teavitus (IVI/A.1)  Meede hõlmab õpet ja muud liiki tegevusi, nagu õpikojad, juhendamine, esitlus- ja teavitustegevus, lühiajalised vastastikuseid vahetused põllumajanduslike majapidamistes ja metsamajandusettevõtetes ning põllumajanduslike majapidamiste ja metsamajandusettevõtete külastamine, et suurendada nende inimeste inimpotentsiaali, kes on põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud, maa valdajad ja maapiirkondades tegutsevad VKEd.

2. Nõuandeteenuste toetamine (IV/A.2)  Kõnealuse meetme eesmärk on nõustamisteenuste rakendamise ning põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus- ja nõustamisteenuste kasutuselevõtu kaudu tõhustada maapiirkondades tegutsevate põllumajanduslike majapidamiste, metsandusettevõtete ja VKEde säästvat majandamist ning nende majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. Meetmega edendatakse ka nõustajate koolitust.

3.  Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad Meetmega toetatakse kõiki uusi osalejaid, kes liituvad ELi, riiklike ja vabatahtlike kvaliteedikavadega. Toetusega võib katta ka kulud, mis tulenevad teavitamis- ja müügiedendustegevusest, millega suurendatakse tarbijate teadlikkust ELi ja riiklike kvaliteedikavadega hõlmatud toodetest ning nende spetsifikaatidest.

4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.4 Kiviaia taastamise toetus (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

5. Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine (IV/A.5)

 

 Meetmega aidatakse põllumajandustootjatel ennetada loodusõnnetusi ja katastroofe või taastada kahjustunud põllumajanduslik tootmispotentsiaal, et toetada põllumajanduslike majapidamiste elujõulisust ja konkurentsivõimet nimetatud tingimustes; toetuse eeldus on, et liikmesriigi pädev asutus on juhtumit ametlikult kinnitanud.

 

 

6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (IV/A.6)  Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtjatele sellistesse mittepõllumajanduslikesse tegevustesse investeerimiseks ja selliste mittepõllumajanduslike tegevuste arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse toetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vastavad väikepõllumajandustootjate kava kohaselt toetuse saamise tingimustele ja annavad oma põllumajandusliku majapidamise lõplikult üle teisele põllumajandustootjale. 

6.3 Väikeste põllumaj.ev arendamine (IV/A.6) Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtetele selliste mittepõllumajanduslike tegevuste loomiseks ja arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse investeeringu- ja arengutoetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega toetatakse ka põllumajandustootjaid, kes otsustavad anda oma põllumajandusliku majapidamise üle teisele põllumajandustootjale ja loobuda põllumajandustegevusest.

6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (IV/A.6) Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtjatele sellistesse mittepõllumajanduslikesse tegevustesse investeerimiseks ja selliste mittepõllumajanduslike tegevuste arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse toetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vastavad väikepõllumajandustootjate kava kohaselt toetuse saamise tingimustele ja annavad oma põllumajandusliku majapidamise lõplikult üle teisele põllumajandustootjale. 

8. Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine (IV/A.8) Meetme eesmärk on soodustada investeeringuid metsamaa arendamisse, metsade kaitsmisse ning metsanduse ja metsasaadustega seotud innovatsiooni, et suurendada maapiirkondade majanduskasvu potentsiaali ja tõhustada taastuvenergia tootmist.

Metsastamine ja metsaalade loomine Kõnealuse alameetmega toetatakse metsastamist ja metsaalade loomist nii põllumajandus- kui ka mittepõllumajandusmaal. 

Agrometsandussüsteemide loomine Alameetmega toetatakse selliste agrometsandussüsteemide ja -tavade loomist, mille puhul mitmeaastased metsakultuurid integreeritakse sihipäraselt põllukultuuride ja/või loomadega samal maakasutusüksusel. 

Metsapõlengutest ja loodusõnnetustest ning katastroofidest tingitud metsakahjustuste ennetamine ja kõrvaldamine Alameetmega toetatakse metsapõlengutest ja muudest looduskatastroofidest, sealhulgas kahjurite levik ja haiguspuhangud ning kliimaga seotud ohud, tingitud metsakahjustuste ennetamist ja kõrvaldamist (lageraie ja taasistutus). 

Investeeringud metsa ökosüsteemide vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse parandamisse Alameetmega toetatakse tegevusi, millega suurendatakse metsade keskkonnaväärtust, parandatakse metsade kliimamuutustega kohanemise võimet, osutatakse ökosüsteemi teenuseid ja lisatakse metsade üldkasutusväärtust. Eesmärk on tagada metsade keskkonnaväärtuse kasv. 

Investeeringud uutesse metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse, mobiliseerimisse ja turustamisse Alameetmega antakse toetust investeeringuteks masinatesse ja/või seadmetesse, mis on seotud puude raide, langetamise, kasutuselevõtu ja töötlemisega enne tööstuslikku saagimist. Alameetme põhieesmärk on suurendada metsade majanduslikku väärtust.

9. Tootjarühmade loomine (IV/A.14) Meetmega toetatakse tootjarühmade ja -organisatsioonide loomist, eelkõige algusaastatel, kui tekib lisakulusid, et tootjad võiksid lahendada ühiselt turuprobleeme ning tõhustada läbirääkimisvõimet seoses tootmise ja turustamisega, seda ka kohalikel turgudel.

10.1.1 Keskkonnasõbralik majandamine (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.3. Piirkondlik mullakaitse toetus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.4. Keskkonnasõbralik aiandus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

 10.1.5 Kohalikku sorti taimed (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

 10.1.6 Ohustatud tõugu looma kasvatamine (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

 10.1.7 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

11 Mahepõllumajandus (IV/A.16) Meede on suunatud mahepõllumajandusliku tootmise tavadele üleminekule või nendega jätkamisele, julgustamaks põllumajandustootjaid sellistes kavades osalema, et nad võiksid vastata keskkonnahoidlikke põllumajandustavasid hõlmavale suurenenud nõudlusele ühiskonnas.

12.1 NATURA põld (IV/A.17)  Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  

 12.2. Natura eramets  (IV/A.17) Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  

14 Loomade heaolu (IV/A.19)  Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult viljelevad tegevusi, mis hõlmavad ühte või mitut loomade heaolu parandavat kohustust.

16. Koostöö (IV/A.21) Meetmega soodustatakse koostöövorme, millesse on kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles käsitletakse muu hulgas järgmist: katseprojektid; uued tooted, tavad, protsessid ja tehnoloogia põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris; turismiteenused; lühikesed tarneahelad ja kohalikud turud; keskkonna/kliimamuutustega seotud ühisprojektid/ühismeetmed; projektid biomassi säästvalt kättesaadavaks tegemiseks; muud kui LEADERi alla kuuluvad kohaliku arengu strateegiad; metsamajandamiskavad; põllumajandustegevuse mitmekesistamine sotsiaalsete tegevuste kaudu.
19. LEADER (IV/A.24) Meetme eesmärk on säilitada LEADERit kohaliku tasandi integreeritud territoriaalse arengu vahendina, millega aidatakse otseselt kaasa maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalsele arengule, mis on üks maaelu arengu poliitika üldeesmärkidest.
Kogukondlikult juhitavale kohalikule arengule antav toetus [EAFRD rahastatav LEADER] katab järgmist: 
a) ettevalmistava toetuse kulud, mis hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, koolitust ja võrgustiku arendamist kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia ettevalmistamisel ning rakendamisel;
b) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia kohaste tegevuste elluviimine;
c) kohaliku algatusrühma koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine;
d) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega seotud jooksvad kulud;
e) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia edendamine. 

20. EAFRD Tehniline abi (IV/A.25)  Meetmega antakse liikmesriikidele võimalus pakkuda tehnilist abi sellisteks meetmeteks, millega toetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtimisega seotud haldussuutlikkust. Nimetatud meetmed võivad hõlmata ettevalmistust, juhtimist, järelevalvet, hindamist, teavet ja teabevahetust, võrgustike loomist, kaebuste lahendamist ning maaelu arengu kavade kontrollimist ja auditeerimist. 

EK meetmete kirjeldused

Muude meetmete kirjeldused

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner