Lisatud: 21. veebruar 2017

A A A
Prindi

Kohustuslikud majandamisnõuded 2017

Kohustuslikud majandamisnõuded (KM)


Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) rakendusid Eestis nõuetele vastavuse raames järk-järgult aastatel 2009–2013. Alates 2015. aastast on KM loetelu kehtestamise aluseks Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse nr 1306/2013 artikkel 93 ja lisas II avaldatud õigusaktid. Nimetatud õigusaktide artiklitest lähtuvalt,  mis puudutavad valdkondi nagu veekaitse, elurikkus, toiduohutus, loomade identifitseerimine ja registreerimine, loomahaigused, taimekaitsevahendid ning loomade heaolu, on koostatud kohustuslike majandamisnõuete loetelu. Olulisemad muudatused KM struktuuris tehti 2015. aastaks.

 

2017. aasta KM loetelus on muudatusi KM 1 (nitraadireostuse vältimine nitraaditundlikul alal) nõuetes ja viidetes, mis tulenevad 6. jaanuaril 2017 jõustunud veeseaduse muudatustest. Loomade identifitseerimise ja registreerimise (KM 6–8) nõuetest on süsteemist välja jäetud veisepasside nõue (senine nõue 6). Riigisiseses õiguses kehtivad jätkuvalt nõuded veisepasside kohta.

 

Kohustuslike majandamisnõuete loetelu on avaldatud Maaeluministeeriumi kodulehel

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-riigiabi/nouetele-vastavus ja PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/.

 

Kohustuslikud majandamisnõuded 2017

Tagasi
Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike