Lisatud: 09. märts 2018

Viimati muudetud: 09. märts 2018

A A A
Prindi

Millega arvestada investeeringutoetuste taotlemisel e-PRIAs/

Paljude investeeringutoetuste taotlemiseks tuleb kasutada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenuseid. Aja jooksul oleme saanud ülevaate probleemidest, millega e-PRIA kasutajad kokku puutuvad. Selgitame üldisi põhimõtteid ja tingimusi, mille järgimine aitab vältida tõrkeid taotluse esitamisel.

Miks on e-PRIA hea?

  • e-PRIA kasutamine toob kaasa dokumentide menetlustähtaja lühenemise. PRIA töötajad ei pea taotluseid enam paberil vastu võtma ja süsteemi sisestama ning taotluse menetlemine võtab vähem  aega.

Lisaks menetlustähtaja lühendamisele on e-PRIAs taotlemine kliendile kõige mugavam ja kindlam viis toetuse taotlemiseks.

  • Palju sellist infot, mida varem pidi taotleja ise taotlusele kirjutama, on nüüd vormile teistest registritest ette kuvatud.

Eelkõige võib välja tuua Äriregistrist pärit infot. Taotlusele tuuakse Äriregistrist automaatselt toetuse saamise nõuetega seotud majandusaasta andmed; neid andmeid e-PRIAs ise muuta ei saa. Kõik vajalikud muudatused tuleb teha Äriregistris ning kui seal on need tehtud, uueneb info ühe ööpäeva pärast taotlusvormil.

  • Taotlemise sisestamise hetkel teeb süsteem mitmeid toetuse saamise nõuete kontrolle. See tähendab, et taotlus kontrollitakse mitme nõude osas ära juba enne esitamist e-PRIAs.

Uuendage ID-kaardi sertifikaate ja ID-kaardi rakendusi.

Uude e-PRIAsse on võimalik sisse logida mobiili-ID ja ID-kaardiga, vaja on ka ID-kaardi PIN-koode. Veenduge aegsasti , et ID-kaardi sertifikaadid oleksid uuendatud – siis saate meie süsteemi murevabalt sisse logida. Kui te pole arvutis uuendanud oma ID-kaardi rakenduse tarkvara, siis seda saate teha avades vastavad rakendused; üldjuhul pakuvad need vajadusel ise uuendust. Täpsemad juhised leiate siit https://www.id.ee.

Miks tuleb e-PRIAs taotlusel välju järjest täita?

Taotluse ühelt lehelt teisele saab edasi liikuda ainult siis, kui eespool olevad väljad on täidetud.  See on sellepärast nii, et e-teenuses küsitakse järgmiste „sammude“ infot vastavalt konkreetse kliendi staatusele ja vormi täitmise käigus eespool tehtud valikutele. Näiteks kui klient tuleb taotlema tootjarühmana, siis küsitakse temalt tootjarühmale kehtestatud nõuetest tulenevalt vajalikku infot; teised taotlejad neid andmevälju ei näe ega pea ka täitma. Lisaks on määruses toodud toetatavad tegevused ja objektid ning nende omavahelised seosed klassifitseeritud ja seadistatud selliselt, et taotleja ei pea neid ise kirjutama, vaid saab taotlusele valida etteantud loendist.

Kui soovite siiski enne taotluse täitmist taotlusvormi sisust rohkem aimu saada, siis seda võimaldab kodulehel iga toetusmeetme info abimaterjalide hulgas olev juhend taotluse esitamiseks e-PRIAs  - juhendis on ka ekraanivaadete pildid ja väljade täitmise selgitused.

Täitke taotlus võimalikult varakult

Taotluse täitmist on oluline alustada võimalikult vara. Siis on võimalik leida tekkinud probleemidele varakuld lahendus ja taotlus õigeaegselt ära ka esitada. PRIA teeb palju päringuid erinevatest registritest, näiteks e-äriregister, e-kinnisturegister või maksu- ja tolliamet. Kõik registrid uuendavad informatsiooni üks kord ööpäevas ehk andmete uuendamine teistes registrites ei tohi kindlasti jääda taotlusvooru viimasele päevale!

Näiteks tasutud maksuvõlg ei kajastu samal päeval e-PRIAs ja seetõttu pole taotlusvooru viimasel päeval võimalik taotlust õigeks tähtajaks esitada.

Abistame uue e-PRIA kasutajat jagatud ekraanipildi abil

PRIAl on kasutusel teenus, mis võimaldab kliendil uues e-PRIA keskkonnas oma arvutis parajasti lahtiolevat ekraanipilti jagada PRIA teenistujaga. Nii saab teenistuja telefoni teel klienti e-PRIA kasutamisel abistada. Loe pikemalt!

Maksetaotlus vastaku nõuetele

Toetuse saajate esitatud investeeringutoetuste maksetaotluste menetluse käigus on selgunud tõsiasi, et praktiliselt iga teise maksetaotluse puhul tuleb PRIAl teha  toetuse saajale järelepärimine ebakorrektsete dokumentide esitamise kohta. See pikendab menetluse ja toetuse väljamaksmise tähtaega. Palun veenduge oma andmete korrektsuses ja kui tekib esitamise käigus kõhklus, siis saate alati pöörduda PRIA poole.

e-PRIAs maksetaotluse täitmise käigus tehakse kuludokumendi sisestamisel väljakontroll, mille järgi kuludokumendi tasumise kuupäev ei saa olla varasem kui on kuludokumendi väljastamise kuupäev. Selgitame kodulehel, kuidas tuleb ettemaksega seotud kuludokumentide sisestamisel toimida.

Maksetaotluste e-PRIAs esitamise kohta on juhendid meetmete materjalide juures kodulehel, vt http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid

Majandusaasta ja selle kohta esitatud aruande ajavahemikud peavad ühtima

Investeeringumeetmete taotlemisel uues e-PRIA-s on oluline, et taotlejaga seotud andmed oleksid ka teistes registrites korrektsed. PRIA kasutab taotluste andmete eeltäimisel teistest registritest pärit andmeid, et taotleja ei peaks taotluse täitmisel lisatööd tegema.

Elektrooniliste kontrollide käigus on PRIA sageli tuvastanud olukordi, kus taotleja majandusaasta ajavahemik äriregistris ei ühti äriregistrile esitatud majandusaasta aruande vahemikuga. Levinud on olukord, kus ettevõtja on ettevõtte registreerimisel märkinud enda majandusaasta alguseks registreerimistoimingu kuupäeva ning majandusaasta lõpu kuupäevaks sellele eelneva kuupäeva järgmisel kalendriaastal, kuid majandusaasta aruandeid on ta hiljem hakanud esitama kalendriaasta põhiselt.

Näiteks kui ettevõte registreeriti 28.03.2013, tekib kirjeldatud juhul alljärgnev olukord:

Majandusaasta

Majandusaasta aruanne

28.03.2013 – 27.03.2014

28.03.2013 – 31.12.2013

28.03.2014 – 27.03.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

28.03.2015 – 27.03.2016

01.01.2015 – 31.12.2015

Kuna majandusaasta aruanne peab käima majandusaasta kohta, siis palume äriregistrist https://ariregister.rik.ee/ üle kontrollida, et ettevõtte majandusaasta alguse ja lõpu kuupäevad (kuvatakse kohe ettevõtte avalehel kehtivate üld- ja isikuandmete all) ühtivad esitatud majandusaasta aruannete alguse ja lõpu kuupäevadega. Muudatused saadetakse meile üks kord päevas -  veenduge, et andmete täpsustamine ei jääks viimasele päevale!

Probleemide korral soovitame täiendava info saamiseks ja andmete korrastamiseks aegsasti ühendust võtta äriregistri kasutajatoega (rik.info@just.ee, tel 680 3160). Kui majandusaastate andmed ei ole korrektsed, siis ei saa e-PRIA kaudu toetuse soovija oma taotlust ära esitada, sest majandusaastate info ei jõua süsteemi.

Miks eelistada digikinnitusega dokumente?

Asjaajamises PRIAga on paljudel (investeeringu)toetuste saajatel vaja esitada PRIA-le koos maksetaotlusega ka väljavõtteid oma pangakontost või maksekorralduste koopiaid, tõendamaks tehtud investeeringute eest tasumist. PRIA on aga viimasel ajal kokku puutunud juhtumitega, kus meile edastatud PDF-formaadis makset tõendavad dokumendid või pangakontoväljavõtted on osutunud võltsituteks.

PRIA soov on, et me ei peaks oma klientide esitatud dokumentide usaldusväärsuses kahtlema. Sellepärast soovitame esitada kõik oma pangamaksekorraldused ja -väljavõtted PRIA-le BDOC- formaadis, st failina,  kus internetipangast alla laaditud makset tõendav dokument või väljavõte on ühtlasi panga poolt digitaalselt allkirjastatud. BDOC-formaadis failiga kinnitab pank dokumendi õigsust.

Kliendi ega PRIA halduskoormust selline tegevus ei suurenda, sest sellist panga digitaalse allkirjaga dokumenti saab iga internetipanga kasutaja ise oma internetipangast alla laadida sarnaselt tavalistele PDF-formaadis failidele.

Riigi ja kohaliku omavalituse asutuste esindusõigused vs e-PRIA

Juhime riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtide tähelepanu asjaolule, et uues e-PRIAs saavad oma asutust esindada ja e-PRIA teenuseid kasutada ainult äriregistris registrikaardile kantud isikud. Kui  seda veel tehtud ei ole, siis asutuse esindusõiguslike isikute andmeid saab esitada äriregistrile ettevõtjaportaalis http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal.

Kliendiandmete täpsustamisest

PRIA-s on kliendiandmete haldamisel kasutusele võetud süsteem, kus ühel kliendil saab registris korraga olla üks kehtiv e-posti aadress, üks mobiiltelefoni number ja üks tavatelefoni number.

Iga klient saab enda kohta registris olevaid andmeid  üle vaadata ja muuta uues e-PRIAs aadressil  https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login teenuses Kliendi andmed.

Andmeid võib muuta ka e-posti teel, saates esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatud  avalduse aadressile kliendiregister@pria.ee või postiga aadressile Tähe 4, Tartu, 51010. Andmeid saab muuta ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos. Lisainfo registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Nõusolek elektrooniliseks suhtluseks PRIAga eeldab korrektset e-posti aadressi

Nii loomakasvatuse toetuse taotlusel kui ka pindalatoetuste taotlusel ja maksetaotlusel on paljud taotlejad andnud vastavat märget tehes nõusoleku teha neile PRIA otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris oleval e-posti aadressil. Nõusoleku andnud taotlejale saadab PRIA pärast taotletud toetuse kohta otsuse kinnitamist e-kirjaga teate ja ta saab minna otsust vaatama e-PRIAsse Saabunud dokumendid vahelehele. Paberil otsuse väljavõtet sellistele taotlejatele enam ei saadeta.  E-teade otsusest saadetakse ainult neile, kellele ei määrata toetust kõigi taotletud ühikute eest.

Alates kinnitatud otsuse kohta saadetud teate (e-kirja) väljasaatmise kuupäevast hakkab taotlejal jooksma 30-päevane tähtaeg, mille jooksul saab ta otsust vaidlustada, kui ta ei ole selle sisuga nõus.

Tuletame  e-suhtlust soovinud klientidele meelde, et nad annaksid PRIA-le oma kehtiva ja kasutuses oleva e-posti aadressi, mille kaudu vajalik info kiiresti kohale jõuaks. PRIA registris olevat enda e-posti aadressi saab klient kontrollida ja vajadusel muuta uue e-PRIA teenuses Kliendi andmed.

E-posti aadressil on PRIA klientidele saatnud lisaks otsustest teatamisele ka paljusid teisi taotluste menetlemisse puutuvaid kirju ja dokumente. Uues e-PRIAs saab Kliendi andmete teenuse kasutaja teha märke, et soovib PRIAga suhelda elektrooniliselt.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner