Lisatud: 28. mai 2015

Viimati muudetud: 29. mai 2017

A A A
Prindi

Meetmete kirjeldused

 

I. Nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 I lisa kohased toetuskavad

Meede Meetme lühikirjeldus
Ühtse pindalatoetuse põhimakse (I.2) Piiratud haldussuutlikkusest ja varasemate andmete puudumisest tulenevalt anti uutele liikmesriikidele (st riikidele, kes liitusid Euroopa Liiduga 2004. ja 2007. aastal) võimalus kohaldada tavapäraste otsetoetuskavade asemel ühtse pindalatoetuse kava. Ühtse pindalatoetuse kava raames makstakse toetuskõlbliku põllumajandusmaa eest kindlasummalist tootmiskohustusega sidumata pindalatoetust, millega asendatakse peaaegu kõik mujal kui uutes liikmesriikides antud toetused.

Piimasektori eritoetus (I.7) Liikmesriigid võivad maksta põllumajandustootjatele eritoetust 1) seoses teatavate põllumajanduslike tootmisviisidega, mis on keskkonna kaitsmiseks või parandamiseks olulised; 2) seoses põllumajandustoodete kvaliteedi parandamisega; 3) seoses põllumajandustoodete turustamise parandamisega; 4) seoses loomade heaolu kõrgemate standardite järgimisega; 5) seoses teatava põllumajandusliku tegevusega, millega kaasnevad täiendavad põllumajanduse keskkonnahüved; 6) et aidata toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis mõjutavad piima-, veise- ja vasikaliha-, lamba- ja kitseliha- ning riisisektori põllumajandustootjaid teatavates piirkondades või teatavat liiki põllumajandustootmise puhul; 7) piirkondades, kus kohaldatakse ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme; 8) saagi ja taimede kindlustusmaksete toetamise vormis; 9) ühisfondide abil taime- ja loomahaiguste ning keskkonnajuhtumite korral. Nad võivad kasutada kuni 10 % (3,5 % tootmiskohustusega seotud toetuste korral) oma riiklikust ülemmäärast kõnealuse toetuse rahastamiseks.

Seakasvatuse eritoetus (I.7) Liikmesriigid võivad maksta põllumajandustootjatele eritoetust 1) seoses teatavate põllumajanduslike tootmisviisidega, mis on keskkonna kaitsmiseks või parandamiseks olulised; 2) seoses põllumajandustoodete kvaliteedi parandamisega; 3) seoses põllumajandustoodete turustamise parandamisega; 4) seoses loomade heaolu kõrgemate standardite järgimisega; 5) seoses teatava põllumajandusliku tegevusega, millega kaasnevad täiendavad põllumajanduse keskkonnahüved; 6) et aidata toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis mõjutavad piima-, veise- ja vasikaliha-, lamba- ja kitseliha- ning riisisektori põllumajandustootjaid teatavates piirkondades või teatavat liiki põllumajandustootmise puhul; 7) piirkondades, kus kohaldatakse ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme; 8) saagi ja taimede kindlustusmaksete toetamise vormis; 9) ühisfondide abil taime- ja loomahaiguste ning keskkonnajuhtumite korral. Nad võivad kasutada kuni 10 % (3,5 % tootmiskohustusega seotud toetuste korral) oma riiklikust ülemmäärast kõnealuse toetuse rahastamiseks.

 

 

II. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 I lisa kohased toetuskavadMeede Meetme lühikirjeldus
Ühtse pindalatoetuse põhimakse (II.2) Ühtse pindalatoetuse kava hõlmab tootmiskohustusega sidumata pindalatoetust, mida antakse iga toetuskõlbliku hektari eest, mille põllumajandustootja on deklareerinud. Liikmesriigid, kes kohaldasid ühtse pindalatoetuse kava 2014. aastani, võivad otsustada jätkata põhitoetuse andmist ühtse pindalatoetuse vormis kuni 31. detsembrini 2020.  
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (II.4) Keskkonnasäästlikumaks muutmine: lisaks põhitoetusele / ühtsele pindalatoetusele saavad põllumajandustootjad tootmiskohistusega sidumata pindalatoetust, kui nad järgivad kolme kliimat ja keskkonda säästvat põllumajandustava:– püsirohumaa säilitamine,
– põllumajanduskultuuride mitmekesistamine,
– vähemalt 5 % põllumaast on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

 

Noorte põllumajandustootjate toetus (II.6) Noorte põllumajandustootjate toetus on tootmiskohustusega sidumata pindalatoetus, mida antakse lisaks põhitoetusele noortele põllumajandustootjatele (kes on taotluse esitamise aastal kuni 40-aastased ja asuvad esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina). Kõnealune toetus on liikmesriikidele kohustuslik ja nad võivad kasutada selle rahastamiseks kuni 2 % oma riiklikust ülemmäärast. Noor põllumajandustootja võib kõnealust toetust saada maksimaalselt viis aastat, kuna selle eesmärk on hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist nende ettevõtlusalase tegevuse algusperioodil. Liikmesriigid otsustavad, millist arvutusmeetodit kõnealuse toetuse suhtes kohaldatakse, ja vastavalt tehtud valikule antakse noortele põllumajandustootjatele toetust hektaripõhiselt või kindlasummalise toetusena põllumajandusliku majapidamise kohta.

 

Vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus (II.7) Teatavatele sektoritele või teatavate toodete tootmisele suunatud toetus. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada oma otsetoetuste riiklikust ülemmäärast kuni 8 % (erandina kuni 13 % ja komisjoni heakskiidul veelgi rohkem), millele valgurikaste kultuuride puhul lisatakse 2 %, et anda tootmiskohustusega seotud toetust sektorites või piirkondades, kus konkreetsete põllumajanduslike tootmisviiside või põllumajandussektorite puhul, mis on eriti tähtsad majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaalastel põhjustel, esineb teatavaid probleeme. 
 Väikepõllumajandustootjate kava (II.9)  Väikepõllumajandustootjate kava on lihtsustatud eritoetuskava väikepõllumajandustootjatele, mille abil vähendada nende halduskoormust. Seda võib anda kindlasummalise toetusena või toetusena, mis põhineb põllumajandustootjale iga-aastaselt makstaval summal. 

III. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohased järgmised kavad ja meetmed

Meede Meetme lühikirjeldus
Koolipuuvili (III.3) Toetus eel-, põhi- ja keskkoolides õppivatele lastele puuvilja ja köögivilja jagamise toetamiseks, et suurendada laste puu- ja köögiviljatarbimist ning parandada toitumisharjumusi.

Koolipiim (III.4) Toetus piima ja teatavate piimatoodete pakkumiseks eel-, põhi- ja keskkoolides õppivatele lastele.

Mesinduse eritoetus (III.7) Toetus, mida antakse mesindusprogrammide kaudu kõnealuse sektori toetamiseks, et tõhustada mee tootmist ja turustamist. 

Eraladustamine, sealiha (III.2) Toetus, mida antakse mesindusprogrammide kaudu kõnealuse sektori toetamiseks, et tõhustada mee tootmist ja turustamist.   
Riiklik ladustamine (III.1) Kui teatava põllumajandustoote turuhind langeb allapoole eelnevalt kindlaksmääratud taset, võivad liikmesriigi ametiasutused turu stabiliseerumiseks sekkuda ja osta kokku ülemäärased varud, mille võib seejärel kuni turuhindade tõusmiseni ladustada.

 

V/B. Määruse (EÜ) nr 1698/2005 IV jaotise I peatükiga ettenähtud meetmed

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohane meede  Meetmete lühikirjeldus 
1. telg Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine –  artikkel 20
Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks ettenähtud toetus hõlmab järgmist:  
Meede 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused (V/B.1.1) Kutseõppe- ja teavitamismeetmed (sh teadustulemuste ja innovatiivsete tavade levitamine) põllumajandus- ja toidusektori ning metsandussektoriga seotud isikutele. Meetme eesmärk on edendada tehnilist ja majandusalast koolitust, teavitamist ning põllumajanduse ja toidu ning metsandusega seotud teadmiste, sh uue infotehnoloogiaalase teabe levitamist, samuti küllaldast teadlikkust tootekvaliteedi ning teadusuuringute ja loodusvarade säästva majandamise kohta, k.a ristvastavuse nõuded ning maastiku säilitamise ja parandamise ning keskkonnakaitsega sobivate tootmistavade kohaldamine.

Meede 1.2 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (V/B.1.2.) Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine: meetmega hõlbustatakse nooremate kui 40-aastaste põllumajandustootjate esmakordset põllumajandusliku majapidamise juhina tegutsema asumist ja sellele järgnevat nende majapidamiste struktuurilist kohandamist.

Meede 1.3.1 - Nõuandeteenuste võimaldamine (V/B.1.4) Nõuandeteenuste kasutamine põllumajandustootjate ja metsa valdajate poolt: põllumajandustootjatele ja metsa valdajatele juhtimis- ja nõuandeteenuste kasutamiseks antava toetuse eesmärk on võimaldada neil parandada oma põllumajanduslike majapidamiste jätkusuutlikku majandamist. Nimetatud meetme raames antava toetusega aidatakse katta nõuandeteenuste kasutamise kulud.

Meede 1.3.2 - Nõuandesüsteemi arendamine (V/B.1.5)  Põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning metsanduse nõuandeteenuste loomine: nimetatud meetme raames antavat toetust kasutatakse põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning samuti metsanduse nõuandeteenuste loomisest tulenevate kulude katmiseks.

Meede 1.3.3 – Nõuetele vastavuse ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine (V/B.1.5) Põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning metsanduse nõuandeteenuste loomine: nimetatud meetme raames antavat toetust kasutatakse põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning samuti metsanduse nõuandeteenuste loomisest tulenevate kulude katmiseks.

Meede 1.4.1 Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.

Meede 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.

Meede 1.4.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.

Meede 1.5 Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine (V/B.1.7) Metsade majandusliku väärtuse parandamine: meetme raames antakse toetust eraomanike (või nende ühenduste) või kohalike omavalitsuste (või nende ühenduste) omanduses olevate metsade korral, et tõsta ja suurendada nende metsade majanduslikku väärtust või täiendavalt mitmekesistada tootmist ja lisada turuvõimalusi.

Meede 1.6.1 Põllumajandustoodetele ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.

Meede 1.6.2 Põllumajandussektori ja mahepõllumajanudstootmise kohandumine uute väljakutsetega (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.

Meede 1.6.3 - Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.

Meede 1.7.1 Põllumaj.-, toidu- ja metsandussektori koostöö (V/B.1.9) Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö: meetmega toetatakse ja edendatakse uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alast koostööd põllumajandustootjate, toiduainetetööstuse, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja muude partnerite vahel, et tagada, et põllumajandus- ja toidusektor ning metsandussektor saaksid uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamisel ära kasutada turustamisvõimalusi laialt levinud uudsete lähenemisviiside kaudu.

Meede 1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur (V/B.1.10) Põllumajanduse ja metsanduse arengu ning kohanemisega seotud taristu parandamine ja arendamine: toetus hõlmab põllumajandus- ja metsamaale juurdepääsu, maakorralduse ja -parandusega, energiaga varustamise ja veeressursside majandamisega seotud tegevusi.

Elatustalude kohanemise toetus (VB.1.15) Ümberkorraldatavate elatuspõllumajandusettevõtete toetamine: meetme raames antakse toetust põllumajanduslikele majapidamistele, mis toodavad peamiselt oma tarbeks. Selle üleminekumeetme rakendamine katkestati programmitöö perioodil 2014–2020.

Meede 1.9 Tootjarühmade loomine ja arendamine (V/B.1.16) Tootjarühmade loomise toetamine: toetust antakse tootjarühmade loomise ja haldustegevuse hõlbustamiseks. Selle üleminekumeetme rakendamine katkestati programmitöö perioodil 2014–2020.

2. telg Keskkonna ja paikkonna parandamine – artikkel 36
Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus (V/B.2.2) Ebasoodsate looduslike tingimuste toetus muude kui mägipiirkondade põllumajandustootjatele: toetused muudele ebasoodsate tingimustega piirkondadele kui mägipiirkonnad aitavad kaasa põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu paikkonna säilitamisele ning säästva põllumajandusliku tootmise süsteemide alalhoidmisele ja edendamisele.

Meede 2.2 NATURA põld (V/B.2.3) Natura 2000 toetus ja direktiiviga 2000/60/EÜ seotud toetus: Natura 2000 alade tõhusaks haldamiseks antakse põllumajandustootjatele toetust, et aidata toime tulla asjaomaste piirkondade ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) rakendamisest. Lisaks toetatakse põllumajandustootjaid, eesmärgiga aidata toime tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate tingimustega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik) rakendamisest.

Meede 2.3.1 Keskkonnasõbralik majandamine (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.

Meede 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.

Meede 2.3.3 Ohustatud tõugu looma kasvatamine (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.

Meede 2.3.4 Kohalikku sorti taimed (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.

Meede 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.

Meede 2.4 Loomade karjatamine (V/B.2.5) Loomade heaolu toetus: toetus hõlmab põllumajandustootjate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada vastavatest kohustuslikest nõuetest rangemaid loomapidamisnõudeid.

Meede 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus (V/B.2.6) Vähetootlike investeeringute toetus: toetatakse mittetasuvaid investeeringuid, kui need on vajalikud põllumajanduse keskkonnakavade raames võetud kohustuste või muude põllumajanduse keskkonnaeesmärkide täitmiseks või suurendavad põllumajanduslikus majapidamises Natura 2000 alade ja muude kõrge loodusliku väärtusega alade üldkasutuse väärtust.

Meede 2.7 - Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus (V/B.2.10) Natura 2000 toetus: eesmärk on anda toetust erametsaomanikele või nende ühendustele, et hüvitada direktiivide 79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ nõuetekohasest rakendamisest tulenevatest metsade ja muude metsastunud alade kasutamispiirangutest tingitud kulusid ja saamata jäänud tulu.

3. telg Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine – artikkel 52
Meede 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (V/B.3.1) Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas: meetme eesmärk on aidata maaelanikel mitmekesistada põllumajandustegevust mittepõllumajandustegevuse suunas, arendada mittepõllumajanduslikku tegevust ja edendada tööhõivet.

Meede 3.2.2 Külade uuendamine ja arendamine (V/B.3.5) Külade uuendamine ja arendamine: meetme eesmärk on toetada külade arengut.

Meede 3.2.2 Lairiba internet (V/B.3.5)

Külade uuendamine ja arendamine: meetme eesmärk on toetada külade arengut.

4. telg LEADER – artikkel 61
LEADERi eesmärk on toetada kohaliku arengu ja koostööprojektide rakendamist, samuti oskuste omandamist kohaliku tegevusrühma juhtimiseks.
Meede 4. LEADER (V/B.4.1, V/B.4.3, V/B.4.4, V/B.4.5) Konkurentsivõime; Elukvaliteet/mitmekesistamine; Riikide- ja piirkondadevaheline koostöö; Kohaliku tegevusrühma juhtimine, oskuste omandamine ja elavdamine.

Meede 5. Tehniline abi (V/B.5) Tehniline abi

 

VI/B. Nõukogu määruses (EÜ) nr 3/2008 sätestatud teavitamis- ja müügiedendusmeetmed

Meede Meetme lühikirjeldus
Edendusmeetmed - Puu- ja köögivili (VI/B.1) Põllumajandussaaduste ja -toodete ja nende tootmismeetodite ning põllumajanduslike toiduainete kohta siseturul või kolmandate riikide turgudel korraldatavaid ning määruse (EÜ) nr 3/2008 artiklis 2 esitatud teavitus- ja müügiedendusmeetmeid võib rahastada täielikult või osaliselt ühenduse eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Need meetmed rakendatakse teavitamis- ja müügiedendusprogrammi raames.

Edendusmeetmed - Piimatooted (VI/B.1) Põllumajandussaaduste ja -toodete ja nende tootmismeetodite ning põllumajanduslike toiduainete kohta siseturul või kolmandate riikide turgudel korraldatavaid ning määruse (EÜ) nr 3/2008 artiklis 2 esitatud teavitus- ja müügiedendusmeetmeid võib rahastada täielikult või osaliselt ühenduse eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Need meetmed rakendatakse teavitamis- ja müügiedendusprogrammi raames. 
Edendusmeetmed - Veiseliha (VI/B.1) Põllumajandussaaduste ja -toodete ja nende tootmismeetodite ning põllumajanduslike toiduainete kohta siseturul või kolmandate riikide turgudel korraldatavaid ning määruse (EÜ) nr 3/2008 artiklis 2 esitatud teavitus- ja müügiedendusmeetmeid võib rahastada täielikult või osaliselt ühenduse eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Need meetmed rakendatakse teavitamis- ja müügiedendusprogrammi raames.

 

 IV/A. Määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise 1. peatükiga ettenähtud meetmed

Meede Meetme lühikirjeldus
1. Teadmussiire ja teavitus (IVI/A.1)  Meede hõlmab õpet ja muud liiki tegevusi, nagu õpikojad, juhendamine, esitlus- ja teavitustegevus, lühiajalised vastastikuseid vahetused põllumajanduslike majapidamistes ja metsamajandusettevõtetes ning põllumajanduslike majapidamiste ja metsamajandusettevõtete külastamine, et suurendada nende inimeste inimpotentsiaali, kes on põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud, maa valdajad ja maapiirkondades tegutsevad VKEd.

2. Nõuandeteenuste toetamine (IV/A.2)  Kõnealuse meetme eesmärk on nõustamisteenuste rakendamise ning põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus- ja nõustamisteenuste kasutuselevõtu kaudu tõhustada maapiirkondades tegutsevate põllumajanduslike majapidamiste, metsandusettevõtete ja VKEde säästvat majandamist ning nende majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. Meetmega edendatakse ka nõustajate koolitust.

4.1 Liitmeede (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.4 Kiviaia taastamise toetus (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

6.3 Väikeste põllumaj.ev arendamine (IV/A.6) Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtetele selliste mittepõllumajanduslike tegevuste loomiseks ja arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse investeeringu- ja arengutoetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega toetatakse ka põllumajandustootjaid, kes otsustavad anda oma põllumajandusliku majapidamise üle teisele põllumajandustootjale ja loobuda põllumajandustegevusest.

6.4 Mitmekesistamine (IV/A.6) Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtetele selliste mittepõllumajanduslike tegevuste loomiseks ja arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse investeeringu- ja arengutoetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega toetatakse ka põllumajandustootjaid, kes otsustavad anda oma põllumajandusliku majapidamise üle teisele põllumajandustootjale ja loobuda põllumajandustegevusest.

8. Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine (IV/A.8) Meetme eesmärk on soodustada investeeringuid metsamaa arendamisse, metsade kaitsmisse ning metsanduse ja metsasaadustega seotud innovatsiooni, et suurendada maapiirkondade majanduskasvu potentsiaali ja tõhustada taastuvenergia tootmist.

Metsastamine ja metsaalade loomine Kõnealuse alameetmega toetatakse metsastamist ja metsaalade loomist nii põllumajandus- kui ka mittepõllumajandusmaal. 

Agrometsandussüsteemide loomine Alameetmega toetatakse selliste agrometsandussüsteemide ja -tavade loomist, mille puhul mitmeaastased metsakultuurid integreeritakse sihipäraselt põllukultuuride ja/või loomadega samal maakasutusüksusel. 

Metsapõlengutest ja loodusõnnetustest ning katastroofidest tingitud metsakahjustuste ennetamine ja kõrvaldamine Alameetmega toetatakse metsapõlengutest ja muudest looduskatastroofidest, sealhulgas kahjurite levik ja haiguspuhangud ning kliimaga seotud ohud, tingitud metsakahjustuste ennetamist ja kõrvaldamist (lageraie ja taasistutus). 

Investeeringud metsa ökosüsteemide vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse parandamisse Alameetmega toetatakse tegevusi, millega suurendatakse metsade keskkonnaväärtust, parandatakse metsade kliimamuutustega kohanemise võimet, osutatakse ökosüsteemi teenuseid ja lisatakse metsade üldkasutusväärtust. Eesmärk on tagada metsade keskkonnaväärtuse kasv. 

Investeeringud uutesse metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse, mobiliseerimisse ja turustamisse Alameetmega antakse toetust investeeringuteks masinatesse ja/või seadmetesse, mis on seotud puude raide, langetamise, kasutuselevõtu ja töötlemisega enne tööstuslikku saagimist. Alameetme põhieesmärk on suurendada metsade majanduslikku väärtust.

9. Tootjarühmade loomine (IV/A.14) Meetmega toetatakse tootjarühmade ja -organisatsioonide loomist, eelkõige algusaastatel, kui tekib lisakulusid, et tootjad võiksid lahendada ühiselt turuprobleeme ning tõhustada läbirääkimisvõimet seoses tootmise ja turustamisega, seda ka kohalikel turgudel.

10.1.1 Keskkonnasõbralik majandamine (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.3. Piirkondlik mullakaitse toetus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.4. Keskkonnasõbralik aiandus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

 10.1.5 Kohalikku sorti taimed (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

 10.1.6 Ohustatud tõugu looma kasvatamine (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

 10.1.7 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

11 Mahepõllumajandus (IV/A.16) Meede on suunatud mahepõllumajandusliku tootmise tavadele üleminekule või nendega jätkamisele, julgustamaks põllumajandustootjaid sellistes kavades osalema, et nad võiksid vastata keskkonnahoidlikke põllumajandustavasid hõlmavale suurenenud nõudlusele ühiskonnas.

12.1 NATURA põld (IV/A.17)  Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  

 12.2. Natura eramets  (IV/A.17) Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  

14 Loomade heaolu (IV/A.19)  Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult viljelevad tegevusi, mis hõlmavad ühte või mitut loomade heaolu parandavat kohustust.

16. Koostöö (IV/A.21) Meetmega soodustatakse koostöövorme, millesse on kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles käsitletakse muu hulgas järgmist: katseprojektid; uued tooted, tavad, protsessid ja tehnoloogia põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris; turismiteenused; lühikesed tarneahelad ja kohalikud turud; keskkonna/kliimamuutustega seotud ühisprojektid/ühismeetmed; projektid biomassi säästvalt kättesaadavaks tegemiseks; muud kui LEADERi alla kuuluvad kohaliku arengu strateegiad; metsamajandamiskavad; põllumajandustegevuse mitmekesistamine sotsiaalsete tegevuste kaudu.
19. LEADER (IV/A.21) Meetmega soodustatakse koostöövorme, millesse on kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles käsitletakse muu hulgas järgmist: katseprojektid; uued tooted, tavad, protsessid ja tehnoloogia põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris; turismiteenused; lühikesed tarneahelad ja kohalikud turud; keskkonna/kliimamuutustega seotud ühisprojektid/ühismeetmed; projektid biomassi säästvalt kättesaadavaks tegemiseks; muud kui LEADERi alla kuuluvad kohaliku arengu strateegiad; metsamajandamiskavad; põllumajandustegevuse mitmekesistamine sotsiaalsete tegevuste kaudu.

19. LEADER (IV/A.24) Meetme eesmärk on säilitada LEADERit kohaliku tasandi integreeritud territoriaalse arengu vahendina, millega aidatakse otseselt kaasa maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalsele arengule, mis on üks maaelu arengu poliitika üldeesmärkidest.
Kogukondlikult juhitavale kohalikule arengule antav toetus [EAFRD rahastatav LEADER] katab järgmist: 
a) ettevalmistava toetuse kulud, mis hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, koolitust ja võrgustiku arendamist kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia ettevalmistamisel ning rakendamisel;
b) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia kohaste tegevuste elluviimine;
c) kohaliku algatusrühma koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine;
d) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega seotud jooksvad kulud;
e) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia edendamine. 

20. EAFRD Tehniline abi (IV/A.25) Meetmega antakse liikmesriikidele võimalus pakkuda tehnilist abi sellisteks meetmeteks, millega toetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtimisega seotud haldussuutlikkust. Nimetatud meetmed võivad hõlmata ettevalmistust, juhtimist, järelevalvet, hindamist, teavet ja teabevahetust, võrgustike loomist, kaebuste lahendamist ning maaelu arengu kavade kontrollimist ja auditeerimist. 

Meetmete kirjeldused (muud meetmed)

Uudised

2. märtsil saatis Maaeluministeerium eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega kehtestatakse erakorraline toetus kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele. Eelnõus 19.-23. märtsile planeeritud taotluste vastuvõtu aeg lükkub edasi aprilli. Täpsed kuupäevad kuulutatakse välja esimesel võimalusel.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus