Lisatud: 17. detsember 2015

A A A
Prindi

Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel

Toetuse saajate esitatud maksetaotluste menetluse käigus on selgunud tõsiasi, et praktiliselt iga teise maksetaotluse puhul tuleb PRIAl teha  toetuse saajale järelepärimine ebakorrektsete dokumentide esitamise kohta. See pikendab menetluse ja toetuse väljamaksmise tähtaega.

Toetuse saaja peab maksetaotluse esitamisel veenduma, et kõik esitatud dokumendid on korrektsed, nendes sisalduv info on arusaadav ja hinnapakkumisega ühilduv ning dokumendid on allkirjastatud.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid peavad olema esitatud  e-posti teel digikonteineriga. Sisse skaneeritult või paberkandjal esitatud digitaalse allkirjastamise kinnituslehed ei ole arvestatavad.

Toetuse väljamaksmiseks liisingulepinguga ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku tegemist ja selle eest täielikult tasumist liisingulepingus ettenähtud korras maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:

 1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme, ehk liisingfirmale tarnija poolt väljastatud arve;

 2) liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisinguleping, liisingueseme üleandmise akt ja maksegraafiku ärakiri;

 3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

 Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

Kui toetuse saaja on tasunud liisingeseme eest sissemakse otse tarnijale, peab olema ka see osa dokumenteeritud, ehk selle tehingu kohta on vaja PRIAle esitada  tarnija poolt väljastatud arve toetuse saajale ja selle tasumist tõendav maksedokument.

Maksedokumentidega seoses maksab PRIA toetuse otse liisinguandjale järgmiste meetmete ja taotlusvoorude osas:

-          „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ I ja II voor;

-          „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ I voor;

-          „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ I voor.

Kõikides ülejäänud investeeringumeetmetes, kus on lubatud investeeringuobjektid soetada liisinguga, hakkab PRIA maksma toetust toetuse saaja kontole vastavalt tema poolt liisingfirmale juba tasutud osamaksetele.

Olulisi puudusi on meetme 4.1 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ maksedokumentide esitamisel seoses mobiilsete masinate ja seadmetega. Nende jaoks on toetus määratud eeldusel, et masin või seade on kantud hinnavõrdluskataloogi. Ka masina/seadme tegelikul soetamisel peab toetuse saaja olema kindel, et konkreetne soetatav investeeringuobjekt on võrdlushindade kataloogi kantud ja andmed valideeritud. Kui soetatud objekti kohta hinnakataloogis täpselt objektile vastavad andmed puuduvad, siis Euroopa komisjoni delegeeritud määruse nr 640/2014 artikli 35 p 2 kohaselt on PRIA-l õigus toetuse maksmisest keelduda või tühistada määramine täielikult või osaliselt, kui ei ole täidetud määrusega kehtestatud kohustusi.

Olulisi puudusi on seoses meetme 4.1 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ mobiilsete masinate ja seadmetega – maksedokumente esitatakse ka selliste masinate-seadmete soetamise kohta, mille andmed ei ole kantud võrdlushindade kataloogi. Kui soetatud objekti kohta hinnakataloogis täpselt objektile vastavad andmed puuduvad, siis Euroopa komisjoni delegeeritud määruse nr 640/2014 artikli 35 p 2 kohaselt on PRIA-l õigus toetuse maksmisest keelduda või tühistada määramine täielikult või osaliselt, sest ei ole täidetud „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse"  määrusega kehtestatud kohustusi.

Küsimuste korral maksetaotluste esitamise kohta palume helistada investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.

Edukat ja ladusat koostööd!

 Uudised

Eile, 11. detsembril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid mesilaspere toetus, muudatused seoses põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega, Euroopa Komisjoni teatis biomajanduse strateegia kohta, investeeringumeetmete elluviimise tähtaegade pikendamine ja ülevaade põllumajandussektori 2017. aasta tulemustest.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner