Lisatud: 01. juuni 2010

Viimati muudetud: 03. veebruar 2015

A A A
Prindi

Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi keskregister

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud riiklik register, kus peetakse arvestust riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise ja kasutamise üle. Vähese tähtsusega riigiabi andmist reguleerib Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus.

PRIA registrist ühe osa moodustab vähese tähtsusega abi keskregister (VRA), mis kajastab vähese tähtsusega põllumajanduslikku abi.

Põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi võib anda, kui see vastab komisjoni määruses (EÜ) nr 1535/2007, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandustoodete tootmise sektoris (ELT L 337, 21.12.2007, lk 35-41), sätestatud tingimustele.

Kui põllumajandusliku vähese tähtsusega abi annab sihtasutus või seda antakse muu seaduse alusel ja korras, teavitab abi andja abi andmise kavatsusest ja abi suurusest PRIA-t kirjalikult vähemalt 30 päeva enne abi andmist ning PRIA vastab 10 tööpäeva jooksul arvates abi andmise kavatsusest teadasaamisest, kas kavandatava abi suurus ei ületa või ületab komisjoni määruses (EÜ) nr 1535/2007 riigile kehtestatud kolme aasta jooksul antava vähese tähtsusega abi piirmäära.

Enne abi andmist kannab PRIA saadud sihtasutuse ning muu seaduse alusel abi andja antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmed Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras peetavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Selleks, et PRIA saaks abi andmed keskregistrisse sisestada, määratleb PRIA registrite osakonna peaspetsialist abi algandmed st tegevusala, abi nimetus, taotlusvoor ja vastavad perioodid ning vajadusel broneeritakse ka summa. Abi andja lisab aga omalt poolt juurde dokumendi, millel on õiguslik alus ning mille alusel nimetatud abi andma hakatakse.

  • 1. Tegevusala - Põllumajandus (põllumajandusliku vähese tähtsusega abi keskregistrisse kantakse EU määruse 1535/2007 antavad abid)
  • 2. Abi nimetus
  • 3. Taotlusvoor
  • 4. Periood - see on aeg alates taotluste vastuvõtust ja lõpeb viimase otsuse tegemise kuupäevaga + 5 päeva (vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 46 lõige 1 kohaselt on abi andjad kohustatud menetletavate taotluste andmed edastama PRIA-le elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval abi andmisest arvates. Nimetatud andmete edastamiseks on abi andjatele loodud teenus e-PRIA-s).
  • 5. Järgmiseks etapiks on summa broneerimine - (ei ole kohustuslik), mis toimub PRIAs tegevusala (põllumajandustootmine) ja riikliku ülemmäära ning kliendi (ettevõtja) individuaalse ülemmäära jälgimisega. Kuna abi taotlemine toimub taotlusvoorude kaupa, siis toimub summade broneerimine taotlusvooru jaoks tervikuna. Broneering kehtib taotlusvooru lõpuni, kuni väljamakseteni. Taotlusvoor kestab üldjuhul 2-3 kuud.

 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 47 lõige 1 kohaselt peavad olema kõik abi saajad kantud ka põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Seega üheks abi/tagatise saamise tingimuseks on ka abi saaja registrisse kandmine vastavalt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimääruse (30. aprilli 2004. a määrusega nr 162) § 8 lõikele 1. Seni kuni abi saaja ei ole end põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandnud, ei saa abi andja sisestada andmed põllumajandusliku vähese tähtsusega abi registrisse (e-PRIAsse).

Kui abi andja on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb abi andjal sõlmida e-PRIA kasutamise leping ning edastada volikiri e-PRIA-t kasutama hakkavatele isikutele volituste saamiseks (volikiri peab sisaldama volitatavate isikute eesnime, perenime, isikukoodi). Kui leping on kahepoolselt sõlmitud, siis saab PRIA avada e-PRIA teenuse. E-PRIA kaudu on vähese tähtsusega põllumajandusliku abi andjal võimalik abi andmeid edastada. Antud teenuse kaudu on abi andjatel võimalik jälgida ka taotlejale antud abi suurust.

E-PRIA asub aadressil https://epria.pria.ee/epria/.

Põllumajandusministeerium, PRIA, sihtasutus ning muu seaduse alusel abi andja peavad arvestust nende antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi saajate ja neile antud abi suuruse üle. Samuti peab põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andja järgima, et ta uue vähese tähtsusega abi andmisel ei ületaks komisjoni määruses (EÜ) nr 1535/2007 põllumajandustootja kohta sätestatud abi ülemmäära.

Uudised

25. mail tuleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuses Tartus kokku piimatööstuse suurprojekti toetustaotluste hindamiskomisjon, mille ülesanne on teha PRIAle ettepanek projektide paremusjärjestuse kohta.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike